> Objecte servei

Els següents objectes són relacionats amb l'API service.

Servei

L'objecte de servei té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
serviceid cadena ID del servei.

Comportament de la propietat:
- només de lectura
- obligatori per operacions d'actualització
algorithm nombre Regla de càlcul d'estat. Només s'aplica si existeixen serveis fill.

Valors possibles:
0: defineix l'estat com a correcte;
1: més crític si tots els fills tenen problemes;
2: més crítics amb els serveis fill.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
name cadena Nom del servei.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a les operacions de creació
sortorder enter Posició del servei emprat per ordenar.

Valors possibles: 0-999.

Comportament de la propietat:< br>- obligatori per a operacions de creació
weight enter Pes del servei.

Valors possibles: 0-1000000.

Per defecte: 0.
propagation_rule enter Regla de propagació de l'estat.

Valors possibles:
0 - (per defecte) propaguen l'estat del servei tal com és - sense cap canvi;
1 - augmenta l'estat propagat en un "valor_de_propagació" donat (d'1 a 5 graus);
2 - disminueix l'estat propagat per un "valor_de_propagació" determinat (d'1 a 5 graus);
3 - ignora aquest servei - l'estat no es propaga al servei principal;
4 - establiu l'estat del servei fix mitjançant un valor_de_propagació donat.

Comportament de la propietat:
- obligatori si s'estableix valor_de_propagació
propagation_value enter Valor de propagació d'estat.

Valors possibles si propagation_rule s'estableix a "0" o "3":
0 - No classificat.

Valors possibles si propagation_rule s'estableix a "1" o "2":
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjana;
4 - Alta;
5 - Desastre.

Valors possibles si propagation_rule s'estableix a "4":
-1 - D'acord;
0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Advertiment;< br>3 - Mitjana;
4 - Alt;
5 - Desastre.

Comportament de la propietat:
- obligatori si s'estableix propagation_rule
status enter Si el servei està en estat correcte o problema.

Si el servei es troba en estat problema, estat' és igual a:
- la gravetat del problema més crític;< br>- l'estat més alt d'un servei secundari en estat problema.

Si el servei està en estat correcte,
estat' és igual a: -1.

Comportament de la propietat:
- només lectura
description cadena Descripció del servei.
uuid cadena Identificador únic universal, que s'empra per enllaçar serveis importats amb els ja existents. Generat automàticament, si no es dóna.
created_at enter Marca de temps Unix quan es va crear el servei.
read only booleà Accés al servei.

Valors possibles:
0 - Lectura-escriptura;
1 - Només lectura.

Comportament de la propietat:
- només lectura

Regla d'estat

L'objecte de regla d'estat té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
tipus enter Condició per configurar l'estat (estat nou).

Valors possibles:
0 - si almenys (N) serveis secundaris tenen estat (estat) o superior;
1 - si almenys (N%) dels serveis fill tenen l'estat (Estat) o superior;
2 - si menys de (N) els serveis fill tenen l'estat (Estat) o inferior;
3 - si és inferior a (N%) dels serveis fill tenen un estat (Estat) o inferior;
4 - si el pes dels serveis fill amb estat (Estat) o superior és com a mínim (W);
5 - si el pes dels serveis fill amb estat (Estat) o superior és com a mínim (N%);
6 - si el pes dels serveis fill amb estat (estat) o inferior és inferior a (W);
7 - si el pes dels serveis fill amb estat (estat) o a continuació és inferior a (N%).

On:
- N (W) és "valor_límit";
- (Estat) és "estat_límit";
- (Estat nou) és estat_nou.

Comportament de la propietat:
- obligatori
limit_value enter Valor límit.

Valors possibles:
- per N i W: 1-100000;
- per N%: 1-100.

Comportament de la propietat:
- obligatori
límit_estat enter Estat límit.

Valors possibles:
-1 - Correcte;
0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Avís;< br>3 - Mitjana;
4 - Alta;
5 - Desastre.

Comportament de la propietat:
- obligatori
new_status enter Nou valor d'estat.

Valors possibles:
0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjana;< br>4 - Alta;
5 - Desastre.

Comportament de la propietat:
- obligatori

Etiqueta de servei

L'objecte d'etiqueta de servei té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag string Nom de l'etiqueta de servei.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value string Valor de l'etiqueta de servei.

Alarma de servei

Les alarmes de servei no es poden crear, actualitzar o esborrar directament mitjançant l'API Zabbix.

Els objectes d'alarma de servei representen el canvi d'estat d'un servei. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
clock timestamp Hora en què s'ha produït el canvi d'estat del servei.
value enter Estat del servei.

Consulteu la propietat d'estat del servei per obtenir una llista de valors possibles.

Etiqueta de problema

Les etiquetes de problema permeten enllaçar serveis amb esdeveniments problemàtics. L'objecte d'etiqueta de problema té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
tag cadena Nom de l'etiqueta del problema.

Comportament de la propietat:
- obligatori
operator enter Operador de condició de mapatge.

Valors possibles:
0 - (per defecte) és igual;
2 - com a.
value cadena Valor de l'etiqueta del problema.