16 Equips amb problemes

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Equips amb problemes als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Equips amb problemes, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Equips amb problemes.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips.| |Exclou els grups d'equips|<|2|exclude_groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per excloure diversos grups d'equips, creeu un camp de giny del tauler objecte per a cada grup d'equips.| |Equips|<|3|hostids|Equip ID.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre Grup d'equips no s'ha de configurar pas o bé s'ha de configurar amb almenys un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.| |Problema|<|1|problema|Problema nom de l'esdeveniment (no distingeix entre majúscules i minúscules, nom complet o part).| |Gravetat|<|0|gravetats|0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjana;
4 - Alta;
5 - Desastre.

Per defecte: buit (totes activades).

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor.| |Etiquetes (el nombre del nom de la propietat (per exemple, tags.tag.0) fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes)|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'és configurant Etiquetes| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'és configurant Etiquetes| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'és configurant Etiquetes| |Ensenya els problemes esborrats|<|0|show_suppressed|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Amaga els grups sense problemes|<|0|hide_empty_groups|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Visualització del problema|<|0|ext_ack|0 - (per defecte) Tots;
1 - Només no reconegut;
2 - Separat.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Equips amb problemes. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar el giny Equips amb problemes

Configura el giny Equips amb problemes per mostrar equips dels grups d'equips "2" i "4" els que tenen problemes amb el nom que inclogui la cadena "CPU" i que tingui les gravetats següents: "Avís", "Mitjana", "Alta", "Desastre".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "El meu tauler",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "problemhosts",
                "name": "Problem hosts",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 2,
                    "name": "groupids",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 1,
                    "name": "problem",
                    "value": "cpu"
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 2
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 3
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 4
                  },
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "severities",
                    "value": 5
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també