You are viewing documentation for the development version, it may be incomplete.
Join our translation project and help translate Zabbix documentation into your native language.

Plugins

Vista general

Els plugins personalitzats que es poden carregar amplien la funcionalitat de l'agent 2 de Zabbix. Es compilen per separat, però empren un paquet compartit amb l'agent Zabbix 2.

Cada plugin és un paquet Go que defineix l'estructura i implementa una o diverses interfícies de plugins (Exportador, Configurador, Runner).

Aneu a:

Diagrama de connexió

L'agent Zabbix 2 es connecta bidireccionalment als plugins mitjançant sòcols UNIX a Linux i Named Pipes a Windows.

El diagrama de connexió següent il·lustra el procés de comunicació entre l'agent Zabbix 2 i un plugin carregable i el procés de recollida de mètriques.