1 Funcions d'afegit

Excepte on s'hi especifiqui el contrari, totes les funcions llistades aquí són admeses a:

Les funcions d'afegit poden funcionar amb:

 • l'històric d'elements, com ara min(/host/key,1h)
 • les funcions foreach com a paràmetre únic; com per exemple min(last_foreach(/*/key)) (només elements calculats; no es pot emprar a triggers)

Les funcions es llisten sense informació addicional. Feu clic a la funció per veure'n tots els detalls.

Funció Descripció
avg Valor mitjà d'un element dins del període d'avaluació definit.
bucket_percentile Calcula el percentil a partir dels dipòsits d'un histograma.
count Recompte de valors d'una matriu retornats per una funció foreach.
histogram_quantile Calcula el φ-quantil a partir dels cubs d'un histograma.
item_count Recompte d'elements existents a la configuració que coincideixen amb els criteris de filtre.
kurtosis "Cua" de la distribució de probabilitat en els valors recollits dins del període d'avaluació definit.
mad Desviació absoluta mitjana dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.
max Valor més alt d'un element dins del període d'avaluació definit.
min Valor més baix d'un element dins del període d'avaluació definit.
skewness Asimetria de la distribució de probabilitat en els valors recollits dins del període d'avaluació definit.
stddevpop Desviació estàndard de la població dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.
stddevsamp Desviació estàndard de la mostra dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.
sum Suma dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.
sumofsquares Suma de quadrats dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.
varpop Variància de la població dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.
varsamp Variància mostral dels valors recollits dins del període d'avaluació definit.

Paràmetres comuns

 • /host/key és un paràmetre comú obligatori per les funcions sobre l'històric de l'element d'equip
 • (sec|#num)<:time shift> és un segon paràmetre habitual per funcions referents a l'històric de l'element d'equip, on:
  • sec - període d'avaluació màxim en segons (es poden emprar els sufixes), o
  • #num - període d'avaluació màxim en nombre de valors recollits (si van precedits per el símbol de la graella)
  • canvi horari (facultatiu) permet canviar el punt d'avaluació en el temps. Veieu més detalls sobre la especificació del canvi horari.

Detalls de la funció

Algunes notes generals sobre paràmetres de funció:

 • Els paràmetres de funció són separats per una coma
 • Els paràmetres de funció opcionals (o parts de paràmetres) s'indiquen amb < >
 • Els paràmetres específics de la funció es descriuen amb cada funció
 • Els paràmetres /host/key i (sec|#num)<:time shift> no s'han de citar mai entre cometes
avg(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

El valor mitjà d'un element dins del període d'avaluació definit.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: avg_foreach, count_foreach, exists_foreach, last_foreach, max_foreach, min_foreach, sum_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

El canvi de temps és útil quan cal comparar el valor mitjà actual amb el valor mitjà fa un temps.

Exemples:

 avg(/host/key,1h) #el valor mitjà de l'última hora fins ara
    avg(/host/key,1h:now-1d) #el valor mitjà d'una hora des de fa 25 hores fins a fa 24 hores d'ara
    avg(/host/key,#5) #el valor mitjà dels cinc valors més recents
    avg(/host/key,#5:now-1d) #el valor mitjà dels cinc valors més recents, excloent els valors rebuts en les últimes 24 hores
bucket_percentile(item filter,time period,percentage)

Calcula el percentil a partir dels dipòsits d'un histograma.

Paràmetres:

Comentaris:

 • Admès només en articles calculats;
 • Aquesta funció és un àlies de a histogram_quantile(percentage/100, bucket_rate_foreach(item filter, time period, 1)).
count(func_foreach(item filter,<time period>))

El recompte de valors d'una matriu retornats per una funció foreach.
Tipus de valor compatible: Enter.
Admet les funcions foreach: avg_foreach, count_foreach, exists_foreach, last_foreach, max_foreach, min_foreach, sum_foreach.

Paràmetres:

 • func_foreach - funció foreach per a la qual s'ha de comptar el nombre de valors retornats (amb arguments compatibles). Vegeu funcions foreach per obtenir més informació.
 • filtre d'elements - veieu filtre d'elements;
 • període de temps - veieu període de temps.

L'ús de count() amb una funció de foreach relacionada amb l'historial (max_foreach, avg_foreach, etc.) pot comportar implicacions en el rendiment, mentre que l'ús de exists_foreach(), que només funciona amb dades de configuració, no tindrà aquestes implicacions.

Exemples:

 count(max_foreach(/*/net.if.in[*],1h)) #el nombre d'elements net.if.in que han rebut dades durant la darrera hora
histogram_quantile(quantile,bucket1,value1,bucket2,value2,...)

Calcula el quantil φ a partir de les galledes d'un histograma.
Admet les funcions foreach: bucket_rate_foreach.

Paràmetres:

 • quantil - 0 ≤ φ ≤ 1;
 • bucketN, valueN - parelles introduïdes manualment (>=2) de paràmetres o la resposta de bucket_rate_foreach.

Comentaris:

 • Admès només en articles calculats;
 • Funcionalment correspon a 'histogram_quantile' de PromQL;
 • Retorna -1 si els valors de l'últim dipòsit 'Infinit' ("+inf") són iguals a 0.

Exemples:

histogram_quantile(0.75,1.0,last(/host/rate_bucket[1.0]),"+Inf",last(/host/rate_bucket[Inf]))
    histogram_quantile(0.5,bucket_rate_foreach(//item_key,30s))
item_count(item filter)

Nombre d'elements existents a la configuració que coincideixen amb els criteris de filtre.
Tipus de valor compatible: Enter.

Paràmetre:

 • filtre d'elements - criteris per a la tria d'elements, permet fer referència per grup d'equips, equip, clau d'element i etiquetes. S'admeten els comodins. Consulteu filtre d'elements per obtindre més informació.

Comentaris:

 • Admès només en articles calculats;
 • Funciona com un àlies per a la funció count(exists_foreach(item_filter)).

Exemples:

 item_count(/*/agent.ping?[group="Host group 1"]) #el nombre d'equips amb l'element *agent.ping* al "Grup d'equips 1"
kurtosis(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

La "cua" de la distribució de probabilitat en els valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Kurtosis.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 kurtosis(/host/key,1h) #kurtosis durant la darrera hora
mad(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Desviació absoluta mitjana dels valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Desviació absoluta mitjana.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter. Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 mad(/host/key,1h) #desviació absoluta mitjana de la darrera
max(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Valor més alt d'un element dins del període d'avaluació definit.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: avg_foreach, count_foreach, exists_foreach, last_foreach, max_foreach, min_foreach, sum_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 max(/host/key,1h) - min(/host/key,1h) #calculeu la diferència entre els valors màxim i mínim de la darrera hora (el delta dels valors)
min(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Valor més baix d'un element dins del període d'avaluació definit.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: avg_foreach, count_foreach, exists_foreach, last_foreach, max_foreach, min_foreach, sum_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 max(/host/key,1h) - min(/host/key,1h) #calculeu la diferència entre els valors màxim i mínim de la darrera hora (el delta dels valors)
skewness(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Asimetria de la distribució de probabilitat en els valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Skewness.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 skewness(/host/key,1h) #asimetria de la darrera hora
stddevpop(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Desviació estàndard de la població en els valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Desviació estàndard.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter. Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 stddevpop(/host/key,1h) #desviació estàndard de la població de la darrera hora
stddevsamp(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Desviació estàndard de la mostra dels valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Desviació estàndard.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Es requereixen almenys dos valors de dades perquè aquesta funció funcioni.

Exemple:

 stddevsamp(/host/key,1h) #desviació estàndard de mostra de la darrera hora
sum(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Suma dels valors recollits durant el període d'avaluació definit.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: avg_foreach, count_foreach, exists_foreach, last_foreach, max_foreach, min_foreach, sum_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 sum(/host/key,1h) #suma dels valors de la darrera hora
sumofsquares(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Suma dels quadrats als valors recollits durant el període d'avaluació definit.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 sumofsquares(/host/key,1h) #suma dels quadrats de la darrera hora
varpop(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Variància de la població dels valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Variance.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Exemple:

 varpop(/host/key,1h) #variància de població de la darrera hora
varsamp(/host/key,(sec|#num)<:time shift>)

Variància mostral dels valors recollits dins del període d'avaluació definit. Veieu també: Variance.
Tipus de valors admesos: Flotant, Enter.
Admet les funcions foreach: last_foreach.

Paràmetres: veieu paràmetres comuns.

Es requereixen almenys dos valors de dades perquè aquesta funció funcioni.

Exemple:

 varsamp(/host/key,1h) #variància de mostra de la darrera hora

Veieu totes les funcions admeses.