userdirectory.create

Descripció

object userdirectory.create(object/array userDirectory)

Aquest mètode permet crear nous directoris d'usuaris.

Aquest mètode només és disponible per als usuaris de tipus Super admin.

Paràmetres

(object/array) Directoris d'usuari a crear.

El mètode admet directoris d'usuaris amb les propietats estàndard de directoris d'usuaris.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels directoris d'usuari creats segons la propietat userdirectoryids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels directoris d'usuari donats.

Exemples

Crear un directori d'usuari

Crea un directori d'usuari per autenticar usuaris amb StartTLS sobre LDAP. Veieu que per autenticar els usuaris sobre LDAP, s'ha d'activar l'autenticació LDAP.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "userdirectory.create",
      "params": {
        "idp_type": "1",
        "name": "LDAP API server #1",
        "host": "ldap://local.ldap",
        "port": "389",
        "base_dn": "ou=Users,dc=example,dc=org",
        "bind_dn": "cn=ldap_search,dc=example,dc=org",
        "bind_password": "ldapsecretpassword",
        "search_attribute": "uid",
        "start_tls": "1"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userdirectoryids": [
          "3"
        ]
      },
      "id": 1
    }
Crear un directori d'usuari (amb aprovisionament JIT activat)

Crea un directori d'usuari per autenticar usuaris sobre LDAP (amb aprovisionament JIT actiu). Veieu que per autenticar els usuaris amb LDAP, s'ha d'hactivar l'autenticació LDAP.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "userdirectory.create",
      "params": {
          "idp_type": "1",
          "name": "AD server",
          "provision_status": "1",
          "description": "",
          "host": "equip.exemple.cat",
          "port": "389",
          "base_dn": "DC=zbx,DC=local",
          "search_attribute": "sAMAccountName",
          "bind_dn": "CN=Admin,OU=Users,OU=Zabbix,DC=zbx,DC=local",
          "start_tls": "0",
          "search_filter": "",
          "group_basedn": "OU=Zabbix,DC=zbx,DC=local",
          "group_name": "CN",
          "group_member": "member",
          "group_filter": "(%{groupattr}=CN=%{ref},OU=Users,OU=Zabbix,DC=zbx,DC=local)",
          "group_membership": "",
          "user_username": "givenName",
          "user_lastname": "sn",
          "user_ref_attr": "CN",
          "provision_media": [
            {
              "name": "exemple.cat",
              "mediatypeid": "1",
              "attribute": "[email protected]"
            }
          ],
          "provision_groups": [
            {
              "name": "*",
              "roleid": "4",
              "user_groups": [
                {
                  "usrgrpid": "8"
                }
              ]
            },
            {
              "name": "Administradors de Zabbix",
              "roleid": "2",
              "user_groups": [
                {
                  "usrgrpid": "7"
                },
                {
                  "usrgrpid": "8"
                }
              ]
            }
          ]
        },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userdirectoryids": [
          "2"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUserDirectory::create() in ui/include/classes/api/services/CUserDirectory.php.