> Objecte proxy

Els objectes tenen relació amb l'API proxy.

Proxy

L'objecte proxy té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
proxyid string Proxy ID.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions d'actualització
host string Nom del proxy

Comportament de la propietat:
- obligatori per opcions de creació.
status integer Tipus de proxy.

Valors possibles:
5 - proxy actiu;
6 - proxy passiu.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
description text Descripció del proxy.
lastaccess timestamp Hora en què el proxy es va connectar per darrer cop al servidor.

Comportament de la propietat:
- només lectura
tls_connect integer Connecteu-vos a l'equip.

Valors possibles:
1 - (per defecte) Sense xifrat;
2 - PSK;
4 - certificat.
tls_accept integer Connexió a l'equip.
És un camp de màscara de bit; qualsevol combinació possible de valors de mapa de bits és acceptable.

Valors possibles:
1 - (per defecte) Sense xifrat;
2 - PSK;
4 - certificat.
tls_issuer string Emissor del certificat.
tls_subject string Assumpte del certificat.
tls_psk_identity string Identitat PSK.
No poseu pas informació sensible a la identitat PSK, es transmet desencriptada per la xarxa per informar al receptor quina PSK ha d'emprar.

Comportament de la propietat:
- només escriptura
-obligatori si tls_connect s'estableix a "PSK", o tls_accept conté el bit "PSK"
tls_psk string La clau prèviament compartida, com a mínim 32 dígits hexadecimals.

Comportament de la propietat:
- només escriptura
-obligatori si tls_connect s'estableix a "PSK", o tls_accept conté el bit "PSK"
proxy_address string Comma-delimited IP addresses or DNS names of active Zabbix proxy.
auto_compress integer Indicates if communication between Zabbix server and proxy is compressed.

Possible values:
0 - No compression;
1 - Compression enabled.

Property behavior:
- read-only
version integer Versió del proxy.

Nombre de versió de terceres parts de Zabbix on dos dígits decimals s'empren per cada part (p.e. 50401 per la versió 5.4.1, 60200 per la versió 6.2.0, etc.)
0 - Versió de proxy desconeguda.

Comportament de la propietat:
- només lectura
compatibility integer Versió del proxy comparada amb la versió del servidor Zabbix.

Valors possibles:
0 - No definida;
1 - Versió actual (el proxy i el servidor tenen la mateixa versió major));
2 - Versió obsoleta (la versió del proxy és anterior a la del servidor, però són parcialment admeses);
3 - Versió sense suport (la versió del proxy és més antiga que la versió TLS anterior o la versió del servidor és més antiga que la del proxy actual).

Comportament de la propietat:
- només lectura

Interfície de proxy

L'objecte d'interfície proxy defineix la interfície emprada per connectar-se a un proxy passiu. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
dns cadena Nom DNS al qual connectar-se.

Pot ésser buit si les connexions es fan emprant una adreça IP.

Comportament de la propietat:
- obligatori si useip s'ha establer a "connectar amb nom DNS"
ip cadena adreça IP per connectar-se.

Pot ésser buit si les connexions es fan emprant noms DNS.

Comportament de la propietat:
- obligatori si useip s'ha establer a "connectar amb adreça IP"
port cadena Nombre de port per connectar-se.

Comportament de la propietat:
- obligatori
useip enter Si la connexió s'ha d'establir emprant l'adreça IP.

Els valors possibles són:
0 - connectar emprant el nom DNS;
1 - connectar emprant l'adreça IP.

Comportament de la propietat:
- obligatori