> Objecte d'autenticació

Els objectes següents són relacionats amb l'API authentication.

Autenticació

L'objecte d'autenticació té les següents propietats:

Propietat Tipus Descripció
authentication_type enter Autenticació per defecte.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Intern;
1 - LDAP.
http_auth_enabled enter Activar l'autenticació HTTP.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactivar;
1 - Activar.
http_login_form enter Formulari d'entrada per defecte.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Formulari d'entrada al Zabbix;
1 - Formulari d'entrada HTTP.
http_strip_domains cadena Esborrar el nom de domini.
http_case_sensitive enter Login HTTP sensible a majúscules i minúscules.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Actiu.
ldap_auth_enabled enter Autenticació LDAP.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactivada;
1 - Activa.
ldap_case_sensitive enter login LDAP amb distinció de majúscules i minúscules.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Actiu.
ldap_userdirectoryid cadena Directori per defecte de l'usuari per l'autenticació LDAP. Emprat amb grups d'usuaris amb gui_access establert a LDAP o De fàbrica.

Comportament de la propietat:
- obligatori si ldap_auth_enabled s'ha establert a "Actiu"
saml_auth_enabled enter Autenticació SAML.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Actiu.
saml_case_sensitive enter Inici de sessió SAML diferenciant majúscules i minúscules.

Valors possibles:
0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Actiu.
passwd_min_length enter Requerir longitud mínima de paraula de pas.

Valors possibles: 1-70
Per defecte: 8.
passwd_check_rules enter Regles de comprovació de paraules de pas.
És un camp de màscara de bits, s'admet qualsevol combinació de valors de mapa de bits.

Els valors possibles són:
0 - comprovar la longitud;
1 - comprovar si es fa ús de majúscules i minúscules;
2 - comprovar si s'empren dígits;
4 - comprovar si s'empren caràcters especials;
8 - (per defecte) comprovar si no és a la llista de les paraules de pas més comunes, no conté pas variacions de la paraula "Zabbix" o el nom o cognom de l'usuari.
ldap_jit_status enter Estat del subministrament LDAP.

Valors possibles:
0 - Desactivat per als IdP LDAP configurats;
1 - Activat per als IdP LDAP configurats.
saml_jit_status enter Estat del subministrament de SAML.

Valors possibles:
0 - Desactivat per als IdP SAML configurats;
1 - Activat per als IdP SAML configurats.
jit_provision_interval cadena Interval de temps entre les peticions JIT per a l'usuari que ha iniciat sessió.
Admet segons i unitat de temps amb sufix amb suport de mes i any (3600s, 60 m, 1 h, 1 d, 1 M, 1 any). Valor mínim: 1h.

Per defecte: 1h.

Disponible només per a subministrament LDAP.
disabled_usrgrpid enter Identificador del grup d'usuaris al qual assignar l'usuari desaprovisionat.
El grup d'usuaris ha d'estar desactivat i no es pot activar ni esborrar quan es configura.

Comportament de la propietat:
- obligatori si ldap_jit_status s'estableix a "Habilitat per als IdP LDAP configurats" o saml_jit_status s'estableix a "Activat per als IdP SAML configurats"