1 Servidor Zabbix

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del servidor Zabbix (zabbix_server.conf).

Els paràmetres es llisten sense informació addicional. Feu clic al paràmetre per veure'n tots els detalls.

Paràmetre Descripció
AlertScriptsPath Ubicació dels scripts d'alerta personalitzats.
AllowRoot Permet que el servidor s'executi com a 'root'.
AllowUnsupportedDBVersions Permet que el servidor funcioni amb versions de bases de dades no compatibles.
CacheSize Mida de la memòria cau de configuració.
CacheUpdateFrequency Aquest paràmetre determina la freqüència amb què Zabbix realitzarà l'actualització de la memòria cau de configuració en segons.
DBHost Nom de l'equip de la base de dades.
DBName Nom de la base de dades.
DBPassword Mot de pas de la base de dades.
DBPort Port de la base de dades quan no s'empra el sòcol local.
DBSchema Nom de l'esquema de la base de dades. S'empra per a PostgreSQL.
DBSocket Ruta al fitxer de socket MySQL.
DBUser Usuari de la base de dades.
DBTLSConnect L'establiment d'aquesta opció al valor especificat obliga a emprar una connexió TLS a la base de dades.
DBTLSCAFile Ruta completa d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació del certificat de la base de dades.
DBTLSCertFile Ruta completa d'un fitxer que conté el certificat del servidor Zabbix per autenticar-se a la base de dades.
DBTLSKeyFile Ruta completa d'un fitxer que conté la clau privada per autenticar-se a la base de dades.
DBTLSCipher Llistat del xifrat que permet el servidor Zabbix per als protocols TLS fins a TLS v1.2. Només compatible amb MySQL.
DBTLSCipher13 Llistat dels conjunts de xifrat que permet el servidor Zabbix per al protocol TLS v1.3. Només compatible amb MySQL, a partir de la versió 8.0.16.
DebugLevel Especifica el nivell de depuració.
ExportDir Directori per a l'exportació en temps real d'esdeveniments, històric i tendències en format JSON delimitat per una nova línia. Si s'estableix, habilita l'exportació en temps real.
ExportFileSize Mida màxima per fitxer d'exportació en octets.
ExportType Llistat de tipus d'entitats delimitades per comes (esdeveniments, historial, tendències) per a l'exportació en temps real (tots els tipus per defecte).
ExternalScripts Ubicació dels scripts externs.
Fping6Location Ubicació de fping6.
FpingLocation Ubicació de fping.
HANodeName Nom del node del clúster d'alta disponibilitat.
HistoryCacheSize Mida de la memòria cau de l'historial.
HistoryIndexCacheSize Mida de la memòria cau de l'índex de l'historial.
HistoryStorageDateIndex Activeu el preprocessament dels valors de l'historial a l'emmagatzematge de l'historial per emmagatzemar valors en diferents índexs basats en la data.
HistoryStorageURL L'URL HTTP[S] d'emmagatzematge de l'historial.
HistoryStorageTypes Llistat de tipus de valors separats per comes que s'enviaran a l'emmagatzematge de l'historial.
HousekeepingFrequency Freqüència amb què Zabbix realitzarà el procediment de neteja en hores.
Inclou Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració.
JavaGateway Adreça IP (o nom d'equip) de la passarel·la Java de Zabbix.
JavaGatewayPort Port on escolta la passarel·la Java de Zabbix.
ListenBacklog Nombre màxim de connexions pendents a la cua TCP.
ListenIP Llistat d'adreces IP delimitades per comes que el trapper hauria d'escoltar.
ListenPort Port d'escolta per a trapper.
LoadModule Mòdul que cal carregar a l'inici del servidor.
LoadModulePath Camí complet a la ubicació dels mòduls del servidor.
LogFile Nom del fitxer de registre.
LogFileSize Mida màxima del fitxer de registre.
LogSlowQueries Determina quant de temps pot trigar una consulta a una base de dades abans de registrar-se en mil·lisegons.
LogType Tipus de sortida del registre.
NodeAddress IP o el nom d'equip amb port opcional per anul·lar com s'ha de connectar la interfície al servidor.
PidFile Nom del fitxer PID.
ProblemHousekeepingFrequency Determina amb quina freqüència Zabbix esborrarà els problemes dels triggers suprimits.
ProxyConfigFrequency Determina la freqüència amb què el servidor Zabbix envia dades de configuració a un proxy Zabbix.
ProxyDataFrequency Determina amb quina freqüència el servidor Zabbix sol·licita dades de l'historial d'un proxy Zabbix.
ServiceManagerSyncFrequency Determina amb quina freqüència Zabbix sincronitzarà la configuració d'un gestor de serveis.
SNMPTrapperFile Fitxer temporal emprat per passar dades del dimoni de trampes SNMP al servidor.
SocketDir Directori per emmagatzemar els sockets IPC emprats pels serveis interns de Zabbix.
SourceIP Adreça IP d'origen.
SSHKeyLocation Ubicació de les claus públiques i privades per a comprovacions i accions SSH.
SSLCertLocation Ubicació dels fitxers de certificat de client SSL per a l'autenticació de client.
SSLKeyLocation Ubicació dels fitxers de clau privada SSL per a l'autenticació del client.
SSLCALocation Substituïu la ubicació dels fitxers de l'autoritat de certificació (CA) per a la verificació del certificat del servidor SSL.
StartAlerters Nombre d'instàncies d'alertes prèviament bifurcades.
StartConnectors Nombre d'instàncies prèviament bifurcades dels treballadors del connector.
StartDBSyncers Nombre d'instàncies bifurcades prèviament de sincronitzadors d'historial.
StartDiscoverers Nombre d'instàncies prebifurcades dels descobridors.
StartEscalators Nombre d'instàncies d'escales mecàniques prèviament bifurcades.
StartHistoryPollers Nombre d'instàncies bifurcades prèviament dels enquestadors d'historial.
StartHTTPPollers Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors HTTP.
StartIPMIPollers Nombre d'instàncies bifurcades prèviament dels enquestadors IPMI.
StartJavaPollers Nombre d'instàncies bifurcades prèviament dels enquestadors de Java.
StartLLDProcessors Nombre d'instàncies prebifurcades de treballadors de descobriment de baix nivell (LLD).
StartODBCPollers Nombre d'instàncies prèviament bifurcades dels enquestadors ODBC.
StartPingers Nombre d'instàncies prèviament bifurcades dels pingers ICMP.
StartPollersUnreachable Nombre d'instàncies d'enquesta prèviament bifurcades per a amfitrions inabastables (inclosos IPMI i Java).
StartPollers Nombre d'instàncies d'enquesta prèviament bifurcades.
StartPreprocessors Nombre d'instàncies pre-iniciades dels treballadors de preprocessament.
StartProxyPollers Nombre d'instàncies prebifurcades d'enquestadors per a servidors intermediaris passius.
StartReportWriters Nombre d'instàncies prèviament bifurcades dels redactors d'informes.
StartSNMPTrapper Si s'estableix a 1, s'iniciarà un procés de captura SNMP.
StartTimers Nombre d'instàncies de temporitzadors prèviament bifurcats.
StartTrappers Nombre d'instàncies de trappers prèviament bifurcades.
StartVMwareCollectors Nombre d'instàncies de col·lector de VMware bifurcades prèviament.
StatsAllowedIP Llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS d'instàncies externes de Zabbix. La petició d'estadístiques només s'admet des de les adreces que s'indiquen aquí.
Temps d'espera Especifica quant de temps esperem per a l'agent, el dispositiu SNMP o la comprovació externa en segons.
TLSCAFile Ruta completa d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSCertFile Ruta completa d'un fitxer que conté el certificat del servidor o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSCipherAll Cadena de prioritat GnuTLS o la cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats i PSK.
TLSCipherAll13 Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats i PSK.
TLSCipherCert Cadena de prioritat GnuTLS o la cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats.
TLSCipherCert13 Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats.
TLSCipherPSK Cadena de prioritat GnuTLS o la cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en PSK.
TLSCipherPSK13 Cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en PSK.
TLSCRLFile Ruta completa d'un fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TLSKeyFile Ruta completa d'un fitxer que conté la clau privada del servidor, emprada per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.
TmpDir Directori temporal.
TrapperTimeout Especifica quants segons pot fer el trapper abans de processar noves dades.
TrendCacheSize Mida de la memòria cau de tendències.
TrendFunctionCacheSize Mida de la memòria cau de la funció de tendència.
UnavailableDelay Determina amb quina freqüència es verifica la disponibilitat de l'equip durant el període de no disponibilitat.
UnreachableDelay Determina amb quina freqüència es verifica la disponibilitat de l'equip durant el període d'inaccessibilitat.
UnreachablePeriod Determina després de quants segons d'inaccessibilitat tracta un host com a no disponible.
Usuari Deixa anar els privilegis a un usuari específic existent al sistema.
ValueCacheSize Mida de la memòria cau de valors de l'historial.
Vault Especifica el proveïdor de vault.
VaultDBPath Especifica una ubicació, des d'on s'han de recuperar les credencials de la base de dades mitjançant les claus.
VaultTLSCertFile Nom del fitxer de certificat SSL emprat per a l'autenticació del client.
VaultTLSKeyFile Nom del fitxer de clau privada SSL emprat per a l'autenticació del client.
VaultToken Testimoni d'autenticació de volta de HashiCorp.
VaultURL URL HTTP[S] del servidor de volta.
VMwareCacheSize Mida de memòria compartida per emmagatzemar dades de VMware.
VMwareFrequency Endarreriment en segons entre la recollida de dades d'un sol servei VMware.
VMwarePerfFrequency Endarreriment en segons entre la recollida de dades del comptador d'estadístiques de rendiment des d'un sol servei VMware.
VMwareTimeout Nombre màxim de segons que un col·lector de vmware esperarà una resposta del servei de VMware.
WebServiceURL URL HTTP[S] al servei web Zabbix en el format <host:port>/informe.

Cap paràmetre és obligatori tret que s'indiqui explícitament que ho és.

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valors per defecte del dimoni, i no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix suporta els fitxers de configuració codificats en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només són admesos a principi de línia.

Detalls del paràmetre

AlertScriptsPath

Ubicació dels scripts d'alerta personalitzats (depèn de la variable d'instal·lació en temps de compilació datadir).

Per defecte: /usr/local/share/zabbix/alertscripts

AllowRoot

Permet que el servidor s'executi com a 'root'. Si és desactivat i el servidor s'inicia per 'root', el servidor intentarà canviar a l'usuari 'zabbix'. No té cap efecte si s'inicia amb un usuari habitual.

Per defecte: 0
Valors: 0 - no permetre; 1 - permetre

AllowUnsupportedDBVersions

Permet que el servidor funcioni amb versions de bases de dades no compatibles.

Per defecte: 0
Valors: 0 - no permetre; 1 - permetre

CacheSize

La mida de la memòria cau de configuració, en octets. La mida de memòria compartida per emmagatzemar les dades de l'equip, element i trigger.

Per defecte: 32M
Rang: 128K-64G

CacheUpdateFrequency

Aquest paràmetre defineix com de sovint Zabbix farà l'actualització de la configuració de la cau, en segons. Veieu també les opcions de control de temps d'execució.

Per defecte: 10
Rang: 1-3600

DBHost

Nom de l'equip de la base de dades.
Amb MySQL localhost o una cadena buida, s'empra un sòcol. Amb PostgreSQL, només la cadena buida provoca un intent d'emprar el sòcol. Amb la cadena buida Oracle s'empra el mètode de connexió Net Service Name; en aquest cas, considereu emprar la variable d'entorn TNS_ADMIN per especificar el directori del fitxer tnsnames.ora.

Per defecte: localhost

DBName

Nom de la base de dades.
Amb Oracle, si s'empra el mètode de connexió Net Service Name, especifiqueu el nom del servei des de tnsnames.ora o definiu-lo en una cadena buida; establiu la variable d'entorn TWO_TASK si DBName s'estableix en una cadena buida.

Obligatori: Sí

DBPassword

Mot de pas de la base de dades. Comenteu aquesta línia si no s'empra cap mot de pas.

DBPort

El port de la base de dades quan no s'empra el sòcol local.
Amb Oracle, si s'empra el mètode de connexió Net Service Name, aquest paràmetre s'ignorarà; s'emprarà el nombre de port del fitxer tnsnames.ora.

Rang: 1024-65535

DBSchema

Nom de l'esquema de la base de dades. Emprat amb PostgreSQL.

DBSocket

Ruta cap a l'arxiu del socket MySQL.

DBUser

Usuari de la base de dades.

DBTLSConnect

Configurar aquesta opció obliga a emprar la connexió TLS a la base de dades:
obligatori - connectar mitjançant TLS
verify_ca - connectar mitjançant TLS i verificar el certificat
verify_full - connectar mitjançant TLS, verificar el certificat i verificar que la identitat de la base de dades especificada per DBHost coincideix amb el seu certificat

A MySQL a partir de 5.7.11 i PostgreSQL s'admeten els valors següents: required, verify_ca, verify_full.
A MariaDB a partir de la versió 10.2.6 s'admeten els valors required i verify_full.
Per defecte, no s'estableix cap opció i el comportament depèn de la configuració de la base de dades.

DBTLSCAFile

Nom de ruta complet d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació del certificat de la base de dades.

Obligatori: no (sí, si DBTLConnect s'estableix com a verify_ca o verify_full)

DBTLSCertFile

Ruta completa d'un fitxer que conté el certificat de servidor Zabbix per autenticar-se a la base de dades.

DBTLSKeyFile

Ruta completa d'un fitxer que conté la clau privada per autenticar-se a la base de dades.

DBTLSCipher

Llistat de xifrats que permet el servidor Zabbix per als protocols TLS fins a TLS v1.2. Només compatible amb MySQL.

DBTLSCipher13

Llistat de conjunts de xifrat que permet el servidor Zabbix per al protocol TLS v1.3. Només compatible amb MySQL, a partir de la versió 8.0.16.

DebugLevel

Especifiqueu el nivell de depuració:
0 - informació bàsica sobre l'inici i l'aturada dels processos Zabbix
1 - informació crítica;
2 - informació d'error;
3 - avisos;
4 - per a la depuració (produeix molta informació);
5 - depuració ampliada (produeix encara més informació).
Veieu també les opcions de control d'execució.

Per defecte: 3
Interval: 0-5

ExportDir

Directori per a exportació en temps real d'esdeveniments, historial i tendències en format JSON delimitat per una nova línia. Si s'estableix, habilita l'exportació en temps real.

ExportFileSize

La mida màxima per fitxer d'exportació en octets. S'empra per a la rotació si s'estableix "ExportDir".

Per defecte: 1G
Rang: 1M-1G

ExportType

La llista de tipus d'entitats delimitades per comes (esdeveniments, historial, tendències) per a exportació en temps real (tots els tipus per defecte). Vàlid només si s'ha establert ExportDir.
Tingueu en compte que si s'especifica ExportType, però ExportDir no, això és un error de configuració i el servidor no s'iniciarà pas.

Exemple d'exportació d'historial i tendències:

 ExportType=history,trends

Exemple només per a l'exportació d'esdeveniments:

 ExportType=events
ExternalScripts

Ubicació dels scripts externs (depèn de la variable d'instal·lació en temps de compilació datadir).

Per defecte: /usr/local/share/zabbix/externalscripts

Fping6Location

Ubicació d'fping6. Assegureu-vos que el binari fping6 tingui la propietat de root i la marca SUID establerta. Deixeu-ho buit ("Fping6Location=") si la vostra utilitat fping és capaç de processar adreces IPv6.

Per defecte: /usr/sbin/fping6

FpingLocation

Ubicació d'fping. Assegureu-vos que el binari fping tingui propietat de root i la marca SUID establerta.

Per defecte: /usr/sbin/fping

HANodeName

Nom del node del clúster d'alta disponibilitat. Quan és buit, el servidor funciona en mode autònom i es crea un node amb un nom buit.

HistoryCacheSize

Mida de la cau de l'historial, en octets. La mida de memòria compartida per emmagatzemar les dades de l'històric.

Per defecte: 16M
Rang: 128K-2G

HistoryIndexCacheSize

Mida de la memòria cau de l'índex d'historial, en octets. La mida de la memòria compartida per indexar les dades de l'historial emmagatzemades a la memòria cau de l'historial. La mida de la memòria cau d'índex necessita aproximadament 100 octets per emmagatzemar un element a la memòria cau.

Per defecte: 4M
Rang: 128K-2G

HistoryStorageDateIndex

Habiliteu el preprocessament dels valors de l'historial a l'emmagatzematge de l'historial per emmagatzemar valors en diferents índexs basats en la data.

Per defecte: 0
Valors: 0 - desactivar; 1 - activar

HistoryStorageURL

URL d'emmagatzematge de l'historial HTTP[S]. Aquest paràmetre s'empra per a la configuració d'Elasticsearch.

HistoryStorageTypes

Llistat de tipus de valors separats per comes que s'enviaran a l'emmagatzematge de l'historial. Aquest paràmetre s'empra per a la configuració d'Elasticsearch.

Per defecte: uint,dbl,str,log,text

HousekeepingFrequency

Aquest paràmetre determina la freqüència amb què Zabbix realitzarà el procediment de neteja en hores. El servei de neteja esborra informació obsoleta de la base de dades.
Nota: Per evitar que la tasca es sobrecarregui (per exemple, quan es redueixen molt els períodes de l'historial i les tendències), no s'esborren més de 4 hores d'informació obsoleta cada cicle de neteja, per a cada element. Per tant, si HousekeepingFrequency és 1, no s'esborraran més de 4 hores d'informació obsoleta (a partir de l'entrada més antiga) per cicle.
Nota: Per reduir la càrrega a l'inici del servidor, la neteja s'ajorna 30 minuts després de l'inici del servidor. Per tant, si HousekeepingFrequency és 1, el primer procediment de neteja després de l'inici del servidor s'executarà al cap de 30 minuts i es repetirà amb una hora d'endarreriment.
És possible desactivar la neteja automàtica posant HousekeepingFrequency a 0. En aquest cas, El procediment de neteja només es pot iniciar mitjançant l'opció de control del temps d'execució housekeeper_execute i el període d'informació obsoleta esborrada en un cicle de neteja és 4 vegades el període des de l'últim cicle de neteja, però no menys de 4 hores ni superior a 4 dies.
Veieu també les opcions control en temps d'execució.

Per defecte: 1
Rang: 0-24

Include

Podeu incloure fitxers individuals o tots els fitxers d'un directori al fitxer de configuració. Per incloure només fitxers rellevants al directori especificat, el caràcter comodí d'asterisc és compatible per a la concordança de patrons.Veieu special notes sobre les limitacions.

Exemple:

Include=/absolute/path/to/config/files/*.conf
JavaGateway

Adreça IP (o nom d'equip) de la passarel·la Java de Zabbix. Només cal si s'inicien els sondeigs de Java.

JavaGatewayPort

El port on escolta la passarel·la Zabbix Java.

Per defecte: 10052
Rang: 1024-32767

ListenBacklog

El nombre màxim de connexions pendents a la cua de TCP.
El valor predeterminat és una constant codificada, que depèn del sistema.
El valor màxim admès depèn del sistema; els valors massa alts es poden truncar silenciosament a el "màxim especificat per la implementació".

Per defecte: SOMAXCONN
Rang: 0 - INT_MAX

ListenIP

Llistat d'adreces IP delimitades per comes que el trapper hauria d'escoltar.
Trapper escoltarà a totes les interfícies de xarxa si manca aquest paràmetre.

Per defecte: 0.0.0.0

ListenPort

Port d'escolta del trapper.

Per defecte: 10051
Rang: 1024-32767

LoadModule

El mòdul que cal carregar a l'inici del servidor. Els mòduls s'empren per ampliar la funcionalitat del servidor. El mòdul s'ha d'ubicar al directori especificat per LoadModulePath o el camí ha de precedir el nom del mòdul. Si el camí anterior és absolut (comença per '/'), llavors LoadModulePath s'ignora.
Formats:
LoadModule=<module.so>
LoadModule=<path/module.so>
LoadModule=</abs_path/module.so>
Es permeten incloure diversos paràmetres de LoadModule.

LoadModulePath

Camí complet a la ubicació dels mòduls del servidor. El valor predeterminat depèn de les opcions de compilació.

LogFile

El nom de l'arxiu de registre.

Obligatori: Sí, si LogType s'ha establert a file; cas contrari, no

LogFileSize

La mida màxima del fitxer de registre en Mo.
0: desactiva la rotació automàtica del registre.
Nota: Si s'arriba al límit de mida del fitxer de registre i la rotació del fitxer falla, per qualsevol motiu, el fitxer de registre existent es trunca i comença de nou.

Per defecte: 1
Rang: 0-1024
Obligatori: Sí, si LogType és file; altrament, no

LogSlowQueries

Quant de temps pot trigar una consulta de base de dades a registrar-se (en mil·lisegons).
0: no registreu consultes lentes.
Aquesta opció s'habilita a partir de DebugLevel=3.

Per defecte: 0
Rang: 0-3600000

LogType

El tipus de sortida del registre:
fitxer - escriu el registre al fitxer especificat pel paràmetre LogFile;
system - escriu el registre al syslog;
consola - escriu el registre a la sortida estàndard.

Per defecte: file

MaxHousekeeperDelete

No s'esborraran més de les files 'MaxHousekeeperDelete' (corresponents a [nomtaula], [camp], [valor]) per una tasca en un cicle de neteja.
Si s'estableix a 0, no hi ha cap límit. En aquest cas, heu de saber què esteu fent, per no sobrecarregar la base de dades! 2
Aquest paràmetre només s'aplica a l'esborrat de l'historial i tendències dels elements ja esborrats.

Per defecte: 5000
Rang: 0-1000000

NodeAddress

IP o nom d'equip amb port opcional per anul·lar com s'ha de connectar la interfície al servidor.
Format: <adreça>[:<port>]

Si l'IP o el nom d'equip no és definit, s'emprarà el valor de ListenIP. Si ListenIP no és establert, s'emprarà el valor localhost.
Si no s'estableix el port, s'emprarà el valor de ListenPort. Si ListenPort no és definit, s'emprarà el valor 10051.

Aquesta opció es pot substituir per l'adreça especificada a la configuració de la interfície.

Veieu també: HANodeName paràmetre; Activació de l'alta disponibilitat.

Per defecte: 'localhost:10051'

PidFile

Nom de l'arxiu PID.

Per defecte: /tmp/zabbix_server.pid

ProblemHousekeepingFrequency

Determina amb quina freqüència Zabbix esborrarà els problemes dels triggers esborrats en segons.

Per defecte: 60
Rang: 1-3600

ProxyConfigFrequency

Determina amb quina freqüència el servidor Zabbix envia dades de configuració a un proxy Zabbix en segons. S'empra només per als proxys en mode passiu.

Per defecte: 10
Rang: 1-604800

ProxyDataFrequency

Determina amb quina freqüència el servidor Zabbix demana dades de l'historial d'un proxy Zabbix en segons. S'empra només per als proxys en mode passiu.

Per defecte: 1
Rang: 1-3600

ServiceManagerSyncFrequency

Determina amb quina freqüència Zabbix sincronitzarà la configuració d'un gestor de serveis en qüestió de segons.

Per defecte: 60
Rang: 1-3600

SNMPTrapperFile

Fitxer temporal que s'empra per passar dades del dimoni de trampes SNMP al servidor.
Ha de ser el mateix que al fitxer de configuració zabbix_trap_receiver.pl o SNMPTT.

Per defecte: /tmp/zabbix_traps.tmp

SocketDir

Directori per emmagatzemar els sòcols IPC emprats pels serveis interns de Zabbix.

Per defecte: /tmp

SourceIP

Adreça IP d'origen per a:
- connexions de sortida al proxy i agent Zabbix;
- connexions sense agent (VMware, SSH, JMX, SNMP, Telnet i comprovacions simples);
- connexions d'agent HTTP;
- scripts de JavaScript de peticions HTTP;
- preprocessament de peticions HTTP de JavaScript;
- enviar correus-e de notificació (connexions al servidor SMTP);
- notificacions webhook (connexions JavaScript HTTP);
- connexions al Vault

SSHKeyLocation

Ubicació de les claus públiques i privades per a comprovacions i accions SSH.

SSLCertLocation

Ubicació dels fitxers de certificat de client SSL per a l'autenticació de client.
Aquest paràmetre només s'empra al monitoratge web.

SSLKeyLocation

Ubicació dels fitxers de clau privada SSL per a l'autenticació de client.
Aquest paràmetre només s'empra al monitoratge web.

SSLCALocation

Anul·lar la ubicació dels fitxers de l'autoritat de certificació (CA) per a la verificació del certificat del servidor SSL. Si no s'ha establert, s'emprarà el directori de tot el sistema.
Tingueu en compte que el valor d'aquest paràmetre s'establirà com a opció CURLOPT_CAPATH libcurl. Per a les versions de libcurl anteriors a la 7.42.0, això només té efecte si libcurl s'ha compilat per emprar OpenSSL. Per obtindre més informació, consulteu la pàgina web cURL.
Aquest paràmetre s'empra en el monitoratge web i en l'autenticació SMTP.

StartPollers

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'alertes.

Per defecte: 3
Rang: 1-100

StartConnectors

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de treballadors del connector. El procés del gestor del connector s'inicia automàticament quan s'inicia un treballador del connector.

Per defecte: 0
Rang: 0-1000

StartDBSyncers

Nombre d'instàncies bifurcades prèviament de sincronitzadors d'historial.
Nota: Vigileu quan canvieu aquest valor; pujar-lo pot fer més mal que bé. Aproximadament, el valor predeterminat hauria de ser suficient per gestionar fins a 4000 NVPS.

Per defecte: 4
Rang: 1-100

StartDiscoverers

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de descobridors.

Per defecte: 1
Rang: 0-250

StartEscalators

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'escaladors.

Per defecte: 1
Rang: 1-100

StartHistoryPollers

Nombre d'instàncies bifurcades prèviament d'enquestadors d'historial.
Només es requerit per a comprovacions calculades.

Default: 5
Range: 0-1000

StartHTTPPollers

El nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors HTTP1.

Per defecte: 1
Rang: 0-1000

StartIPMIPollers

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors IPMI.

Per defecte: 0
Rang: 0-1000

StartJavaPollers

El nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors Java1.

Per defecte: 0
Rang: 0-1000

StartLLDProcessors

El nombre d'instàncies prèviament bifurcades de descoberta de baix nivell (LLD) treballadors1.
El procés del gestor de LLD s'inicia automàticament quan s'inicia un treballador d'LLD.

Per defecte: 2
Rang: 0-100

StartODBCPollers

El nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors ODBC1.

Per defecte: 1
Rang: 0-1000

StartPingers

El nombre d'instàncies prèviament bifurcades de pings ICMP1.

Per defecte: 1
Rang: 0-1000

StartPollersUnreachable

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de sondejadors per a equips inabastables (inclosos IPMI i Java)1.
S'ha d'executar almenys un sondeig per a equips inabastables si s'inicien els sondejadors habituals, IPMI o Java.

Per defecte: 1
Rang: 0-1000

StartPollers

El nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors1.

Per defecte: 5
Rang: 0-1000

StartPreprocessors

El nombre d'instàncies prèviament iniciades de treballs de preprocés1.

Per defecte: 3
Rang: 1-1000

StartProxyPollers

El nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'enquestadors de proxys passius1.

Per defecte: 1
Rang: 0-250

StartReportWriters

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades d'escriptors d'informes.
Si s'estableix en 0, la generació d'informes programada és desactivada.
El procés del gestor d'informes s'inicia automàticament quan es fa un informe comença l'escriptor.

Per defecte: 0
Rang: 0-100

StartSNMPTrapper

Si s'estableix a 1, s'iniciarà un procés SNMP trapper.

Per defecte: 0
Rang: 0-1

StartTimers

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de temporitzadors.
Els temporitzadors processen els períodes de manteniment.

Per defecte: 1
Rang: 1-1000

StartTrappers

Nombre d'instàncies prèviament bifurcades de trappers1.
Els trappers accepten connexions entrants del remitent de Zabbix, agents actius i proxys actius.

Per defecte: 5
Rang: 1-1000

StartVMwareCollectors

Nombre d'instàncies de VMware Collector prèviament bifurcades.

Per defecte: 0
Rang: 0-250

StatsAllowedIP

Llistat d'adreces IP delimitades per comes, opcionalment en notació CIDR, o noms DNS d'instàncies externes de Zabbix. La petició d'estadístiques només s'admetrà des de les adreces que s'indiquen aquí. Si no s'estableix aquest paràmetre, no s'acceptaran peticions d'estadístiques.
Si el suport d'IPv6 és habilitat, "127.0.0.1", "::127.0.0.1", "::ffff:127.0.0.1" es tracten de la mateixa manera i " ::/0' permetrà qualsevol adreça IPv4 o IPv6. "0.0.0.0/0" es pot emprar per permetre qualsevol adreça IPv4.

Exemple:

StatsAllowedIP=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.exemple.cat
Timeout

Especifica quant de temps esperem per a l'agent, el dispositiu SNMP o la comprovació externa en segons.

Per defecte: 3
Rang: 1-30

TLSCAFile

La ruta completa d'un fitxer que conté els certificats de CA(s) de nivell superior per a la verificació de certificats entre iguals, emprats per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.

TLSCertFile

El camí complet d'un fitxer que conté el certificat del servidor o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.

TLSCipherAll

La cadena de prioritat GnuTLS o la cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats i PSK.

Exemple:

TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256
TLSCipherAll13

La cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat per defecte per al xifrat basat en certificats i PSK.

Exemple per GnuTLS:

NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL::+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509

Exemple per OpenSSL:

EECDH+aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128:kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
TLSCipherCert

La cadena de prioritat GnuTLS o la cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per al xifrat basat en certificats.

Exemple per GnuTLS:

NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-RSA:+RSA:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-ALL:+CTYPE-X.509

Exemple per OpenSSL:

EECDH+aRSA+AES128:RSA+aRSA+AES128
TLSCipherCert13

La cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per al xifrat basat en certificats.

TLSCipherPSK

La cadena de prioritat GnuTLS o la cadena de xifrat OpenSSL (TLS 1.2). Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per al xifrat basat en PSK.

Exemple per GnuTLS:

NONE:+VERS-TLS1.2:+ECDHE-PSK:+PSK:+AES-128-GCM:+AES-128-CBC:+AEAD:+SHA256:+SHA1:+CURVE-ALL:+COMP-NULL:+SIGN-ALL

Exemple per OpenSSL:

kECDHEPSK+AES128:kPSK+AES128
TLSCipherPSK13

La cadena de xifrat per a OpenSSL 1.1.1 o posterior a TLS 1.3. Substituïu els criteris de selecció de la suite de xifrat predeterminats per al xifrat basat en PSK.

Exemple:

TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_128_GCM_SHA256
TLSCRLFile

Camí complet d'un fitxer que conté certificats revocats. Aquest paràmetre s'empra per a comunicacions xifrades entre components Zabbix.

TLSKeyFile

Ruta completa d'un fitxer que conté la clau privada del servidor, emprada per a les comunicacions xifrades entre els components del Zabbix.

TmpDir

Directori temporal.

Per defecte: /tmp

TrapperTimeout

Quants segons pot passar el trapper processant dades noves.

Per defecte: 300
Rang: 1-300

TrendCacheSize

Mida de la cau de les tendències, en octets.
La mida de memòria compartida per emmagatzemar les dades de les tendències.

Per defecte: 4M
Rang: 128K-2G

TrendFunctionCacheSize

Mida de la cau de la funció de tendències, en octets.
La mida de memòria compartida per a l'emmagatzematge a la memòria cau de les dades de la funció de tendència calculades.

Per defecte: 4M
Rang: 128K-2G

UnavailableDelay

Amb quina freqüència es comprova la disponibilitat d'un equip durant el període d'indisponibilitat, en segons.

Per defecte: 60
Rang: 1-3600

UnreachableDelay

Amb quina freqüència es comprova la disponibilitat d'un equip durant el període de no abastament, en segons.

Per defecte: 15
Rang: 1-3600

UnreachablePeriod

Després de quants segons de no abastament considereu un equip com a no disponible.

Per defecte: 45
Rang: 1-3600

Usuari

Treu els privilegis a un usuari específic existent al sistema.
Només té efecte si s'executa com a'root' i AllowRoot és desactivat.

Per defecte: zabbix

ValueCacheSize

La mida de la memòria cau de valors de l'historial, en octets.
La mida de la memòria compartida per a la memòria cau de les peticions de dades de l'historial d'elements.
L'establiment a 0 desactiva la memòria cau de valors (no recomanat).
Quan la memòria cau de valors esgota la memòria compartida, s'escriu un missatge d'avís al registre del servidor cada 5 minuts.

Per defecte: 8M
Rang: 0,128K-64G

Vault

Proveïdor de vault:
HashiCorp - HashiCorp KV Secrets Engine versió 2
CyberArk - Proveïdor de credencials central de CyberArk
Ha de coincidir amb el proveïdor de vault establert a la interfície.

Per defecte: HashiCorp

VaultDBPath

Ubicació des d'on s'han de recuperar les credencials de la base de dades mitjançant les claus. Depenent del vault, pot ser el camí del vault o la consulta.
Les claus emprade per a HashiCorp són 'password' i 'username'.

Exemple:

 secret/zabbix/database

Les claus emprades per a CyberArk són 'Content' i 'UserName'.

Exemple:

 AppID=zabbix_server&Query=Safe=passwordSafe;Object=zabbix_proxy_database

Aquesta opció només es pot emprar si no s'especifiquen DBUser i DBPassword.

VaultTLSCertFile

Nom del fitxer de certificat SSL emprat per a l'autenticació del client.
El fitxer de certificat ha de ser en format PEM1.
Si el fitxer de certificat també conté la clau privada, deixeu el camp del fitxer de clau SSL buit.
El directori que conté aquest fitxer s'especifica pel paràmetre de configuració SSLCertLocation.
Aquest es pot ometre l'opció, però es recomana per al vault CyberArkCCP.

VaultTLSKeyFile

Nom del fitxer de clau privada SSL emprat per a l'autenticació del client.
El fitxer de clau privada ha de ser en format PEM1.
El directori que conté aquest fitxer s'especifica pel paràmetre de configuració SSLKeyLocation.
Aquesta opció es pot ometre, però es recomana per al magatzem de CyberArkCCP.

VaultToken

El token d'autenticació del magatzem de HashiCorp que s'hauria d'haver generat exclusivament per al proxy Zabbix amb permís de només lectura al camí especificat al paràmetre de configuració opcional de VaultDBPath.
És un error si VaultToken i la variable d'entorn VAULT_TOKEN es defineixen al mateix temps.

Obligatori: Sí, si Vault és establert a HashiCorp; en cas contrari no

VaultURL

URL del servidor vault HTTP[S]. S'emprarà el directori de certificats de CA de tot el sistema si no s'especifica SSLCALocation.

Per defecte: https://127.0.0.1:8200

VMwareCacheSize

La mida de la memòria compartida per emmagatzemar dades de VMware.
Es pot fer una comprovació interna de VMware zabbix[vmware,buffer,...] per monitorar l'ús de la memòria cau de VMware (veieu Comprovacions internes /itemtypes/internal)).
Tingueu en compte que la memòria compartida no s'assigna si no hi ha instàncies del col·lector de vmware configurades per iniciar-se.

Per defecte: 8M
Rang: 256K-2G

VMwareFrequency

Endarreriment en segons entre la recollida de dades d'un únic servei de VMware.
Aquest endarreriment s'ha d'establir en el mínim interval d'actualització de qualsevol element de monitoratge de VMware.

Per defecte: 60
Rang: 10-86400

VMwarePerfFrequency

Endarreriment en segons entre la recuperació d'estadístiques del comptador de rendiment d'un únic servei de VMware. Aquest endarreriment s'ha d'establir en el mínim interval d'actualització de qualsevol monitoratge de VMware item que empra comptadors de rendiment de VMware.

Per defecte: 60
Rang: 10-86400

VMwareTimeout

Nombre màxim de segons que un col·lector de vmware esperarà una resposta del servei de VMware (vCenter o hipervisor ESX).

Per defecte: 10
Rang: 1-300

WebServiceURL

URL HTTP[S] URL cap al servei web de Zabbix, en format <host:port>/report.

Exemple:

WebServiceURL=http://localhost:10053/report
Notes de peu de pàgina

1 Tingueu en compte que massa processos de recollida de dades (enquestadors, enquestadors d'inaccessibilitat, enquestadors ODBC, enquestadors HTTP, enquestadors Java, pingers, trappers, pollers proxy) juntament amb el controlador IPMI, el trapper SNMP i el preprocessador poden exhaurir el límit del descriptor de fitxer per processos per al gestor de preprocessament.

Això farà que el servidor Zabbix s'aturi (normalment poc després d'iniciar-se, però de vegades pot trigar més). S'ha de revisar el fitxer de configuració o pujar el límit per evitar aquesta situació.

^ ** 2 ** ^ Quan s'esborren molts elements, puja la càrrega de la base de dades, perquè la neteja haurà d'esborrar totes les dades històriques que tenien aquests elements. Per exemple, si només hem d'esborrar un prototip d'element, però aquest prototip és lligat a 50 equips i, per cada equip, el prototip s'amplia a 100 elements reals, s'han d'esborrar 5000 elements en total (1 *50* 100). Si s'estableix 500 per a MaxHousekeeperDelete (MaxHousekeeperDelete=500), el procés de neteja hauria d'esborrar fins a 2500000 valors (5000*500) per als elements esborrats de l'historial i les taules de tendències en un cicle.