Creació de correlació

Descripció

objecte correlació.crear(correlacions d'objecte/matriu)

Aquest mètode permet crear noves correlacions.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objecte/array) Correlacions a crear.

A més de les proprietats de correlació estàndard, el mètode accepta els següents paràmetres. |Paràmetre|Tipus|Descripció||--|--|------| |operacions|array|Operacions de correlació operations per crear la correlació.

Comportament del paràmetre:
- obligatori| |filtre|objecte|Objecte de correlació filter per a la correlació.

Comportament del paràmetre:
- obligatori|

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs de les correlacions creades segons la propietat correlactionids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre de les correlacions donades.

Exemples

Crear un nou tag d'esdeveniment de correlació

Crear una correlació emprant el mètode d'avaluació AND/OR amb una condició i una operació. Per defecte, la correlació s'activarà.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.create",
      "params": {
        "name": "new event tag correlation",
        "filter": {
          "evaltype": 0,
          "conditions": [
            {
              "type": 1,
              "tag": "ok"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "type": 0
          }
        ]
      },
      "auth": "343baad4f88b4106b9b5961e77437688",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Emprar una expressió de filtre a mida

Crear una correlació que emprarà una condició de filtre a mida. Els IDs de fórmula "A" o "B" han de ser escollits arbitràriament. El tipus de condició serà "Grup d'equips" amb l'operador "<>".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.create",
      "params": {
        "name": "new host group correlation",
        "description": "a custom description",
        "status": 0,
        "filter": {
          "evaltype": 3,
          "formula": "A or B",
          "conditions": [
            {
              "type": 2,
              "operator": 1,
              "formulaid": "A"
            },
            {
              "type": 2,
              "operator": 1,
              "formulaid": "B"
            }
          ]
        },
        "operations": [
          {
            "type": 1
          }
        ]
      },
      "auth": "343baad4f88b4106b9b5961e77437688",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "correlationids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CCorrelation::create() a ui/include/classes/api/services/CCorrelation.php.