zabbix_agentd

Secció: Comandes de manteniment (8)
Actualitzat: 29-01-2019
Index Tornar al contingut principal


 

NOM

zabbix_agentd - Zabbix agent daemon  

SINOPSI

zabbix_agentd [-c config-file]
zabbix_agentd [-c config-file] -p
zabbix_agentd [-c config-file] -t item-key
zabbix_agentd [-c config-file] -R runtime-option
zabbix_agentd -h
zabbix_agentd -V  

DESCRIPCIÓ

zabbix_agentd és un procés per monitorar diferents paràmetres d'un servidor.  

OPCIONS

-c, --config config-file
Feu ús de l'alternativa config-file enlloc del que hi ha per defecte.

-f, --foreground
Executar l'agent de Zabbix en primer pla.

-R, --runtime-control runtime-option
Executar accions administratives segons runtime-option.

 

Opcions de control de Runtime

userparameter_reload Recarrega els paràmetres d'usuari de l'arxiu de configuració

log_level_increase[=target]
Augmenta el nivell de detall del registre, considerant tots els processos, si no s'especifica el destí

log_level_decrease[=target]
Disminueix el nivell de detall del registre, considerant tots els processos, si no s'especifica el destí

 

Objectes de control del nivell de registre

process-type
Tots els processos especificats per tipus (checks actius, colectors, a l'escolta)

process-type,N
Tipus de procés i nombre (ex., listener,3)

pid
Identificador del procés; fins a 65535. Per a valors més grans, especifiqueu el destí com a "process-type,N"

-p, --print
Mostra els elements coneguts i surt. Per cada element, s'usen els valors per defecte; o els valors que s'hagin especificat. Aquests valors per defecte es llisten entre parèntesi com a paràmetres de clau d'element. Retorna els valors entre claudàtors i prefixats amb el tipus del valor retornat, separat amb una pleca (|). Per paràmetres d'usuari, el tipus és sempre t, doncs l'agent no pot pas determinar tots els valors de retorn possibles. Els elements, mostrats engegats, no garanteix que funcionin des del servidor de Zabbix o zabbix_get quan un dimoni d'agent en execució en fa la consulta, doncs els permisos de l'entorn podrien ésser diferents. Els valors que retorna són:

d
Nombre amb una part decimal.

m
No compatible. Això pot ser causat per la consulta d'un element que només funciona en el mode actiu, com un element de control de registre o un element que requereix múltiples valors recollits. Problemes de permís o usuari incorrecte els paràmetres també podrien donar lloc a l'estat no compatible.

s
Text. Longitud màxima no limitada.

t
Text. Igual que s.

u
Enter sense signe.

-t, --test item-key
Prova un sol element i surt. Vegeu --print per a la descripció de la sortida.

-h, --help
Mostra aquesta ajuda i surt.

-V, --version
Informació de la versió de sortida, i surt.

 

ARXIUS

/usr/local/etc/zabbix_agentd.conf

Lloc per defecte dels arxius de configuració de l'agent de Zabbix (si no s'ha modificat durant la compilació).

 

VEIEU TAMBÉ

Documentació https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agent2(8), zabbix_get(1), zabbix_js(1), zabbix_proxy(8), zabbix_sender(1), zabbix_server(8)  

AUTOR

Alexei Vladishev <>


 

Index

NOM

SINOPSI

DESCRIPCIÓ

OPCIONS

ARXIUS

VEIEU TAMBÉ

AUTOR


Aquest document fou creat per man2html, fent ús de les pàgines de manual.
Hora: 20:50:13 GMT, 22 de Novembre de 2021