4 Equips

Vista general

A la secció Recull de dades → Equips, els usuaris poden configurar i mantindre els equips.

Es mostra un llistat dels equips existents amb els seus detalls.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom de l'equip.
Fent clic al nom de l'equip s'obre l'equip formulari de configuració.
Entitats (elements, triggers, gràfics, descoberta, web) Fent clic al nom de l'entitat es mostraran elements, triggers, etc. de l'equip.
El nombre de les entitats respectives es mostra en gris.
Interfície Interfície principal de l'equip.
Proxy Nom del proxy, si l'equip és monitorat per un proxy.
Aquesta columna només es mostra si l'opció de filtre Monitorat per és establerta a "Qualsevol" o "Proxy".
Plantilles Les plantilles enllaçades a l'equip.
Si hi ha altres plantilles a la plantilla enllaçada, aquestes es llisten entre parèntesis, separades per una coma.
Fer clic al nom d'una plantilla obrirà el formulari de configuració.
Estat Estat de l'equip: Activat o Desactivat.
Fent clic a l'estat el podeu canviar.
Una icona de clau anglesa carbassa abans que l'estat de l'equip indiqui que aquest equip és en manteniment. Els detalls de manteniment es mostren quan el punter del ratolí es passa per la icona.
Disponibilitat Disponibilitat de l'equip per interfície configurada.

Les icones de disponibilitat només representen aquests tipus d'interfície (agent Zabbix, SNMP, IPMI, JMX) que són configurats. Si passeu el punter del ratolí per la icona, apareixerà una llista emergent amb totes les interfícies d'aquest tipus amb detalls, estat i errors (per a la interfície de l'agent, també s'indica la disponibilitat de comprovacions actives).
La columna és buida per als equips sense interfícies.
L'estat actual de totes les interfícies d'un tipus es mostra amb el color de la icona corresponent:
Verd - totes les interfícies són disponibles;
Groc - almenys una interfície és disponible i almenys una no ho és; altres poden tindre qualsevol estat, inclòs "desconegut";
Vermell - no hi ha interfícies disponibles;
Gris - almenys una interfície és desconeguda (cap no disponible).

Disponibilitat de comprovació activa. Com que les comprovacions actives de Zabbix 6.2 també afecten la disponibilitat de l'equip, si hi ha almenys una comprovació activa activada a l'equip. Per determinar la disponibilitat de comprovació activa, s'envien missatges de heartbeat al fil de comprovació activa de l'agent. La freqüència dels missatges de heartbeat es defineix pel paràmetre HeartbeatFrequency a les configuracions de l'agent i l'agent 2 de Zabbix (60 segons per defecte, rang 0-3600). Les comprovacions actives es consideren no disponibles quan el heartbeat de comprovació actiu és superior a 2 segons de freqüència de heartbeat.
Nota: Si s'empren agents Zabbix anteriors a 6.2.x, no envien cap heartbeat de comprovació actiu, de manera que la disponibilitat dels seus equips romandran desconeguts.
La disponibilitat de l'agent actiu es compta per a la disponibilitat total de l'agent Zabbix de la mateixa manera que ho fa una interfície passiva. Per exemple, si hi ha disponible una interfície passiva mentre es desconeixen les comprovacions actives, la disponibilitat total de l'agent s'estableix en gris (desconegut).
Xifrat de l'agent Es mostra l'estat de xifrat de les connexions a l'equip:
Cap - sense xifrat;
PSK - empra la clau prèviament compartida;
Cert - empra el certificat.
Info Informació d'error (si n'hi ha) sobre l'equip.
Etiquetes Etiquetes de l'equip amb macros no resoltes.

Per configurar un nou equip, feu clic al botó Crear equip a l'extrem superior dret. Per importar un equip des d'un fitxer YAML, XML o JSON, feu clic al botó Importar a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

 • Activar - canvia l'estat de l'equip a Monitorat;
 • Desactivar - canvia l'estat de l'equip a No monitorat;
 • Exportar - exporta els equips a un fitxer YAML, XML o JSON;
 • Actualització massiva - actualitza diverses propietats per a diversos equips alhora;
 • Esborrar - esborra els equips.

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels equips respectius i feu clic al botó requerit.

Emprant filtres

Podeu emprar el filtre per veure només els equips que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros sense resoldre.

La icona Filtre és disponible a l'extrem superior dret. En fer-hi clic s'obrirà un filtre on podreu especificar els criteris de filtrat desitjats.

Paràmetre Descripció
Grups d'equip Filtra per un o més grups d'equips.
Especificar un grup d'equips principal tria implícitament tots els grups d'equips heretats.
Plantilles Filtra per plantilles enllaçades.
Nom Filtra per nom d'equip visible.
DNS Filtra per nom DNS.
IP Filtra per adreça IP.
Port Filtra per nombre de port.
Estat Filtra per estat de l'equip.
Monitorat per Filtra els equip que són monitorats només pel servidor, només pel proxy o ambdós.
Proxy Filtreu els equips monitorats pel proxy especificat aquí.
Etiquetes Filtra per nom i valor de l'etiqueta d'equip.
És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiqueta específics. Es poden establir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.

Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats;
Igual - inclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules);
No existeix - exclou els noms d'etiquetes especificats;
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules);
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules).

Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions tenen el el mateix nom d'etiqueta s'agruparà per la condició O;
O - prou si es compleix una condició.

Lectura de la disponibilitat de l'equip

Les icones de disponibilitat de l'equip reflecteixen l'estat actual de la interfície de l'equip al servidor Zabbix. Per tant, a la interfície web:

 • Si desactiveu un equip, les icones de disponibilitat no es tornaran grises immediatament (estat desconegut), perquè primer el servidor ha de sincronitzar els canvis de configuració.
 • Si activeu un equip, les icones de disponibilitat no es tornaran verdes immediatament (disponibles), perquè el servidor primer ha de sincronitzar els canvis de configuració i començar a monitorar l'equip.

Estat de la interfície desconegut

El servidor Zabbix determina l'estat 'desconegut' per a la interfície d'agent corresponent (Zabbix, SNMP, IPMI, JMX) en els casos següents:

 • No hi ha elements activats a la interfície (s'han esborrat o desactivat).
 • Només hi ha elements d'agent Zabbix actius.
 • No hi ha enquestadors per a aquest tipus d'interfície (per exemple, StartPollers=0).
 • L'equip és desactivat.
 • L'equip és configurat per ser monitorat per proxy, un proxy diferent o per servidor si ha estat monitorat per proxy.
 • L'equip és monitorat per un proxy que sembla estar fora de línia (no s'han rebut actualitzacions del proxy durant l'interval màxim de heartbeats: 1 hora).

La configuració de la disponibilitat de la interfície com a 'desconeguda' es fa després de sincronitzar la memòria cau de configuració del servidor. La restauració de la disponibilitat de la interfície (disponible/no disponible) als equips monitorats pels proxys es realitza després de la sincronització de la memòria cau de configuració del proxy.

Per veure més detalls sobre la inaccessibilitat d'una interfície d'equip, veieu la configuració d'interfície d'equip no disponible.