This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

8 Verificacions internes

Vista general

Els controls interns permeten monitorar els processos interns de Zabbix. En altres paraules, podeu monitorar allò que passa amb el servidor o proxy Zabbix.

Els controls interns es calculen:

 • al servidor Zabbix - si l'equip es monitora amb ell
 • al proxy Zabbix - si l'equip es monitora amb ell

els controls interns es tracten per el servidor o el proxy, independentment de l'estat de manteniment de l'equip.

Per emprar aquest element, escolliu el tipus d'element Zabbix Intern.

Les verificacions internes es tracten per els pollers Zabbix.

Rendiment

Emprar alguns elements interns pot afectar negativament al rendiment. Aquests elements són:

 • zabbix[host,,items]
 • zabbix[host,,items_unsupported]
 • zabbix[hosts]
 • zabbix[items]
 • zabbix[items_unsupported]
 • zabbix[queue]
 • zabbix[requiredperformance]
 • zabbix[stats,,,queue]
 • zabbix[triggers]

Les interfícies de les seccions Informació del sistema i Cua també es veuen afectades.

Validacions admeses

Les claus d'element es llisten sense paràmetres opcionals ni informació addicional. Feu clic a la clau de l'element per veure'n tots els detalls.

Clau d'element Descripció
zabbix[boottime] Temps d'inici del servidor Zabbix o del procés proxy Zabbix en segons.
zabbix[cluster,discovery,nodes] Descobreix els nodes clúster d'alta disponibilitat.
zabbix[connector_queue] Recompte de valors posats en cua a la cua de connectors.
zabbix[host,,items] Nombre d'elements activats (admesos i no admesos) a l'equip.
zabbix[host,,items_unsupported] Nombre d'elements no admesos activats a l'equip.
zabbix[host,,maintenance] Estat de manteniment actual de l'equip.
zabbix[host,active_agent,available] Disponibilitat de comprovacions de l'agent actiu a l'equip.
zabbix[host,discovery,interfaces] Detalls de totes les interfícies configurades de l'equip a la interfície Zabbix.
zabbix[host,available] Disponibilitat de la interfície principal d'un tipus concret de comprovacions a l'equip.
zabbix[hosts] Nombre d'equips monitorats.
zabbix[items] Nombre d'elements activats (admesos i no admesos).
zabbix[items_unsupported] Nombre d'elements no compatibles.
zabbix[java] Informació sobre la passarel·la Java de Zabbix.
zabbix[lld_queue] Recompte de valors posats a la cua a la cua de processament de descoberta de baix nivell.
zabbix[preprocessing_queue] Recompte de valors posats en cua a la cua de preprocessament.
zabbix[procés] Percentatge de temps que passa un procés Zabbix concret o un grup de processos (identificats per <tipus> i <mode>) a <estat>.
zabbix[proxy] Informació sobre el proxy de Zabbix.
zabbix[proxy,discovery] Llista de proxys Zabbix.
zabbix[proxy_history] Nombre de valors de la taula de l'historial de proxy esperant per ser enviats al servidor.
zabbix[queue] Nombre d'elements monitorats a la cua que es retarden almenys <de> segons, però menys de <a> segons.
zabbix[rcache] Estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de configuració de Zabbix.
zabbix[requiredperformance] Rendiment requerit del servidor Zabbix o del proxy Zabbix, en nous valors per segon esperats.
zabbix[stats] Mètriques internes d'un servidor o proxy Zabbix remot.
zabbix[stats,,,queue] Mètriques internes de la cua d'un servidor o proxy Zabbix remot.
zabbix[tcache] Estadístiques d'efectivitat de la memòria cau de la funció de tendència de Zabbix.
zabbix[triggers] Nombre de triggers activats a la base de dades de Zabbix, amb tots els elements activats als equips activats.
zabbix[uptime] Temps d'activitat del procés del servidor o proxy Zabbix en segons.
zabbix[vcache,buffer] Estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de valors de Zabbix.
zabbix[vcache,cache] Estadístiques d'efectivitat de la memòria cau de valors de Zabbix.
zabbix[versió] Versió del servidor o proxy Zabbix.
zabbix[vmware,buffer] Estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de vmware Zabbix.
zabbix[wcache] Estadístiques i la disponibilitat de la memòria cau d'escriptura de Zabbix.

Detalls clau de l'article

 • Els paràmetres sense parèntesis angulars són constants, per exemple, 'host' i 'available' a zabbix[host,<tipus>,available]. Empreu-los a la clau d'element tal com estan.
 • Els valors dels elements i els paràmetres d'element que "no són compatibles amb el proxy" només es poden recuperar si el servidor monitoritza l'equip. I viceversa, els valors "no compatibles amb el servidor" només es poden recuperar si l'equip és monitorat per proxy.
zabbix[boottime]


El temps d'engegada del servidor Zabbix o del procés proxy Zabbix en segons.
Valor de retorn: Enter.

zabbix[cluster,discovery,nodes]


Descobreix els nodes clúster d'alta disponibilitat.
Valor de retorn: objecte JSON.

Aquest element es pot emprar en descoberta de baix nivell.

zabbix[connector_queue]


El recompte de valors posats en cua a la cua del connector.
Valor de retorn: Enter.

Aquest element és compatible des de Zabbix 6.4.0.

zabbix[host,,items]


El nombre d'elements activats (admesos i no) a l'equip.
Valor de retorn: Enter.

zabbix[host,,items_unsupported]


El nombre d'elements no admesos activats a l'equip.
Valor de retorn: Enter.

zabbix[host,,maintenance]


L'estat de manteniment actual de l'equip.
Valors de retorn: 0 - estat normal; 1 - manteniment amb recollida de dades; 2 - manteniment sense recollida de dades.

Comentaris:

 • Aquest element sempre el processa el servidor Zabbix independentment de la ubicació de l'equip (al servidor o al proxy). El proxy no rebrà aquest element amb dades de configuració.
 • El segon paràmetre ha de ser buit i es reserva per a un ús futur.
zabbix[host,active_agent,available]


La disponibilitat de comprovacions de l'agent actiu a l'equip.
Valors de retorn: 0 - desconegut; 1 - disponible; 2 - no disponible.

zabbix[host,discovery,interfaces]


Els detalls de totes les interfícies configurades de l'equip a la interfície Zabbix.
Valor de retorn: objecte JSON.

Comentaris:

zabbix[host,<type>,available]


La disponibilitat de la interfície principal d'un tipus concret de comprovacions a l'equip.
Valors de retorn: 0 - no disponible; 1 - disponible; 2 - desconegut.

Comentaris:

 • Els tipus vàlids són: agent, snmp, ipmi, jmx;
 • El valor de l'element es calcula segons els paràmetres de configuració de l'equipinaccessibilitat/indisponibilitat.
zabbix[hosts]


El nombre d'equips monitorats.
Valor de retorn: Enter.

zabbix[items]


El nombre d'elements activats (admesos o no).
Valor de retorn: Enter.

zabbix[items_unsupported]


El nombre d'elements no admesos.
Valor de retorn: Enter.

zabbix[java,,<param>]


La informació sobre la passarel·la Java de Zabbix.
Valors de retorn: 1 - si <param> és ping; Versió de la passarel·la de Java - si <param> és versió (per exemple: "2.0.0").

Comentaris:

 • Els valors vàlids per a param són: ping, version;
 • Aquest element es pot emprar per comprovar la disponibilitat de la passarel·la Java mitjançant la funció d'activació nodata();
 • El segon paràmetre ha de ser buit i és reservat per a un ús futur.
zabbix[lld_queue]


El recompte de valors posats a la cua a la cua de processament de descoberta de baix nivell.
Valor de retorn: Enter.

Aquest element es pot emprar per monitorar la longitud de la cua de processament de descoberta de baix nivell.

zabbix[preprocessing_queue]


El recompte de valors posats a la cua a la cua de pre-processament.
Valor de retorn: Enter.

Aquest element es pot emprar per monitorar la longitud de la cua de pre-processament.

zabbix[process,<type>,<mode>,<state>]


Percentatge de temps que un procés Zabbix concret o un grup de processos (identificats per <tipus> i <mode>) ha passat a <estat>. Es calcula només per al darrer minut.
Valor de retorn: Flotant.

Paràmetres:

 • tipus - per a processos del servidor: gestor d'alertes, sincronitzador d'alertes, alerta, gestor de disponibilitat, sincronitzador de configuració, gestor de connectors , treballador del connector, descobridor, escala mecànica, administrador ha, enquestador d'història, sincronitzador d'història, mestre de casa, enquestador http, icmp pinger, gestor ipmi, * ipmi poller, java poller, lld manager, lld worker, odbc poller, poller, preprocessing manager, preprocessing worker, proxy poller, autocontrol, gestor de serveis, snmp trapper, task manager, timer, trapper, trigger housekeeper, inaccessible poller, vmware collector;
  per a processos de proxy:
  gestor de disponibilitat, sincronitzador de configuració, remitent de dades, descobridor, sincronitzador d'historial, mestre, enquestador http, icmp pinger, gestor ipmi, ipmi poller, java poller, odbc poller, poller, gestor de preprocessament, treballador de preprocessament, autocontrol, snmp trapper, gestor de tasques, trapper, inaccessible poller, vmware collector*
 • mode - mitjana - valor mitjà per a tots els processos d'un tipus donat (per defecte)
  count - retorna el nombre de bifurcacions per a un tipus de procés determinat, <state> no s'ha d'especificar
  max - valor màxim
  min - valor mínim
  <nombre de procés> - nombre de procés (entre 1 i el nombre d'instàncies prèviament bifurcades). Per exemple, si s'estan executant 4 trappers, el valor és entre 1 i 4.
 • estat - ocupat - el procés és en estat ocupat, per exemple, la petició de processament (per defecte); idle - el procés és en estat inactiu sense fer res.

Comentaris:

 • Si <mode> és un nombre de procés Zabbix que no és en execució (per exemple, amb 5 enquestadors en execució, el <mode> s'especifica com a 6), aquest element no s'admetrà;
 • El mínim i el màxim es refereixen al percentatge d'ús d'un sol procés. Per tant, si en un grup de 3 enquestadors els percentatges d'ús per procés fossin 2, 18 i 66, min en tornaria 2 i max tornaria 66.
 • Els processos informen del que estan fent a la memòria compartida i el procés d'autocontrol resumeix aquestes dades cada segon. Els canvis d'estat (ocupat/inactiu) es registren després del canvi; per tant, un procés que està ocupat es registra com a tal i no canvia ni actualitza l'estat fins que es torna inactiu. Això garanteix que fins i tot els processos totalment penjats es registren correctament com a 100% ocupats.
 • Actualment, "ocupat" significa "no dormint", però en el futur es podrien introduir estats addicionals: esperant bloquejos, fer consultes a la base de dades, etc.
 • A Linux i la majoria dels altres sistemes, la resolució és d'1/100 de segon.

Exemples:

 zabbix[procés,poller,mitjana,ocupat] #temps mitjà dels processos d'enquesta dedicat a fer alguna cosa durant darrer minut
    zabbix[procés,"icmp pinger",max,ocupat] #temps màxim dedicat a qualsevol procés de pinger ICMP durant darrer minut
    zabbix[procés,"historial syncer",2,ocupat] #temps dedicat a fer alguna cosa per l'historial syncer nombre 2 durant el darrer minut
    zabbix[procés,trapper,compte] #quantitat de processos trapper en execució
zabbix[proxy,<name>,<param>]


Informació sobre el proxy Zabbix.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • nom - el nom del proxy;
 • param - endarreriment - quant de temps no s'envien els valors recollits, calculat com a "retard del proxy" (diferència entre l'hora del proxy actual i la marca de temps del valor no enviat més antic del proxy) + ("hora actual del servidor" - "proxy lastaccess").
zabbix[proxy,discovery]


La llista de proxys Zabbix amb nom, mode, xifrat, compressió, versió, darrera visita, recompte d'equips, recompte d'elements, valors requerits per segon (vps) i estat de versió (actual/obsoleta/no admesa).
Valor de retorn: objecte JSON.

zabbix[proxy_history]


El nombre de valors de la taula de l'historial del proxy esperant per ser enviats al servidor.
Valors de retorn: Enter.

Aquest element no és compatible amb el servidor Zabbix.

zabbix[queue,<from>,<to>]


El nombre d'elements monitorats a la cua que s'endarrereixen almenys en <de> segons, però menys de <a> segons.
Valor de retorn: Enter.

Paràmetres:

 • des de - per defecte: 6 segons;
 • a - per defecte: infinit.

S'admeten als paràmetres símbols d'unitat de temps (s,m,h,d,w).

zabbix[rcache,<cache>,<mode>]


Les estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de configuració de Zabbix.
Valors de retorn: Enter (per a la mida); Flotant (per percentatge).

Paràmetres:

 • cau - buffer;
 • mode - total - la mida total de la memòria intermèdia
  lliure - la mida de la memòria intermèdia lliure
  pfree - el percentatge de la memòria intermèdia lliure
  emprat - la mida de buffer usat
  pused - el percentatge de memòria intermèdia emprada
zabbix[requiredperformance]


El rendiment requerit del servidor Zabbix o del proxy Zabbix, en nous valors per segon esperats.
Valor de retorn: Flotant.

Es correlaciona aproximadament amb "Rendiment del servidor necessari, valors nous per segon" a Informes → Informació del sistema.

zabbix[stats,<ip>,<port>]


Les mètriques internes d'un servidor o proxy Zabbix remot.
Valors de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • ip - llista d'IP/DNS/màscara de xarxa de servidors/proxies que s'han de consultar de forma remota (el valor per defecte és 127.0.0.1);
 • port - port del servidor/proxy que s'ha de consultar de forma remota (el valor per defecte és 10051).

Comentaris:

 • La petició d'estadístiques només s'admetrà des de les adreces que figuren al paràmetre 'StatsAllowedIP' servidor/proxy a la instància de destinació;
 • Aquest element retorna un conjunt seleccionat de mètriques internes. Per obtindre més informació, vegeu el monitoratge remot de les estadístiques de Zabbix.
zabbix[stats,<ip>,<port>,queue,<from>,<to>]


Les mètriques de la cua interna (veieu zabbix[queue,<from>,<to>]) d'un servidor o proxy Zabbix remot.
Valors de retorn: objecte JSON.

Paràmetres:

 • ip - llista d'IP/DNS/màscara de xarxa de servidors/proxies que s'han de consultar de forma remota (el valor per defecte és 127.0.0.1);
 • port - port del servidor/proxy que s'ha de consultar de forma remota (el valor per defecte és 10051);
 • de - endarreriment mínim (el valor per defecte és de 6 segons);
 • a - endarreriment màxim (per defecte és infinit).

Comentaris:

 • La petició d'estadístiques només s'acceptarà des de les adreces que figuren al paràmetre 'StatsAllowedIP' servidor/proxy a la instància de destinació;
 • Aquest element retorna un conjunt seleccionat de mètriques internes. Per obtenir més informació, veieu monitoratge remot de les estadístiques de Zabbix.
zabbix[tcache,<cache>,<parameter>]


Les estadístiques d'efectivitat de la memòria cau de la funció de tendència de Zabbix.
Valors de retorn: Enter (per a la mida); Flotant (per percentatge).

Paràmetres:

 • cau - buffer;
 • mode - tots - peticions totals de memòria cau (per defecte)
  hits - visites de memòria cau
  phits - percentatge de peticions de memòria cau
  misses - errors de memòria cau
  * pmisses* - percentatge d'errors a la memòria cau
  items - el nombre d'elements a la memòria cau
  peticions - el nombre de peticions a la memòria cau
  pitems - percentatge d'elements a la memòria cau d'elements a la memòria cau + peticions. El percentatge baix probablement significa que la mida de la memòria cau es pot reduir.

Aquest element no és compatible amb el proxy Zabbix.

zabbix[triggers]


El nombre de triggers activats a la base de dades de Zabbix, amb tots els elements activats als equips activats.
Valor de retorn: Enter.

Aquest element no és compatible amb el proxy Zabbix.

zabbix[uptime]


El temps d'activitat del servidor Zabbix o del procés proxy en segons.
Valor de retorn: Enter.

zabbix[vcache,buffer,<mode>]


Les estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de valors de Zabbix.
Valors de retorn: Enter (per a la mida); Flotant (per percentatge).

Paràmetre:

 • mode - total - la mida total de la memòria intermèdia
  lliure - la mida de la memòria intermèdia lliure
  pfree - el percentatge de la memòria intermèdia lliure
  utilitzat - la mida de buffer usat
  pused - el percentatge de memòria intermèdia emprada

Aquest element no és compatible amb el proxy Zabbix.

zabbix[vcache,cache,<parameter>]


Les estadístiques d'efectivitat de la memòria cau de valors de Zabbix.
Valors de retorn: Enter. Amb el paràmetre mode retorna: 0 - mode normal; 1 - Mode de memòria baixa.

Paràmetres:

 • paràmetre - peticions - el nombre total de peticions
  hits - el nombre de visites a la memòria cau (valors de l'historial extrets de la memòria cau)
  misses - el nombre de visites a la memòria cau (historial) valors extrets de la base de dades)
  mode - el mode operatiu de la memòria cau de valors

Comentaris:

 • Un cop activat el mode de poca memòria, la memòria cau de valors romandrà en aquest estat durant 24 hores, encara que el problema que va desencadenar aquest mode es resolgui abans;
 • Podeu emprar aquesta clau amb el pas de preprocessament Canvi per segon per obtenir estadístiques de valors per segon;
 • Aquest element no és compatible amb el proxy Zabbix.
zabbix[version]


La versió del servidor o proxy Zabbix.
Valor de retorn: Cadena. Per exemple: 6.0.0beta1.

zabbix[vmware,buffer,<mode>]


Les estadístiques de disponibilitat de la memòria cau de vmware de Zabbix.
Valors de retorn: Enter (per a la mida); Flotant (per percentatge).

Paràmetres:

 • mode - total - la mida total de la memòria intermèdia
  lliure - la mida de la memòria intermèdia lliure
  pfree - el percentatge de la memòria intermèdia lliure
  utilitzat - la mida de buffer usat
  pused - el percentatge de memòria intermèdia emprada
zabbix[wcache,<cache>,<mode>]


Les estadístiques i la disponibilitat de la memòria cau d'escriptura de Zabbix.
Valors de retorn: Enter (per a nombre/mida); Flotant (per percentatge).

Paràmetres:

 • cau - valors, historial, índex o tendència;
 • mode - (amb valors) tots (per defecte): el nombre total de valors processats pel servidor/proxy Zabbix, excepte els elements no admesos (comptador)
  flotant - el nombre de valors processats valors (comptador)
  uint - el nombre de valors enters sense signe processats (comptador)
  str - el nombre de valors de caràcters/cadenes processats (comptador)
  log - el nombre de valors processats valors de registre (comptador)
  text - el nombre de valors de text processats (comptador)
  no s'admeten - el nombre de vegades que el processament de l'element ha provocat que l'element no s'admet o es mantingui aquest estat (comptador)
  (amb historial, índex, memòria cau tendència) pfree (per defecte) - el percentatge de memòria intermèdia lliure
  total - la mida total de la memòria intermèdia
  lliure - la mida de la memòria intermèdia lliure buffer
  used - la mida de la memòria intermèdia emprada
  pused - el percentatge de la memòria intermèdia usada

Comentaris:

 • És obligatori especificar <cache>. El paràmetre de memòria cau trend no és compatible amb el proxy Zabbix.
 • La memòria cau de l'historial s'empra per emmagatzemar els valors dels elements. Un nombre baix indica problemes de rendiment al costat de la base de dades.
 • La memòria cau d'índex de l'historial s'empra per indexar els valors emmagatzemats a la memòria cau de l'historial;
 • La memòria cau de tendències emmagatzema l'agregat de l'hora actual de tots els elements que reben dades;
 • Podeu emprar la clau zabbix[wcache,values] amb la passa de preprocessament Canvi per segon per obtindre estadístiques de valors per segon.