> Objecte interfície d'equip

Els següents objectes són enllaçats amb l'API hostinterface.

Interfície d'equip

L'objecte d'interfície d'equip té les propietats següents.

::: nota important Tingueu en compte que les propietats IP i DNS són obligatòries. Si no s'ha d'emprar DNS, configureu-lo en una cadena buida. :::

Propietat Tipus Descripció
interfaceid cadena ID de la interfície.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions d'actualització
available enter Disponibilitat de la interfície de l'equip.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) desconegut;
1 - disponible;< br>2 - no disponible.

Comportament de la propietat:
- només lectura
hostid cadena ID de l'equip al que pertany la interfície.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
tipus enter Tipus d'interfície.

Valors possibles:
1 - agent;
2 - SNMP;
3 - IPMI;
>4 - JMX.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
ip cadena adreça IP emprada per la interfície.

Pot ésser buit si la connexió s'estableix mitjançant DNS.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
dns cadena Nom DNS emprat per la interfície.

Pot ésser buit si la connexió s'estableix mitjançant IP.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
port cadena Nombre de port emprat per la interfície. Pot contindre macros d'usuari.

Pot ésser buit si la connexió s'estableix mitjançant IP.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
useip enter Indica si la connexió s'ha d'establir mitjançant IP.

Valors possibles:
0 - connecteu-vos amb el nom DNS de l'equip;
1 - connecteu-vos mitjançant l'adreça IP de l'equip per a aquesta interfície d'equip.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
main enter Indica si la interfície s'empra per defecte a l'equip. Només es pot configurar per defecte una interfície d'un tipus determinat en un host.

Valors possibles:
0 - no (per defecte);
1 - predeterminat.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
details array Objecte addicional per a la interfície.

Comportament de la propietat:
- obligatori si type és "SNMP"
disable_until timestamp La propera vegada que es consulta una interfície d'equip no disponible.

Comportament de la propietat:
- només lectura
error cadena Text d'error si la interfície de l'equip no és pas disponible.

Comportament de la propietat:
- només lectura
errors_from timestamp Hora en què la interfície de l'equip no va estar disponible.

Comportament de la propietat:
- només lectura

Etiqueta de detalls

L'objecte té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
versió enter Versió de la interfície SNMP.

Els valors possibles són:
1 - SNMPv1;
2 - SNMPv2c;
3 - SNMPv3.

Comportament de la propietat:
- obligatori
bulk enter Si s'han d'emprar consultes SNMP massives o no.

Els valors possibles són:
0 - no emprar consultes massives;
1 - (per defecte) - emprar consultes massives.
community string Comunitat SNMP (obligatori).

Comportament de la propietat:
- obligatori si version s'ha establert a "SNMPv1" o "SNMPv2".
max_repetitions enter Valor de repetició màxim per peticions massives d'SNMP nadiu (GetBulkRequest-PDUs).
Emprat només per els elements discovery[] i walk[] a SNMPv2 i v3.

Per defecte: 10.
securityname cadena nom de seguretat SNMPv3. Emprat només per interfícies SNMPv3.
securitylevel enter nivell de seguretat SNMPv3. Només s'empra a les interfícies SNMPv3.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) - noAuthNoPriv;
1 - authNoPriv;
2 - authPriv.
authpassphrase cadena frase de pas d'autenticació SNMPv3. Emprat només per interfícies SNMPv3.
privpassphrase cadena frase de contrasenya de privadesa SNMPv3. Emprat només per interfícies SNMPv3.
privprotocol enter Protocol de privadesa SNMPv3. Només s'empren les interfícies SNMPv3.

Els valors possibles són:
0 - (per defecte) - DES;
1 - AES128;
2 - AES192;
3 - AES256 ;
4 - AES192C;
5 - AES256C.
contextname cadena nom de context SNMPv3. Emprat només per interfícies SNMPv3.