18 Problemes per gravetat

Descripció

Aquests paràmetres i els possibles valors de propietat per als objectes de camp del giny del tauler de control respectius permeten configurar el giny Problemes per gravetat als mètodes dashboard.create i dashboard.update.

Les propietats dels camps del giny no es validen pas durant la creació o actualització d'un tauler. Això permet als usuaris modificarels ginys integrats i crear ginys personalitzats, però també afegeix el risc de creació o actualització incorrectes dels ginys. Per garantir la creació o actualització correcta del giny Problemes per gravetat, consulteu el comportament dels paràmetres que es descriuen a les taules següents.

Paràmetres

Els paràmetres següents són compatibles amb el giny Problemes per gravetat.

|Paràmetre|<|tipus|nom|valor| |-|--------|--|---------|---------------------------- -----| |Interval d'actualització|<|0|rf_rate|0 - Sense actualització;
10 - 10 segons;
30 - 30 segons;
60 - (per defecte) 1 minut;
120 - 2 minuts;
600 - 10 minuts;
900 - 15 minuts.| |Grups d'equips|<|2|groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per configurar diversos grups d'equips, creeu un objecte de camp de giny del tauler de control per a cada grup d'equips.| |Exclou els grups d'equips|<|2|exclude_groupids|Grup d'equips ID.

Nota: per excloure diversos grups d'equips, creeu un camp de giny del tauler objecte per a cada grup d'equips.| |Equips|<|3|hostids|Equip ID.

Nota: per configurar diversos equips, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada equip. Per a diversos equips, el paràmetre Grups d'equips no s'ha de configurar pas o bé s'ha de configurar com a mínim amb un grup d'equips al qual pertanyen els equips configurats.| |Problema|<|1|problem|Problema nom de l'esdeveniment (no distingeix entre majúscules i minúscules, nom complet o part del nom).| |Gravetat|<|0|severities|0 - No classificat;
1 - Informació;
2 - Avís;
3 - Mitjana;
4 - Alta;
5 - Desastre.

Per defecte: buit (tots activats).

Nota: per configurar diversos valors, creeu un objecte de camp de giny de tauler per a cada valor.| |Etiquetes (el nombre del nom de la propietat (per exemple, tags.tag.0) fa referència a l'ordre de l'etiqueta a la llista d'avaluació d'etiquetes)|<|<|<|<| |<|Tipus d'avaluació|0|evaltype|0 - (per defecte) I/O;
2 - O.| |^|Nom de l'etiqueta|1|tags.tag.0|Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'ha configurat Etiquetes| |^|Operador|0|tags.operator.0|0 - Conté;
1 - És igual;
2 - No conté;
3 - No és igual;
4 - Existeix ;
5 - No existeix.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'ha configurat Etiquetes| |^|Valor de l'etiqueta|1|tags.value.0|Qualsevol valor de cadena.

Comportament del paràmetre:
- obligatori si s'ha configurat Etiquetes| |Visualització|<|0|show_type|0 - (per defecte) Grups d'equips;
1 - Totals.| |Disposició|<|0|disposició|0 - (per defecte) Horitzontal;
1 - Vertical.

El paràmetre Disposició no està disponible si Visualització està establert a "Grups d'equips" .| |Veure les dades operatives|<|0|show_opdata|0 - (per defecte) Cap;
1 - Per separat;
2 - Amb el nom del problema.| |Veure els problemes esborrats|<|0|show_suppressed|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.| |Amaga els grups sense problemes|<|0|hide_empty_groups|0 - (per defecte) Desactivat;
1 - Activat.

Paràmetre Amaga els grups sense problemes no disponible si Visualització s'ha establert a "Totals".| |Visualització del problema|<|0|ext_ack|0 - (per defecte) Tots;
1 - Només no reconegut;
2 - Separat.| |Veure la línia de temps|<|0|veure la línia de temps|0 - Desactivat;
1 - (per defecte) Activat.|

Exemples

Els exemples següents només tenen com a objectiu descriure la configuració dels objectes de camp del giny del tauler de control per al giny Problemes per gravetat. Per obtindre més informació sobre la configuració d'un tauler, veieu dashboard.create.

Configurar el giny Problemes per gravetat

Configura el giny Problemes per gravetat que ensenya el total de problemes per tots els grups d'equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dashboard.create",
      "params": {
        "name": "El meu tauler",
        "display_period": 30,
        "auto_start": 1,
        "pages": [
          {
            "widgets": [
              {
                "type": "problemsbysv",
                "name": "Problems by severity",
                "x": 0,
                "y": 0,
                "width": 12,
                "height": 5,
                "view_mode": 0,
                "fields": [
                  {
                    "type": 0,
                    "name": "show_type",
                    "value": 1
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "userGroups": [
          {
            "usrgrpid": 7,
            "permission": 2
          }
        ],
        "users": [
          {
            "userid": 1,
            "permission": 3
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "dashboardids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també