> Objecte script

Els següents objectes són relacionats amb l'API script.

Script

L'objecte script té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
scriptid string Script ID.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
name string Nom de l'script.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
type integer Tipus d'script.

Valors possibles:
0 - Script;
1 - IPMI;
2 - SSH;< br>3 - Telnet;
5 - (per defecte) Webhook.

Valors possibles si scope és "acció manual d'equip" o "acció manual d'esdeveniment":
6 - URL.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
command string Comanda a executar.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "Script", "IPMI", "SSH", "TELNET" o "Webhook"
scope integer Àmbit de l'script.

Valors possibles:
1 - operació d'acció per defecte;
2 - acció manual a l'equip;
4 - acció manual a l'esdeveniment.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
execute_on integer On s'executa l'script.
S'empra si type és 0 (script).

Valors possibles:
0 - s'executa a l'agent Zabbix; <br >1 - s'executa al servidor Zabbix;
2 - (per defecte) s'executa al servidor Zabbix (proxy).

Comportament de la propietat:
- admès si type és "Script"
menu_path string Carpetes separades per una barra que formen un menú com la navegació a la interfície quan es fa clic a l'equip o l'esdeveniment.

Comportament de la propietat:
- admès si scope és "acció manual d'equip" o "acció manual d'esdeveniment"
authtype integer Mètode d'autenticació emprat per al tipus d'script SSH.

Valors possibles:
0 - mot de pas;<br >1 - clau pública.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "SSH"
nom d'usuari string Nom d'usuari emprat per a l'autenticació.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "SSH" o "TELNET"
password string El mot de pas emprat per a scripts SSH amb autenticació de mot de pas i scripts Telnet.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "SSH" i authtype és "password", o type és "TELNET"
publickey string Nom del fitxer de clau pública emprat per als scripts SSH amb autenticació de clau pública.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "SSH" i authtype és "public key".
privatekey string Nom del fitxer de clau privada emprat per als scripts SSH amb autenticació de clau pública.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "SSH" i authtype és "public key".
port string Nombre de port emprat per als scripts SSH i Telnet.

Comportament de la propietat:
- admès si type és "SSH" o "TELNET"
groupid string ID del grup d'equips en què es pot executar l'script. Si el valor és 0, l'script serà disponible a tots els grups d'equips.

Per defecte: 0.
usrgrpid string ID del grup d'usuaris al qual es permetrà executar l'script. Si s'estableix a 0, l'script serà disponible per a tots els grups d'usuaris.

Comportament de la propietat:
- admès si scope és "acció manual d'equip" o "acció manual d'esdeveniment"
host_access integer Permisos d'equip necessaris per executar l'script.
S'empra si scope és 2 o 4.

Valors possibles:
2 - * (per defecte)* llegir;
3 - escriure.

Comportament de la propietat:
- admès si scope és "acció manual d'equip" o "acció manual d'esdeveniment"
confirmation string Text emergent de confirmació.
Apareix una finestra emergent quan intenteu executar un script des de la interfície Zabbix.

Comportament de la propietat:
- admès si scope és "acció manual d'equip" o "acció manual d'esdeveniment"
timeout string Temps d'espera d'execució de l'script Webhook en segons. S'admeten sufixos de temps, p. 30 s, 1 m.

Valors possibles:
1-60s

Valor predeterminat:
30s

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "Webhook"
description string Descripció de l'script.
parameters array taula de paràmetres d'entrada webhook.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "Webhook"
description string Description of the script.
url string URL definida de l'usuari.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "URL"
new_window integer Obrir la URL a una finestra nova.

Valors possibles:
0 - No;
1 - (per defecte) Sí.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "URL"

Paràmetres Webhook

Els paràmetres passats a l'script webhook quan es crida tenen les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
name cadena Nom del paràmetre.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value cadena Valor del paràmetre. Admet macros.

Depuració

Informació de depuració de l'script Webhook executat. L'objecte depuració té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
logs array Matriu d'entrades de registre.
ms string Temps d'execució de l'script en mil·lisegons.

Entrada de registre

L'objecte d'entrada de registre té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
level integer Nivell de registre.
ms string Temps transcorregut en mil·lisegons des que s'executa l'script abans que s'afegeix l'entrada de registre.
message string Missatge de registre.