> Objecte d'autoregistre

Els objectes següents són relacionats amb l'API autoregistration.

Autoregistre

L'objecte d'autoregistre té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
tls_accept integer Tipus de connexions entrants autoritzades per autoregistrar.

Valors possibles:
1 - permetre connexions insegures;
2 - permetre TLS amb PSK;
3 permetre ambdúes: connexions insegures i TLS amb PSK.
tls_psk_identity string Cadena d'identitat PSK.

No hi poseu pas informació sensible a l'identitat PSK, doncs aquesta es transmet desencriptada per la xarxa per tal d'informar al receptor sobre quina PSK en farem ús.

Comportament de la propietat:
- només escriptura
tls_psk string Cadena de valor PSK (un nombre parell de caracters hexadecimals).

Comportament de la propietat:
- només escriptura