2 Funciones binàries

Totes les funcions llistades aquí són suportades a:

Es llisten les funcions sense informació addicional. Feu clic a cada funció per obtindre més detalls.

FUNCIÓ
bitand Valor d'"AND bit a bit" d'un valor i màscara d'element.
bitlshift Desplaçament de bit a l'esquerra d'un valor d'element.
bitnot Valor de "NO per bit" d'un valor d'element.
bitor Valor d'"OR bit a bit" d'un valor i màscara d'element.
bitrshift Desplaçament de bits a la dreta d'un valor d'element.
bitxor Valor d'"OR exclusiu bit a bit" d'un valor i màscara d'element.

Detalls de la funció

Algunes notes generals sobre paràmetres de funció:

 • Els paràmetres de funció són separats per una coma
 • S'admeten expressions com a paràmetres
 • Els paràmetres de funció opcionals (o parts de paràmetres) s'indiquen amb < >
bitand(value,mask)

Valor d'"AND bit a bit" d'un valor i màscara d'element.
Tipus de valors admesos: Enter.

Paràmetre:

 • valor - el valor a comprovar;
 • màscara (obligatori): nombre enter sense signe de 64 bits (0 - 18446744073709551615).

Tot i que la comparació es fa de manera bit a bit, tots els valors s'han de proporcionar i es retornen en decimal. Per exemple, la comprovació del 3r bit es fa comparant amb 4, no amb 100.

Exemples:

 bitand(last(/host/key),12)=8 o bitand(last(/host/key),12)=4 #3r o 4t conjunt de bits, però no tots dos al mateix temps
    bitand(last(/host/key),20)=16 #3r bit no establert i 5è bit establert
bitlshift(value,bits to shift)

Desplaçament de bit a l'esquerra del valor d'un element.
Tipus de valors admesos: Enter.

Paràmetre:

 • valor - el valor a comprovar;
 • bits per desplaçar (obligatori) - nombre de bits per desplaçar.

Tot i que la comparació es fa de manera bit a bit, tots els valors s'han de proporcionar i es retornen en decimal. Per exemple, la comprovació del 3r bit es fa comparant amb 4, no amb 100.

bitnot(value)

Valor de "NO per bit" d'un valor d'element.
Tipus de valors admesos: Enter.

Paràmetre:

 • valor - el valor que cal comprovar.

Tot i que la comparació es fa de manera bit a bit, tots els valors s'han de proporcionar i es retornen en decimal. Per exemple, la comprovació del 3r bit es fa comparant amb 4, no amb 100.

bitor(value,mask)

Valor d'"OR per bit" d'un valor i màscara d'element.
Tipus de valors admesos: Enter.

Paràmetre:

 • valor - el valor que cal comprovar.
 • màscara (obligatori) - un enter sense signe de 64 bits (0 - 18446744073709551615).

Tot i que la comparació es fa de manera bit a bit, tots els valors s'han de proporcionar i es retornen en decimal. Per exemple, la comprovació del 3r bit es fa comparant amb 4, no amb 100.

bitrshift(value,bits to shift)

Desplaçament de bit a la dreta del valor d'un element.
Tipus de valors admesos: Enter.

Paràmetre:

 • valor - el valor a comprovar;
 • bits per desplaçar (obligatori) - nombre de bits per desplaçar.

Tot i que la comparació es fa de manera bit a bit, tots els valors s'han de proporcionar i es retornen en decimal. Per exemple, la comprovació del 3r bit es fa comparant amb 4, no amb 100.

bitxor(value,mask)

Valor d'"OR exclusiu per bit" d'un valor i màscara d'element.
Tipus de valors admesos: Enter.

Paràmetre:

 • valor - el valor que cal comprovar.
 • màscara (obligatori) - un enter sense signe de 64 bits (0 - 18446744073709551615).

Tot i que la comparació es fa de manera bit a bit, tots els valors s'han de proporcionar i es retornen en decimal. Per exemple, la comprovació del 3r bit es fa comparant amb 4, no amb 100.

Veieu totes les funcions admeses.