Actius

La carpeta actius pot contindre fitxers i subcarpetes que no pertanyin a altres directoris. Podeu emprar-lo per a:

 • Estils JavaScript (ha d'ésser a assets/js);
 • Estils CSS (ha d'ésser a de assets/css);
 • Imatges;
 • Tipus de lletra;
 • Qualsevol altra cosa que calgui incloure.

assets/js

El directori assets/js és restringit i només ha de contindre arxius JavaScript. Per emprar-lo amb els ginys, especifiqueu aquests arxius al manifest.json.

Per exemple:

"assets": {
      "js": ["class.widget.js"]
    }

assets/css

assets/css és restringit i només ha de contindre arxius d'estil CSS. Per emprar-lo amb els ginys, especifiqueu aquests arxius al manifest.json.

Per exemple:

"assets": {
      "css": ["mywidget.css"]
    }
estils CSS

Els fitxers CSS poden contindre un atribut personalitzat "tema" per definir un estil diferent per a temes d'interfície específics.

Els temes disponibles i els seus valors d'atributs són:

 • Blau - [theme='blue-theme']
 • Fosc - [theme='dark-theme']
 • Lluminós d'alt contrast - [theme='hc-light']
 • Fosc d'alt contrast - [theme='hc-dark']

Exemple:

.widget {
      background-color: red;
    }
    
    [theme='dark-theme'] .widget {
      background-color: green;
    }