5 Verificacions simples

Vista general

Les verificacions simples normalment s'empren per fer verificacions de serveis a distància sans agent.

Veieu que l'agent Zabbix no cal per les verificacions simples. El servidor/proxy Zabbix és responsable del tractament de les verificacions simples (establiment de connexions externes, etc.).

Exemples d'ús de verificacions simples:

net.tcp.service[ftp,,155]
    net.tcp.service[http]
    net.tcp.service.perf[http,,8080]
    net.udp.service.perf[ntp]

Els camps Nom d'usuari i Mot de pas dins la configuració de l'element de verificació simple s'empren per els element se vigilància VMware; sinó, s'ignoren.

Validacions admeses

Les claus d'element es llisten sense paràmetres opcionals ni informació addicional. Feu clic a la clau de l'element per veure'n tots els detalls.

Veieu també les claus d'element de monitoratge de VMware

Clau d'element Descripció
icmpping Accessibilitat de l'equip mitjançant ping ICMP.
icmppingloss Percentatge de paquets perduts.
icmppingsec Temps de resposta del ping ICMP.
net.tcp.service Comprova si un servei s'executa i accepta connexions TCP.
net.tcp.service.perf Comprova el rendiment d'un servei TCP.
net.udp.service Comprova si un servei s'executa i respon a les peticions UDP.
net.udp.service.perf Comprova el rendiment d'un servei UDP.

Detalls de la clau d'element

icmpping[<target>,<packets>,<interval>,<size>,<timeout>]


L'accessibilitat de l'equip mitjançant ping ICMP.
Valor de retorn: 0 - Ping ICMP falla; 1 - Ping ICMP correcte.

Paràmetres:

 • target - IP de l'equip o nom DNS;
 • paquets - nombre de paquets;
 • interval - temps entre paquets successius en mil·lisegons;
 • mida - mida del paquet en octets;
 • timeout - temps d'espera en mil·lisegons.

Veieu també la taula de valors per defecte.

Exemple:

 icmpping[,4] #Si es retorna almenys un paquet dels quatre, l'element retornarà 1.
icmppingloss[<target>,<packets>,<interval>,<size>,<timeout>]


Percentatge de paquets perduts.
Valor de retorn: Flotant

Paràmetres:

 • target - IP de l'equip o nom DNS;
 • paquets - nombre de paquets;
 • interval - temps entre paquets successius en mil·lisegons;
 • mida - mida del paquet en octets;
 • timeout - temps d'espera en mil·lisegons.

Veieu també la taula de valors per defecte.

icmppingsec[<target>,<packets>,<interval>,<size>,<timeout>,<mode>]


Temps de resposta al ping ICMP (en segons).
Valor de retorn: Flotant.

Paràmetres:

 • target - IP de l'equip o el nom DNS;
 • paquets - nombre de paquets;
 • interval - emps entre paquets successius en mil·lisegons;
 • mida - mida del paquet en octets;
 • timeout - temps d'espera en mil·lisegons;
 • mode - valors possibles: min, max o avg (per defecte).

Comentaris:

 • Els paquets que es perden o s'han esgotat no s'empren al càlcul;
 • Si l'equip no és disponible (s'ha arribat al temps d'espera), l'element tornarà 0;
 • Si el valor de retorn és inferior a 0,0001 segons, el valor s'establirà en 0,0001 segons;
 • Veieu també la taula de valors per defecte.
net.tcp.service[service,<ip>,<port>]


Comprova si un servei s'executa i admet connexions TCP.
Valor de retorn: 0 - el servei és caigut; 1: el servei s'executa.

Paràmetres:

 • servei - valors possibles: ssh, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https, telnet (veieu detalls);
 • ip- adreça IP o el nom DNS (per defecte s'empra l'IP/DNS de l'equip);
 • port - nombre de port (per defecte s'empra el nombre de port de servei estàndard).

Comentaris:

 • Tingueu en compte que amb el servei tcp indicant el port és obligatori;
 • Aquestes comprovacions poden donar lloc a missatges addicionals als fitxers de registre del dimoni del sistema (normalment es registren sessions SMTP i SSH);
 • Actualment no s'admet la comprovació de protocols xifrats (com IMAP al port 993 o POP al port 995). Com a solució alternativa, empreu net.tcp.service[tcp,<ip>,port] per a comprovacions com aquestes.

Exemple:

 net.tcp.service[ftp,,45] #Aquest element es pot emprar per provar la disponibilitat del servidor FTP al port TCP 45.
net.tcp.service.perf[service,<ip>,<port>]


Comprova el rendiment d'un servei TCP.
Valor de retorn: Flotant: 0,000000 - servei caigut; segons - nombre de segons que s'han passat mentre es connecta al servei.

Paràmetres:

 • servei - valors possibles: ssh, ldap, smtp, ftp, http, pop, nntp, imap, tcp, https, telnet (veieu detalls);
 • ip - adreça IP o el nom DNS (per defecte s'empra l'IP/DNS de l'amfitrió);
 • port - nombre de port (per defecte s'empra el nombre de port de servei estàndard).

Comentaris:

 • Tingueu en compte que amb el servei tcp indicant el port és obligatori;
 • Actualment no s'admet la comprovació de protocols xifrats (com IMAP al port 993 o POP al port 995). Com a solució alternativa, empreu net.tcp.service[tcp,<ip>,port] per a comprovacions com aquestes.

Exemple:

 net.tcp.service.perf[ssh] #Aquest element es pot emprar per provar la velocitat de resposta inicial des del servidor SSH.
net.udp.service[service,<ip>,<port>]


Comprova si un servei s'executa i respon a les peticions UDP.
Valor de retorn: 0 - servei caigut; 1: servei s'executa.

Paràmetres:

 • servei - valors possibles: ntp (veieu detalls);
 • ip - adreça IP o el nom DNS (per defecte s'empra l'IP/DNS de l'equip);
 • port - nombre de port (per defecte s'empra el nombre de port de servei estàndard).

Exemple:

 net.udp.service[ntp,,45] #Aquest element es pot emprar per provar la disponibilitat del servei NTP al port UDP 45.
net.udp.service.perf[service,<ip>,<port>]


Comprova el rendiment d'un servei UDP.
Valor de retorn: Flotant: 0,000000 - servei caigut; segons - nombre de segons que s'han passat esperant la resposta del servei.

Paràmetres:

 • servei - valors possibles: ntp (vegeu detalls);
 • ip - adreça IP o el nom DNS (per defecte s'empra l'IP/DNS de l'equip);
 • port - nombre de port (per defecte s'empra el nombre de port de servei estàndard).

Exemple:

 net.udp.service.perf[ntp] #Aquest element es pot emprar per provar el temps de resposta del servei NTP.

Per a la compatibilitat de SourceIP en comprovacions senzilles de LDAP (per exemple, net.tcp.service[ldap]), cal la versió 2.6.1 o superior d'OpenLDAP.

Tractament del temps d'espera

Zabbix no tractarà pas la verificació simple més enllà dels segons definits al temps d'espera a l'arxiu de configuració del servidor/proxy Zabbix.

Pings ICMP

Zabbix empra la utilitat externa fping per fer pings ICMP.

La utilitat no forma part de la distribució Zabbix i s'ha d'instal·lar addicionalment. Si manca la utilitat, té permisos incorrectes o la seva ubicació no coincideix amb la ubicació definida al fitxer de configuració del servidor/proxy Zabbix (paràmetre 'FpingLocation'), els pings ICMP (icmpping, icmppingloss, ** icmppingsec**) no es processaran pas.

Veieu també: problemes coneguts

fping ha d'ésser executable per l'usuari dels dimonis Zabbix que s'executen com a root i setuid. Executeu aquestes ordres com a usuari root per configurar els permisos correctes:

shell> chown root:zabbix /usr/sbin/fping
    shell> chmod 4710 /usr/sbin/fping

Després d'executar les dues ordres anteriors, comproveu la propietat de l'executable fping. En alguns casos, la propietat es pot restablir executant l'ordre chmod.

Comproveu també si l'usuari zabbix pertany al grup zabbix executant:

shell> groups zabbix

i si no, afegiu-lo executant:

shell> usermod -a -G zabbix zabbix

Després d'executar les dues ordres anteriors, comproveu la propietat de l'executable fping. En alguns casos, la propietat es pot restablir executant l'ordre chmod.

Comproveu també si l'usuari zabbix pertany al grup zabbix executant:

 shell>grups zabbix

Valors per defecte, límits i descripció dels valors dels paràmetres de control ICMP:

Paràmetre Unitat Descripció Etiqueta Fping Valors per defecte establerts per Límits permesos
per Zabbix
fping Zabbix min max
paquets nombre nombre de paquets de petició a un objectiu -C 3 1 10000
interval mil·lisegons temps d'espera entre paquets successius -p 1000 20 il·limitat
mida octets mida del paquet en octets
56 octets a x86, 68 octets a x86_64
-b 56 o 68 24 65507
timeout mil·lisegons fping v3.x - temps d'espera després de l'enviament del darrer paquet, afectat per la marca -C
fping v4.x - temps d'espera individual per a cada paquet
-t * *fping v3.x - 500
fping v4.x** - heretat de l'assenyalador -p, però no més de 2000
50 il·limitat

A més, Zabbix empra les opcions fping -i interval ms (no s'ha de confondre amb el paràmetre d'element interval esmentat a la taula anterior, que correspon a l'opció fping -p) i -S adreça IP font (o * -I* en versions anteriors d'fping). Aquestes opcions es detecten automàticament executant comprovacions amb diferents combinacions d'opcions. Zabbix prova de detectar el valor mínim en mil·lisegons que fping permet emprar amb -i provant 3 valors: 0, 1 i 10. El valor que té èxit primer s'empra per a les comprovacions ICMP posteriors. Aquest procés el fa cada procés ICMP pinger individualment.

Les opcions d'fping detectades automàticament s'invaliden cada hora i es tornen a detectar al següent intent de verificació ICMP. Establiu DebugLevel>=4 per mostrar els detalls d'aquest procés al fitxer de registre del servidor o del proxy.

Exempció de responsabilitat: els valors predeterminats d'fping poden variar segons la plataforma i la versió; en cas de dubte, consulteu la documentació d'fping.

Zabbix escriu adreces IP per ésser verificades amb una de les tres claus icmpping* a un fitxer temporal, que després es passa a fping. Si els elements tenen paràmetres clau diferents, només s'escriuen en un sol fitxer aquells amb paràmetres clau idèntics.
Totes les adreces IP escrites al fitxer únic es comprovaran mitjançant fping en paral·lel, de manera que el procés Zabbix icmp pinger passarà un temps fix independentment del nombre d'adreces IP del fitxer.

Instal·lació

fping no s'inclou pas amb Zabbix i s'ha d'instal·lar per separat:

 • Diverses plataformes basades en Unix tenen el paquet fping als seus repositoris predeterminats, però no és preinstal·lat. En aquest cas, podeu emprar el gestor de paquets per instal·lar fping.

 • Zabbix proporciona paquets fping per a RHEL. Tingueu en compte que aquests paquets es proporcionen sense suport oficial.

 • fping també es pot compilar [des de la font] (https://github.com/schweikert/fping/blob/develop/README.md#installation).

Configuració

Especifiqueu la ubicació fping al paràmetre FpingLocation del fitxer de configuració del servidor/proxy de Zabbix (o Fping6Location per emprar adreces IPv6).

fping hauria de ser executable per l'usuari Zabbix servidor/proxy executat com i aquest usuari hauria de tenir els drets suficients.

Veieu també: Problemes coneguts per processar comprovacions senzilles amb versions fping inferiors a 3.10.

Valors per defecte

Valors per defecte, límits i descripció dels valors dels paràmetres de comprovació ICMP:

Paràmetre Unitat Descripció Marca de Fping Valors per defecte establerts per Límits permesos
per Zabbix
fping Zabbix min max
paquets nombre nombre de paquets de petició enviats a un objectiu -C 3 1 10000
interval mil·lisegons temps d'espera entre paquets successius a un objectiu individual -p 1000 20 il·limitat
mida octets mida del paquet en octets
56 octets a x86, 68 octets a x86_64
-b 56 o 68 24 65507
timeout mil·lisegons fping v3.x - temps d'espera després del darrer paquet enviat, afectat pel senyalador -C
fping v4.x - temps d'espera individual per a cada paquet
-t fping v3.x - 500
fping v4.x i més recent - heretat del senyalador -p, però no més de 2000
50 il·limitat

Els valors predeterminats poden diferir lleugerament segons la plataforma i la versió.

A més, Zabbix empra les opcions d'fping -i interval ms (no barregeu pas amb el paràmetre d'element interval esmentat a la taula anterior, que correspon a l'opció fping -p) i l'adreça IP d'origen -S (o -I en versions antigues d'fping). Aquestes opcions es detecten automàticament executant comprovacions amb diferents combinacions d'opcions. Zabbix mira de detectar el valor mínim en mil·lisegons que fping permet emprar amb -i provant 3 valors: 0, 1 i 10. El valor que primer té èxit s'empra per a les comprovacions ICMP posteriors. Aquest procés el fa cada procés ICMP pinger individualment.

Les opcions d'fping detectades automàticament s'invaliden cada hora i es tornen a detectar en el següent intent de fer la comprovació ICMP. Definiu DebugLevel>=4 per veure els detalls d'aquest procés al fitxer de registre del servidor o del proxy.

Zabbix escriu adreces IP per ser verificades per qualsevol de les tres claus icmpping* en un fitxer temporal, que després es passa a fping. Si els elements tenen paràmetres clau diferents, només s'escriuen en un sol fitxer els que tenen paràmetres clau idèntics. Totes les adreces IP escrites al fitxer únic es comprovaran fent fping en paral·lel, de manera que el procés de pinger ICMP de Zabbix passarà una quantitat de temps fixa sense tindre en compte el nombre d'adreces IP del fitxer.