21 Equips top

Vista general

Aquest giny permet crear taules personalitzades per veure la situació de les dades, permetent mostrar informes de tipus Top N i informes de barra de progrés útils per a la planificació de la capacitat.

El nombre màxim d'equips que es poden visualitzar és de 100.

Configuració

Per configurar, trieu Equips top com a tipus:

A més dels paràmetres comuns a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Grups d'equips Grups d'equips dels quals mostrar dades.
Equips Equips per a mostrar dades.
Etiquetes d'equips Especifiqueu etiquetes per limitar el nombre d'equips que es mostren al widget.
És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics.
Es poden establir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.

Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats;
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules);
No existeix - exclou els noms d'etiquetes especificats;
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules).

Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions tenen el el mateix nom d'etiqueta s'agruparà per la condició O;
O - prou si es compleix una condició.
Columnes Afegiu dades columnes per mostrar-les.
L'ordre de les columnes determina la seva visualització d'esquerra a dreta.
Les columnes es poden reordenar arrossegant cap amunt i cap avall per la maneta abans del nom de la columna.
Ordre Especifiqueu l'ordre de les files:
N superior - en ordre descendent segons el valor agregat de la columna Ordre;
N inferior - en ordre ascendent segons Ordre columna valor agregat.
Columna d'ordre Especifiqueu la columna de la llista definida Columnes per emprar-la per ordenar N superior o N inferior.
Recompte d'equips Recompte de files d'equips que es mostraran (1-100).
Configuració de columnes

Paràmetres comuns de la columna:

Nom Nom de la columna.
Dades Tipus de dades per mostrar a la columna:
Valor de l'element - valor de l'element especificat;
Nom d'equip - nom d'equip de l'element especificat a la columna valor de l'element;
Text - cadena de text estàtic.
Color base Color de fons de la columna; color de farciment si les dades del Valor de l'element es mostren com a barres/indicadors.
Per a les dades del Valor de l'element, el color predeterminat es pot canviar a un color personalitzat, si el valor de l'element és superior a un dels "llindars" especificats.

Paràmetres específics per a les columnes de valor de l'article:

Element Trieu l'element.
Desplaçament de temps Especifiqueu si cal desplaçament de temps.
Podeu emprar time shift en aquest camp. Es permeten valors negatius.
Funció d'agregació Especifica quina funció d'agregació s'utilitza:
min - mostra el valor més petit;
max - mostra el valor més gran;
mit - mostrar el valor mitjà;
suma - mostrar la suma de valors;
compte - mostrar el recompte de valors;
primer - mostrar el primer valor;< br>darrer - mostra el darrer valor;
cap - mostra tots els valors (sense agregació).

L'agregació permet mostrar un valor agregat per a l'interval escollit (5 minuts). , una hora, un dia), en comptes de tots els valors.

Tingueu en compte que només es poden mostrar elements numèrics en aquesta columna si aquesta configuració no és "cap".
Interval d'agregació Especifiqueu l'interval per a l'agregació de valors.
Podeu emprar sufixos de temps en aquest camp. Un valor numèric sense sufix es considerarà com a segons.
Aquest camp no es mostrarà si Funció d'agregació és "cap".
Mostra Definiu com s'ha de mostrar el valor:
Tal com està - com a text normal;
Bar - com a barra sòlida i plena de colors;
Indicadors - com a barra segmentada i plena de colors.

Tingueu en compte que només es poden mostrar elements numèrics en aquesta columna si aquesta configuració no és "tal com està".
Historial Treu dades de l'historial o de les tendències:
Auto - selecció automàtica;
Historial - agafa dades de l'historial;
Tendències - pren dades de tendències.

Aquesta configuració només s'aplica a les dades numèriques. Les dades no numèriques es prendran sempre de l'historial.
Min Valor mínim per a barra/indicadors.
Max Valor màxim per a barres/indicadors.
Llocs decimals Especifiqueu quants decimals es mostraran amb el valor.
Aquesta configuració només s'aplica a les dades numèriques.
Llindars Especifica els valors de llindar quan ha de canviar el color de fons/emplenament. La llista s'ordenarà en ordre ascendent quan es desi.

Tingueu en compte que només es poden mostrar elements numèrics en aquesta columna si s'utilitzen llindars.

Configuracions específiques per a columnes de text:

Text Introduïu la cadena que voleu mostrar.
Pot contindre l'equip i l'inventari macros.