1 Plugin Ceph

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres suportats dins l'arxiu de configuració del plugin Ceph Zabbix agent 2 (ceph.conf). Mireu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valor dels processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix admet els arxius de configuració només codificats en UTF-8 sense BOM;
  • Els comentaris, començats amb "#", només s'admeten a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Per defecte Descripció
Plugins.Ceph.Default.ApiKey no Clau API predeterminada per connectar-se a Ceph; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Suportat des de la versió 6.4.3
Plugins.Ceph.Default.User no Nom d'usuari per defecte per connectar-se a Ceph; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.
Suportat des de la versió 6.4.3
Plugins.Ceph.Default.Uri no https://localhost:8003 URI per defecte per connectar-se a Ceph; s'empra si no s'especifica cap valor en una clau d'element o sessió amb nom.

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Només s'admet l'esquema https; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=8003).
Exemples: https://127.0.0.1:8003
localhost
Suportat des de la versió 6.4. 3
Plugins.Ceph.InsecureSkipVerify no false / true false Determina si un client http ha de verificar la cadena de certificats i el nom d'equip del servidor.
Si true, TLS accepta tot certificat presentat per el servidor i tot nom d'equip dins el certificat. En aquest mode, TLS és sensible als atacs man-in-the-middle (per tant, s'ha d'emprar només per entorns de proves).
Plugins.Ceph.KeepAlive no 60-900 300 El temps màxim d'espera (en segons) abans es tanquin les connexions de plug-in que no s'empren.
Plugins.Ceph.Sessions.<SessionName>.ApiKey no Clau de l'api de sessió anomenada.
<SessionName> - nom d'una sessió a emprar dins les claus d'element.
Plugins.Ceph.Sessions.<SessionName>.User no Nom d'usuari de la sessió anomenada.
<SessionName> - nom d'una sessió a emprar dins les claus d'element.
Plugins.Ceph.Sessions.<SessionName>.Uri no https://localhost:8003 Cadena de connexió d'una sessió anomenada.
<SessionName> - nom d'una sessió a emprar dins les claus d'element.

No hauria d'incloure les informacions d'identificació integrades (aquestes seran ignorades).
Ha de correspondre al format URI.
Només l'esquema https és admès; un esquema es pot ometre (des de la versió 5.2.3).
Es pot ometre un port (per defecte=8003).
Exemples: https://127.0.0.1:8003
localhost
Plugins.Ceph.Timeout no 1-30 global timeout Temps d'espera d'execució de la petició (quan de temps ha d'esperar per una comanda abans de tancar-la).

Veieu també: