zabbix_sender

Secció: Comandes d'usuari (1)
Actualitzat: 2021-06-01
Índex Return to Main Contents


 

NOM

zabbix_sender - Utilitat de Zabbix sender  

SINOPSI

zabbix_sender [-v] -z server [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] -s host -k key -o value
zabbix_sender [-v] -z server [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] [-T] [-N] [-r] -i input-file
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] [-T] [-N] [-r] -i input-file
zabbix_sender [-v] -z server [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] -s host --tls-connect cert --tls-ca-file CA-file [--tls-crl-file CRL-file] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-file --tls-key-file key-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -z server [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-file CA-file [--tls-crl-file CRL-file] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-file --tls-key-file key-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] [-T] [-N] [-r] -i input-file
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-file CA-file [--tls-crl-file CRL-file] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-file --tls-key-file key-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] --tls-connect cert --tls-ca-file CA-file [--tls-crl-file CRL-file] [--tls-server-cert-issuer cert-issuer] [--tls-server-cert-subject cert-subject] --tls-cert-file cert-file --tls-key-file key-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] [-T] [-N] [-r] -i input-file
zabbix_sender [-v] -z server [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] -s host --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-file PSK-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -z server [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-file PSK-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] [-T] [-N] [-r] -i input-file
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-file PSK-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] -k key -o value
zabbix_sender [-v] -c config-file [-z server] [-p port] [-I IP-address] [-t timeout] [-s host] --tls-connect psk --tls-psk-identity PSK-identity --tls-psk-file PSK-file [--tls-cipher13 cipher-string] [--tls-cipher cipher-string] [-T] [-N] [-r] -i input-file
zabbix_sender -h
zabbix_sender -V  

DESCRIPCIÓ

zabbix_sender és una utilitat de línia de comandes per enviar dades de monitoratge al servidor o proxy Zabbix. Al servidor de Zabbix s'hi ha de crear un item del tipus Zabbix trapper, amb la clau corresponent. Veieu que a l'entrada de valors només s'acceptaran els equips especificats al camp Allowed hosts per a aquest element.  

OPCIONS

-c, --config config-file
Fer ús de config-file. Zabbix sender llegeix els paràmetres del servidor de l'arxiu de configuració de l'agent. Per defecte, Zabbix sender no llegeix pas cap arxiu de configuració. Tant sols són suportats els paràmetres Hostname, ServerActive, SourceIP, TLSConnect, TLSCAFile, TLSCRLFile, TLSServerCertIssuer, TLSServerCertSubject, TLSCertFile, TLSKeyFile, TLSPSKIdentity i TLSPSKFile. Totes les adreces definides al paràmetre de configuració ServerActive de l'agent són emprats per enviar dades. Si l'enviament de dades en lots falla per a una adreça, els següents lots no s'enviaran pas cap a aquesta adreça.

-z, --zabbix-server server
Nom o adreça IP de l'equip del servidor Zabbix. Si un equip és monitorat per un proxy, s'han d'especificar el nom o adreça IP del proxy. Quan s'empra amb --config, sobreescriu els valors del paràmetre ServerActive especificat a l'arxiu de configuració de l'agent.

-p, --port port
Nombre de port del servidor Zabbix en execució al servidor. Per defecte és el 10051. Quan s'empra amb --config, sobreescriu les entrades de port del paràmetre ServerActive especificat a l'arxiu de configuració de l'agent.

-I, --source-address IP-address
Adreça IP d'origen. Quan s'empra amb --config, sobreescriu el paràmetre SourceIP especificat a l'arxiu de configuració de l'agent.

-t, --timeout seconds
Temps d'espera. Interval permès: 1-300 segons (per defecte: 60)

-s, --host host
Nom de l'equip al que pertany l'element (tal com s'ha registrat al tauler de Zabbix). L'adreça IP de l'equip i el nom DNS no funcionaran pas. Quan s'empra amb --config, sobreescriu el paràmetre Hostname definit a l'arxiu de configuració de l'agent.

-k, --key key
Clau de l'element per enviar el valor.

-o, --value value
Valor de l'element.

-i, --input-file input-file
Carrega els valors d'un arxiu d'entrada. Escriviu - como a <input-file> per tal de llegir els valors d'entrada per defecte. Cada línia de l'arxiu conté espais en blanc delimitats: <hostname> <key> <value>. Cada valor s'ha d'especificar a la seva línia. Cada línia ha de tindre 3 espais delimitadors: <hostname> <key> <value>, on "hostname" és el nom de l'equip monitorat tal com s'ha registrat al tauler de Zabbix, "key" és la clau de l'element destí i "value" - el valor a enviar. Definiu - com a <hostname> per emprar el nom d'equip de l'arxiu de configuració de l'agent o de l'argument --host.

Un exemple d'una línia d'entrada d'un arxiu:

"Linux DB3" db.connections 43

El tipus de valor ha d'ésser definit correctament a la configuració de l'element del tauler de Zabbix. El Zabbix Sender enviarà fins a 250 valors en una connexió. Mida límit per enviar valors des d'un arxiu d'entrada dependrà de la mida descrita al protocol de comunicacions de Zabbix. El contingut de l'arxiu d'entrada ha d'ésser codificat amb UTF-8. Tots els valors de l'arxiu d'entrada s'envien en ordre seqüencial de dalt a baix. Les entrades s'han de formatar amb aquestes regles:

  • Suporta entrades amb i sense cometes.
  • Cometes dobles representen els caràcters de cometes.
  • Les entrades amb espais en blanc han d'ésser entre cometes.
  • Els caracters de cometes dobles i barra invertida dins de cometes s'han d'especificar amb una barra invertida.
  • L'ESC no és pas suportat en entrades sense cometes.
  • Els salts de línia (\n) es suporten en cadenes entre cometes.
  • Els salts de línia es tallen a partir del final d'una entrada.

-T, --with-timestamps
Aquesta opció només es pot emprar amb l'opció --input-file.

Cada línia de l'arxiu d'entrada ha de contindre 4 entrades delimitades per espais en blanc: <hostname> <key> <timestamp> <value>. El temps d'espera s'ha d'especificar en format Unix. Si el destí té triggers que el referencien, tots els temps d'espera han d'ésser en ordre creixent; en cas contrari, el càlcul de l'event no serà pas correcte.

Un exemple d'una línia de l'arxiu d'entrada:

"Linux DB3" db.connections 1429533600 43

Per més detalls, veieu l'opció --input-file.

Si un valor amb temps d'espera s'envia a un equip que és en tipus de manteniment “no data”, es descartarà el valor; en canvi, és possible enviar un valor de temps d'espera per a un període de manteniment expirat i s'acceptarà.

-N, --with-ns
Aquesta opció només es pot emprar amb l'opció --with-timestamps.

Cada línia de l'arxiu d'entrada ha de contindre 5 entrades delimitades per espais en blanc: <hostname> <key> <timestamp> <ns> <value>.

un exemple d'una línia d'arxiu d'entrada:

"Linux DB3" db.connections 1429533600 7402561 43

Per tindre més detalls, veieu l'opció --input-file.

-r, --real-time
Envia els valors d'un en un tan aviat es reben. Això es pot emprar al llegir de l'entrada per defecte.

--tls-connect value
Com connectar al servidor o proxy. Valors:

 

unencrypted
connectar sense criptografia (per defecte)

psk
connectar amb TLS i una clau pre-compartida

cert
connectar amb TLS i un certificat

--tls-ca-file CA-file
Ruta completa d'un arxiu que conté els certificats CA(s) de nivell superior per verificar la certificació de peer.

--tls-crl-file CRL-file
Ruta completa de l'arxiu que conté els certificats revocats.

--tls-server-cert-issuer cert-issuer
Emissor de certificat de servidor permès.

--tls-server-cert-subject cert-subject
Assumpte del certificat del servidor permès.

--tls-cert-file cert-file
Ruta completa de l'arxiu que conté el certificat o cadena de certificats.

--tls-key-file key-file
Ruta completa d'un arxiu que conté la clau privada.

--tls-psk-identity PSK-identity
Cadena d'identitat PSK.

--tls-psk-file PSK-file
Ruta completa d'un arxiu que conté la clau pre-compartida.

--tls-cipher13 cipher-string
Seqüència de criptografia per a OpenSSL 1.1.1 or més nova per a TLS 1.3. Sobreescriu el criteri per escollir per defecte el xifrat. Aquesta opció no és pas disponible si la versió d'OpenSSL és inferior a l'1.1.1.

--tls-cipher cipher-string
La cadena de prioritat GnuTLS (per a TLS 1.2 o superior) o la cadena de xifrat d'OpenSSL (només per a TLS 1.2). Sobreescriu els criteris d'escollir per defecte de la cadena de xifrat.

-v, --verbose
Mode detallat; -vv per a més detalls.

-h, --help
Mostra l'ajuda i surt.

-V, --version
Mostra informació de la versió i surt.

 

ESTAT DE SORTIDA

L'estat de sortida és 0 si els valors enviats són tots ells processats com a successos pel servidor. Si les dades s'envien i ha fallat el processament de com a mínim un dels valors, l'estat de sortida és 2. Si l'enviament de dades ha fallat, l'estat de sortida és 1.

 

EXEMPLES

zabbix_sender -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf -k mysql.queries -o 342.45

Envia 342.45 com a valor per a l'element mysql.queries de l'equip monitorat. Fa ús de l'equip monitorat i el servidor Zabbix definit a l'arxiu de configuració de l'agent de Zabbix.

zabbix_sender -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf -s "Monitored Host" -k mysql.queries -o 342.45

Envia 342.45 com a valor per a l'element mysql.queries de l'equip Monitored Host, fent ús del servidor de Zabbix definit a l'arxiu de configuració de l'agent de Zabbix.


zabbix_sender -z 192.168.1.113 -i data_values.txt


Envia els valors de l'arxiu data_values.txt cal ap servidor zabbix amb la IP 192.168.1.113. El nom d'equips i les claus es defineixen a l'arxiu.


echo "- hw.serial.number 1287872261 SQ4321ASDF" | zabbix_sender -c /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf -T -i -

Envia un valor de timestamp de la línia de comandes per al servidor Zabbix, definit a l'arxiu de configuració de l'agent de Zabbix. La barra a les dades d'entrada indica que el nom de l'equip també s'ha d'emprar al mateix arxiu de configuració.


echo '"Zabbix server" trapper.item ""' | zabbix_sender -z 192.168.1.113 -p 10000 -i -

Envia un valor buit d'un element per al servidor Zabbix amb l'adreça IP 192.168.1.113 i el port 10000 des de la línia de comandes. Els valors buits s'han d'indicar amb cometes dobles.

zabbix_sender -z 192.168.1.113 -s "Monitored Host" -k mysql.queries -o 342.45 --tls-connect cert --tls-ca-file /home/zabbix/zabbix_ca_file --tls-cert-file /home/zabbix/zabbix_agentd.crt --tls-key-file /home/zabbix/zabbix_agentd.key

Envia 342.45 com a valor per a l'element mysql.queries de l'equip Monitored Host cap al servidor amb IP 192.168.1.113, emprant certificat TLS.

zabbix_sender -z 192.168.1.113 -s "Monitored Host" -k mysql.queries -o 342.45 --tls-connect psk --tls-psk-identity "PSK ID Zabbix agentd" --tls-psk-file /home/zabbix/zabbix_agentd.psk

Envia 342.45 com a valor per a l'element mysql.queries de l'equip Monitored Host cap al servidor amb IP 192.168.1.113, emprant TLS com a clau pre-compartida (PSK).

 

VEIEU TAMBÉ

Documentació https://www.zabbix.com/manuals

zabbix_agentd(8), zabbix_get(1), zabbix_proxy(8), zabbix_server(8), zabbix_js(1), zabbix_agent2(8), zabbix_web_service(8)  

AUTOR

Alexei Vladishev <>


 

Índex

NOM

SINOPSI

DESCRIPCIÓ

OPCIONS

ESTAT DE SORTIDA

EXEMPLES

VEIEU TAMBÉ

AUTOR


Aquest document fou creat per man2html, usant les pàgines d'aquest manual.
Hora: 08:42:39 GMT, 11 de Juny de 2021