15 Paràmetres de modbus.get

Vista general

La taula de sota presenta el detall dels paràmetre de l'element modbus.get[].

Paràmetres

Paràmetre Descripció Per defecte Exemple
endpoint Protocol i adreça del terminal, definits com a protocol://connection_string

Valors possibles del protocol: rtu, ascii (només Agent 2), tcp

Format de la cadena de connexió:

avec tcp - address:port
amb línia sèrie: rtu, ascii - port_name:speed:params

'speed' - 1200, 9600 etc
'params' - bits de dades (5,6,7 ou 8), paritat (n/e/o per a cap/parell/senar - none/even/odd), bits d'aturada (1 ou 2)
protocol : cap

rtu/ascii protocol:
port_name: cap
speed: 115200
params: 8n1

tcp protocol:
address: cap
port: 502
tcp://192.168.6.1:511
tcp://192.168.6.2
tcp://[::1]:511
tcp://::1
tcp://localhost:511
tcp://localhost
rtu://COM1:9600:8n
ascii://COM2:1200:7o2
rtu://ttyS0:9600
ascii://ttyS1
slave id Adreça Modbus de l'equip destinatari (1 à 247), veieu MODBUS Messaging Implementation Guide (page 23)

el perifèric tcp (no pas GW) ignorarà el camp
serial: 1

tcp: 255 (0xFF)
2
function Buida o valor d'una funció suportada:

1 - Read Coil,
2 - Read Discrete Input,
3 - Read Holding Registers,
4 - Read Input Registers
buida 3
address Adreça del primer registre, bobina o entrada.

Si 'function' és buit, llavors 'address' haurà d'ésser entre:
Coil - 00001 - 09999
Discrete input - 10001 - 19999
Input register - 30001 - 39999
Holding register - 40001 - 49999

Si 'function' no és pas buit, el camp 'address' serà de 0 a 65535 i emprat sense modificació (PDU)
funció buida: 00001

funció no buida: 0
9999
count Nombre de 'types' de seqüència que es llegiran a partir de l'aparell, on:

per Coil o Discrete input el 'type' = 1 bit
per la resta de casos: (count*type)/2 = nombre real de registres per llegir
Si 'offset' no és pas 0, el valor s'afegirà a 'real count'
El rang acceptable per 'real count' és 1:65535
1 2
type Tipus de dades:

per Read Coil i Read Discrete Input - bit

per Read Holding Registers i Read Input Registers:
int8 - 8bit
uint8 - 8bit (no signat)
int16 - 16bit
uint16 - 16bit (no signat)
int32 - 32bit
uint32 - 32bit (no signat)
float - 32bit
uint64 - 64bit (no signat)
double - 64bit
bit
uint16
uint64
endianness Tipus d'endianitat:
be - Big Endian
le - Little Endian
mbe - Mid-Big Endian
mle - Mid-Little Endian

Limitacions:
per 1 bit - be
per 8 bits - be,le
per 16 bits - be,le
be le
offset Nombre de registres, a partir de 'address', on s'ignorarà el resultat.

La mida de cada registre és de 16 bits (necessari per suportar equipament que no suporten pas la lectura aleatòria).
0 4