Table of Contents

Equip descobert

Aquesta classe és dissenyada per treballar amb equips descoberts.

Referències d'objectes:

Mètodes disponibles:

  • dhost.get - recuperar els equips descoberts