You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Mòduls

Què és un mòdul d'interfície PHP?

 • Un mòdul és una entitat amb un ID únic, nom, descripció, autor i altres camps definits al fitxer de manifest, juntament amb PHP, Javascript i altres fitxers situats sota un únic subdirectori de mòduls (per exemple, zabbix/ui/modules).
 • Un mòdul ha d'ajustar-se a unes regles senzilles per garantir el correcte funcionament.
 • L'administrador ha d'instal·lar (descomprimir) un mòdul i activar-lo a la interfície.

Per a què es pot emprar un mòdul

 • Afegir noves funcionalitats mitjançant seccions d'interfície personalitzades;
 • Creació de tipus de ginys de tauler personalitzats (veieu mòduls de ginys);
 • Anul·lació o ampliació de la funcionalitat existent.

Per a què no es pot pas emprar un mòdul

 • Registrar un mètode API nou o modificar-ne un d'existent.

Com treballen els mòduls

 • S'inicia un mòdul habilitat a cada petició HTTP, abans d'executar el codi d'acció.
 • El mòdul registrarà noves accions o redefinirà les existents.
 • El mòdul afegirà noves seccions d'interfície i esborrarà o redefinirà les existents.
 • El mòdul es connectarà a esdeveniments de frontend com onBeforeAction i onTerminate, si cal.
 • L'acció demanada es du a terme executant el codi d'acció, ja sigui el predeterminat o definit pel mòdul.

Què més podem fer

Tant si preferiu aprendre fent com si llegiu primer les directrius, aquestes pàgines contenen la informació i les passes necessàries per crear els vostres propis mòduls: