10 Verificacions Telnet

Vista general

Les verificacions Telnet es fan com a monitoratge sense agent. No cal l'agent Zabbix per fer les verificacions Telnet.

Camps configurables

Les comandes a executar han d'ésser al camp Script executat a la configuració de l'element. Es poden executar múltiples comandes, una rere l'altra, posant-les a línies noves. En aquest cas, el valor tornat serà igualment formulat en diverses línies..

Els caràcters admesos amb els que el prompt pot acabar són:

  • $
  • #
  • %

Una línia telnet que acaba per un d'aquests caràcters s'esborrarà del valor tornat, però només per la primera comanda de la llista de comandes; és a dir, només al principi de la sessió Telnet.

Clau Descripció Comentaris
telnet.run[<unique short description>,<ip>,<port>,<encoding>] Executa una comanda sobre un perifèric remot emprant una connexió Telnet

Si una verificació telnet retorna un valor amb caràcters no-ASCII i una codificació no-UTF8, el paràmetre <encoding> de la clau s'ha d'especificar correctament. Veieu la pàgina de codificació dels valors retornats per tindre més detalls.