item.create

Descripció

object item.create(object/array items)

Aquest mètode permet crear nous elements.

Els elements Web no es poden crear emprant l'API Zabbix.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Elements per crear.

A més de les propietats d'element estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
preprocessing array Opcions de preprocessament de l'element.
tags array Etiquetes de l'element.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels elements creats segons la propietat itemids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels elements donats.

Exemples

Crear un element

Crear un element d'agent Zabbix numèric amb dues etiquetes d'element per monitorar l'espai en disc lliure de l'equip amb ID "30074".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.create",
      "params": {
        "name": "Free disk space on /home/joe/",
        "key_": "vfs.fs.size[/home/joe/,free]",
        "hostid": "30074",
        "type": 0,
        "value_type": 3,
        "interfaceid": "30084",
        "tags": [
          {
            "tag": "Disc usage"
          },
          {
            "tag": "Equipment",
            "value": "Workstation"
          }
        ],
        "delay": "30s"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "24758"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un element d'inventari d'equip

Crea un element d'agent Zabbix per emplenar el camp d'inventari "OS" de l'equip.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.create",
      "params": {
        "name": "uname",
        "key_": "system.uname",
        "hostid": "30021",
        "type": 0,
        "interfaceid": "30007",
        "value_type": 1,
        "delay": "10s",
        "inventory_link": 5
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "24759"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un element nou amb preprocessament

Crear un element emprant un multiplicador a mida.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.create",
      "params": {
        "name": "Device uptime",
        "key_": "sysUpTime",
        "hostid": "11312",
        "type": 4,
        "snmp_oid": "SNMPv2-MIB::sysUpTime.0",
        "value_type": 1,
        "delay": "60s",
        "units": "uptime",
        "interfaceid": "1156",
        "preprocessing": [
          {
            "type": 1,
            "params": "0.01",
            "error_handler": 1,
            "error_handler_params": ""
          }
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "44210"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un element dependent

Crea un element dependent per l'element principal amb ID 24759. Només es permeten les dependències sobre el mateix equip. Per tant, l'element principal i l'element dependent hauran de tindre el mateix hostid.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.create",
      "params": {
       "hostid": "30074",
       "name": "Dependent test item",
       "key_": "dependent.item",
       "type": 18,
       "master_itemid": "24759",
       "value_type": 2
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "44211"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Crear un element d'agent HTTP

Crea un element de mètode de petició POST amb el pretractament de la resposta JSON.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.create",
      "params": {
        "url": "http://127.0.0.1/http.php",
        "query_fields": [
          {
            "mode": "json"
          },
          {
            "min": "10"
          },
          {
            "max": "100"
          }
        ],
        "interfaceid": "1",
        "type": 19,
        "hostid": "10254",
        "delay": "5s",
        "key_": "json",
        "name": "HTTP agent example JSON",
        "value_type": 0,
        "output_format": 1,
        "preprocessing": [
          {
            "type": 12,
            "params": "$.random",
            "error_handler": 0,
            "error_handler_params": ""
          }
        ]
      },
      "id": 2
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23865"
        ]
      },
      "id": 3
    }

Crear un element d'script

Crea una col·lecció senzilla e dades emprant un element d'script.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "item.create",
      "params": {
        "name": "Script example",
        "key_": "custom.script.item",
        "hostid": "12345",
        "type": 21,
        "value_type": 4,
        "params": "var request = new CurlHttpRequest();\nreturn request.Post(\"https://postman-echo.com/post\", JSON.parse(value));",
        "parameters": [
          {
            "name": "host",
            "value": "{HOST.CONN}"
          }
        ],
        "timeout": "6s",
        "delay": "30s"
      },
      "id": 2
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "23865"
        ]
      },
      "id": 3
    }

Font

CItem::create() in ui/include/classes/api/services/CItem.php.