dservice.get

Descripció

integer/array dservice.get(object parameters)

El mètode permet recuperar serveis descoberts segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents:

Paràmatre Tipus Descripció
dserviceids string/array Retorna només els serveis descoberts amb els IDs donats.
dhostids string/array Retorna només els serveis descoberts que pertanyen als equips descoberts demanats.
dcheckids string/array Retorna només els serveis descoberts que han estat detectats pels tests de descoberta donats.
druleids string/array Retorna només els serveis descoberts creats per les regles de descoberta donats.
selectDRules query Retorna una propietat drules amb una taula de les regles de descoberta que han detectat el servei.
selectDHosts query Retorna una propietat dhosts amb una taula dels equips descoberts als qui pertany el servei.
selectHosts query Retorna una propietat hosts amb els equips que tenen la mateixa adreça IP i el mateix proxy que el servei.

Admet count.
limitSelects integer Limita el nombre d'enregistraments retornats per les sub-seleccions.

Aplica a les sub-seleccions següents:
selectHosts - el resultat s'endreçarà per hostid.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats proporcionades.

Els valors possibles són:dserviceid, dhostid i ip.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, són descrits als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar els serveis descoberts d'un equip

Recuperar tots els serveis descoberts de l'equip "11".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dservice.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "dhostids": "11"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": [
    {
    "dserviceid": "12",
    "dhostid": "11",
    "value": "",
    "port": "80",
    "status": "1",
    "lastup": "0",
    "lastdown": "1348650607",
    "dcheckid": "5",
    "ip": "192.168.1.134",
    "dns": "john.local"
    },
    {
    "dserviceid": "13",
    "dhostid": "11",
    "value": "",
    "port": "21",
    "status": "1",
    "lastup": "0",
    "lastdown": "1348650610",
    "dcheckid": "6",
    "ip": "192.168.1.134",
    "dns": "john.local"
    }
    ],
    "id": 1
    }

Veieu també

Font

CDService::get() in ui/include/classes/api/services/CDService.php.