3 Plantilles

Vista general

Les plantilles s'exporten (/manual/xml_export_import) amb molts objectes i relacions d'objectes.

L'exportació de la plantilla conté:

 • Grups de plantilles enllaçats
 • Grups d'equips enllaçats (si s'empra a la configuració de prototip d'equip)
 • Dades de la plantilla
 • Connexió amb altres plantilles
 • Connexió amb grups de plantilles
 • Elements enllaçats directament
 • Triggers connectats directament
 • Gràfics directament enllaçats
 • Taulers enllaçats directament
 • Regles de descoberta directament relacionades amb tots els prototips
 • Escenaris web enllaçats directament
 • Mapes de valors

Exportació

Per exportar plantilles, feu el següent:

 1. Aneu a: Recull de dadesPlantilles.
 2. Marqueu les caselles de les plantilles que voleu exportar.
 3. Cliqueu a Exportar sota la llista.

Segons el format triat, les plantilles s'exporten a un arxiu local amb un nom per defecte:

 • zabbix_export_templates.yaml - a exportacions YAML (opció per defecte);
 • zabbix_export_templates.xml - en format XML;
 • zabbix_export_templates.json - en format JSON.

Importació

Per importar plantilles, feu el següent:

 1. Aneu a: Recull de dadesPlantilles.
 2. Feu clic a Importar a la dreta.
 3. Trieu el fitxer d'importació.
 4. Feu clic a Importar.

Si marqueu la casella de selecció Opcions avançades, es mostrarà una llista detallada de tots els elements importables: marqueu o desmarqueu cada regla d'importació segons sigui necessari.

Si feu clic a la casella de selecció de la filera Tot, tots els elements que hi ha a sota es marquen/desmarquen.

Regles d'importació:

Regla Descripció
Actualització existent Els elements existents s'actualitzaran amb les dades extretes del fitxer d'importació. En cas contrari, no s'actualitzaran.
Crea nou La importació afegirà nous elements emprant les dades del fitxer d'importació. En cas contrari, no els afegirà.
Esborra el que manca La importació esborrarà els elements existents que no són presents al fitxer d'importació. En cas contrari, no els esborrarà.
Si es marca Esborra el que manca per a Enllaç de plantilles, l'enllaç de plantilla actual que no és present al fitxer d'importació es desenllaçarà. Les entitats (elements, triggers, gràfics, etc.) heretades de les plantilles no enllaçades no s'esborraran pas (tret que també s'hagi triat l'opció Esborra el que manca per a cada entitat).

A la pantalla següent, podreu veure el contingut d'una plantilla que s'és important. Si aquesta és una plantilla nova, tots els elements es mostraran en verd. Si actualitzeu una plantilla existent, els nous elements de plantilla es ressalten en verd; els elements de plantilla esborrats es destaquen en vermell; els elements que no han canviat es llisten sobre fons gris.

El menú de l'esquerra es pot emprar per navegar per la llista de canvis. La secció Actualitzat destaca tots els canvis fets als elements de la plantilla existents. La secció Afegit enumera els nous elements de plantilla. Els elements de cada secció s'agrupen per tipus d'element; premeu la fletxa grisa cap avall per ampliar o reduir el grup d'elements.

Reviseu els canvis de plantilla i, a continuació, premeu Importar per importar la plantilla. Es veurà un missatge d'èxit o error de la importació a la interfície.

Format d'exportació

Format d'exportació en YAML:

zabbix_export:
     version: '6.4'
     template_groups:
      - uuid: a571c0d144b14fd4a87a9d9b2aa9fcd6
       name: Templates/Applications
     templates:
      - uuid: 56079badd056419383cc26e6a4fcc7e0
       template: VMware
       name: VMware
       description: |
        You can discuss this template or leave feedback on our forum https://www.zabbix.com/forum/zabbix-suggestions-and-feedback/
        
        Template tooling version used: 0.38
       vendor:
        name: Zabbix
        version: 6.4-0
       templates:
        - name: 'VMware macros'
       groups:
        - name: Templates/Applications
       items:
        - uuid: 5ce209f4d94f460488a74a92a52d92b1
         name: 'VMware: Event log'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.eventlog[{$VMWARE.URL},skip]'
         history: 7d
         trends: '0'
         value_type: LOG
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'Collect VMware event log. See also: https://www.zabbix.com/documentation/6.2/manual/config/items/preprocessing/examples#filtering_vmware_event_log_records'
         tags:
          - tag: Application
           value: VMware
        - uuid: ee2edadb8ce943ef81d25dbbba8667a4
         name: 'VMware: Full name'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.fullname[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         history: 7d
         trends: '0'
         value_type: CHAR
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'VMware service full name.'
         preprocessing:
          - type: DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
           parameters:
            - 1d
         tags:
          - tag: Application
           value: VMware
        - uuid: a0ec9145f2234fbea79a28c57ebdb44d
         name: 'VMware: Version'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.version[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         history: 7d
         trends: '0'
         value_type: CHAR
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'VMware service version.'
         preprocessing:
          - type: DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
           parameters:
            - 1d
         tags:
          - tag: Application
           value: VMware
       discovery_rules:
        - uuid: 16ffc933cce74cf28a6edf306aa99782
         name: 'Discover VMware clusters'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.cluster.discovery[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'Discovery of clusters'
         item_prototypes:
          - uuid: 46111f91dd564a459dbc1d396e2e6c76
           name: 'VMware: Status of "{#CLUSTER.NAME}" cluster'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.cluster.status[{$VMWARE.URL},{#CLUSTER.NAME}]'
           history: 7d
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'VMware cluster status.'
           valuemap:
            name: 'VMware status'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
        - uuid: 8fb6a45cbe074b0cb6df53758e2c6623
         name: 'Discover VMware datastores'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.datastore.discovery[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         item_prototypes:
          - uuid: 4b61838ba4c34e709b25081ae5b059b5
           name: 'VMware: Average read latency of the datastore {#DATASTORE}'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.datastore.read[{$VMWARE.URL},{#DATASTORE},latency]'
           history: 7d
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'Amount of time for a read operation from the datastore (milliseconds).'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
          - uuid: 5355c401dc244bc588ccd18767577c93
           name: 'VMware: Free space on datastore {#DATASTORE} (percentage)'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.datastore.size[{$VMWARE.URL},{#DATASTORE},pfree]'
           delay: 5m
           history: 7d
           value_type: FLOAT
           units: '%'
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'VMware datastore space in percentage from total.'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
          - uuid: 84f13c4fde2d4a17baaf0c8c1eb4f2c0
           name: 'VMware: Total size of datastore {#DATASTORE}'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.datastore.size[{$VMWARE.URL},{#DATASTORE}]'
           delay: 5m
           history: 7d
           units: B
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'VMware datastore space in bytes.'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
          - uuid: 540cd0fbc56c4b8ea19f2ff5839ce00d
           name: 'VMware: Average write latency of the datastore {#DATASTORE}'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.datastore.write[{$VMWARE.URL},{#DATASTORE},latency]'
           history: 7d
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'Amount of time for a write operation to the datastore (milliseconds).'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
        - uuid: a5bc075e89f248e7b411d8f960897a08
         name: 'Discover VMware hypervisors'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.hv.discovery[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'Discovery of hypervisors.'
         host_prototypes:
          - uuid: 051a1469d4d045cbbf818fcc843a352e
           host: '{#HV.UUID}'
           name: '{#HV.NAME}'
           group_links:
            -  group:
              name: Templates/Applications
           group_prototypes:
            - name: '{#CLUSTER.NAME}'
            - name: '{#DATACENTER.NAME}'
           templates:
            - name: 'VMware Hypervisor'
           macros:
            - macro: '{$VMWARE.HV.UUID}'
             value: '{#HV.UUID}'
             description: 'UUID of hypervisor.'
           custom_interfaces: 'YES'
           interfaces:
            - ip: '{#HV.IP}'
        - uuid: 9fd559f4e88c4677a1b874634dd686f5
         name: 'Discover VMware VMs'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.vm.discovery[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'Discovery of guest virtual machines.'
         host_prototypes:
          - uuid: 23b9ae9d6f33414880db1cb107115810
           host: '{#VM.UUID}'
           name: '{#VM.NAME}'
           group_links:
            -  group:
              name: Templates/Applications
           group_prototypes:
            - name: '{#CLUSTER.NAME} (vm)'
            - name: '{#DATACENTER.NAME}/{#VM.FOLDER} (vm)'
            - name: '{#HV.NAME}'
           templates:
            - name: 'VMware Guest'
           macros:
            - macro: '{$VMWARE.VM.UUID}'
             value: '{#VM.UUID}'
             description: 'UUID of guest virtual machine.'
           custom_interfaces: 'YES'
           interfaces:
            - ip: '{#VM.IP}'
       valuemaps:
        - uuid: 3c59c22905054d42ac4ee8b72fe5f270
         name: 'VMware status'
         mappings:
          - value: '0'
           newvalue: gray
          - value: '1'
           newvalue: green
          - value: '2'
           newvalue: yellow
          - value: '3'
           newvalue: red

Etiquetes d'elements

Els valors de les etiquetes d'elements es detallen a la taula d'aquí sota.

Etiquetes de plantilles
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Rang Descripció
template_groups x Element arrel per a grups de plantilles.
uuid x cadena Identificador únic per a aquest grup de plantilles.
name x cadena Nom del grup de plantilla.
host_groups x Element arrel per a grups d'equips que empren els prototips d'equips.
uuid x cadena Identificador únic per a aquest grup d'equips.
name x cadena Nom del grup d'equips.
templates - Element arrel per a plantilles.
uuid x cadena Identificador únic per a aquesta plantilla.
template x cadena Nom únic de la plantilla.
name - cadena Nom de la plantilla visible.
description - text Descripció de la plantilla.
vendor - Element arrel per al proveïdor de plantilles.

L'element s'ha afegit només si la plantilla exportada conté dades del proveïdor.
name - cadena Nom del proveïdor de la plantilla.
version - cadena Versió de la plantilla.

Per a les plantilles disponibles per defecte, la versió es mostra de la següent manera: versió principal de Zabbix, delimitador ("-"), nombre de revisió (puja amb cada versió nova de la plantilla i restableix amb cada versió principal de Zabbix). Per exemple, 6.4-0, 6.4-3, 7.0-0, 7.0-3.
templates - Element arrel per a plantilles enllaçades.
name x cadena Nom de la plantilla.
groups - Element arrel per a grups de plantilles.
name x cadena Nom del grup de plantilla.
tags - Element arrel per a les etiquetes de plantilla.
tag x cadena Nom de l'etiqueta.
value - cadena Valor de l'etiqueta.
macros - Element arrel per a macros d'usuari de plantilla.
macro x cadena Nom de la macro d'usuari.
type - cadena 0 - TEXT (per defecte)
1 - SECRET_TEXT
2 - VAULT
Tipus de la macro.
value - cadena Valor de macro d'usuari.
description - cadena Descripció macro d'usuari.
valuemaps - Element arrel per als mapes de valors de plantilla.
uuid x cadena Identificador únic per a aquest mapa de valors.
name x cadena Nom del mapa de valors.
mapping - Element arrel per a mapes.
value x cadena Valor d'un mapatge.
newvalue x cadena Nou valor d'un mapatge.
Etiquetes d'elements de plantilla
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Range1 Descripció
items - Element arrel dels elements.
uuid x cadena Identificador únic de l'element.
name x cadena Nom de l'element.
type - cadena 0 - ZABBIX_PASSIVE (default)
2 - TRAP
3 - SIMPLE
5 - INTERNAL
7 - ZABBIX_ACTIVE
10 - EXTERNAL
11 - ODBC
12 - IPMI
13 - SSH
14 - TELNET
15 - CALCULATED
16 - JMX
17 - SNMP_TRAP
18 - DEPENDENT
19 - HTTP_AGENT
20 - SNMP_AGENT
21 - ITEM_TYPE_SCRIPT
Tipus d'element.
snmp_oid - cadena ID d'objecte SNMP.

Requerit pels elements SNMP.
key x cadena Clau d'element.
delay - cadena Per defecte: 1m Interval d'actualització de l'element.

Admet segons o una unitat de temps amb sufix (30s, 1m, 2h, 1d).
Opcionalment un o més intervals personalitzats es poden especificar com a intervals flexibles o com a programació.
Múltiples intervals són separats per un punt i coma.
Es poden emprar macros d'usuari. Una sola macro ha d'omplir tot el camp. No s'admeten diverses macros en un camp o macros barrejades amb text.
Els intervals flexibles es poden escriure com a dues macros separades per una barra inclinada (p. ex., {$FLEX_INTERVAL}/{$FLEX_PERIOD}).
history - cadena Per defecte: 90d Unitat de temps de quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de l'historial. Unitat de temps amb sufix, macro d'usuari o macro LLD.
trends - cadena Per defecte: 365d Unitat de temps de quant de temps s'han d'emmagatzemar les dades de tendències. Unitat de temps amb sufix, macro d'usuari o macro LLD.
status - cadena 0 - ACTIVAT (per defecte)
1 - DESACTIVAT
Estat de l'element.
value_type - cadena 0 - FLOAT
1 - CHAR
2 - LOG
3 - UNSIGNED (per defecte)
4 - TEXT
Tipus de valor rebut.
allowed_hosts - cadena Llistat d'adreces IP (delimitades per comes) dels equips que permeten enviar dades per a l'element.

Emprat pels elements de trapper i de l'agent HTTP.
units - cadena Unitats de valors retornats (bps, B, etc).
params - text Paràmetres addicionals segons el tipus d'element:
- script executat per a elements Script, SSH i Telnet;
- Consulta SQL per a elements de monitor de base de dades;
- fórmula per a elements calculats.
ipmi_sensor - cadena Sensor IPMI.

Ús només per articles IPMI.
authtype - cadena Tipus d'autenticació per als elements de l'agent SSH:
0 - PASSWORD (per defecte)
1 - PUBLIC_KEY

Tipus d'autenticació per als elements de l'agent HTTP:
0 - NONE (per defecte)
1 - BASIC
2 - NTLM
Tipus d'autenticació.

Només l'empren els elements d'agent SSH i HTTP.
username - cadena Nom d'usuari per a l'autenticació.
S'empra per comprovació simple, SSH, Telnet, monitor de base de dades, elements d'agent JMX i HTTP.

Requerit per elements SSH i Telnet.
Quan l'empra l'agent JMX, el mot de pas hauria de ser també especificat juntament amb el nom d'usuari o les dues propietats s'han de deixar en blanc.
password - cadena Mot de pas per a l'autenticació.
S'empra per comprovació simple, SSH, Telnet, monitor de base de dades, elements de l'agent JMX i HTTP.

Quan l'empra l'agent JMX, el nom d'usuari també s'ha d'especificar juntament amb el mot de pas o ambdues propietats s'han de deixar en blanc.
publickey - cadena Nom del fitxer de clau pública.

Requerit per als elements de l'agent SSH.
privatekey - cadena Nom del fitxer de clau privada.

Requerit per als elements de l'agent SSH.
port - cadena Port personalitzat monitorat per l'element.
Pot contindre macros d'usuari.

Només l'empren els elements SNMP.
description - text Descripció de l'element.
inventory_link - cadena 0 - CAP

Nom del camp d'inventari de l'equip en majúscules. Per exemple:
4 - ALIAS
6 - OS_FULL
14 - HARDWARE
etc.
Camp d'inventari de l'equip que s'emplena per l'element.

Consulteu la pàgina d'inventari de l'equip per obtindre una llista de camps d'inventari d'equip admesos i els seus identificadors.
logtimefmt - cadena Format de l'hora a les entrades de registre.
Ús només pels elements de registre.
jmx_endpoint - cadena Punt final JMX.

Només l'empren els elements de l'agent JMX.
url - cadena Cadena d'URL.

Només és necessari per als elements de l'agent HTTP.
allow_traps - cadena 0 - NO (predeterminat)
1 - SÍ
Permet omplir el valor com en un element trapper.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
follow_redirects - cadena 0 - NO
1 - SÍ (per defecte)
Seguiu les redireccions de resposta HTTP mentre agrupeu dades.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
headers - Element arrel per a les capçaleres de peticions HTTP(S), on el nom de la capçalera s'empra com a clau i el valor de la capçalera com a valor.
Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
name x cadena Nom de la capçalera.
value x cadena Valor de la capçalera.
http_proxy - cadena Cadena de connexió de proxy HTTP(S).

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
output_format - cadena 0 - RAW (predeterminat)
1 - JSON
Com processar la resposta.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
post_type - cadena 0 - RAW (predeterminat)
2 - JSON
3 - XML
Tipus de cos de dades de la publicació.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
posts - cadena Dades del cos de la petició HTTP(S).

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
query_fields - Element arrel per als paràmetres de consulta.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
name x cadena Nom del paràmetre.
value - cadena Valor del paràmetre.
request_method - cadena 0 - GET (per defecte)
1 - POST
2 - PUT
3 - HEAD
Mètode de petició.

Ús només per elements d'agent HTTP.
retrieve_mode - cadena 00 - BODY (per defecte)
1 - HEADERS
2 - BOTH
Quina part de la resposta s'ha d'emmagatzemar.

Ús només per elements de l'agent HTTP.
ssl_cert_file - cadena Camí del fitxer de la clau SSL pública.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
ssl_key_file - cadena Camí del fitxer de la clau SSL privada.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
ssl_key_password - cadena Mot de pas per al fitxer de clau SSL.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
status_codes - cadena Intervals de codis d'estat HTTP obligatoris separats per comes. Admet macros d'usuari.
Exemple: 200.200-{$M},{$M},200-400

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
timeout - cadena Temps d'espera de la petició de sondeig de dades d'element. Admet macros d'usuari.

Emprat per l'agent HTTP i els elements d'script.
verify_host - cadena 0 - NO (predeterminat)
1 - SÍ
Valida que el nom de l'equip de la connexió coincideixi amb el del certificat de l'equip.
< br>Ús només pels elements de l'agent HTTP.
verify_peer - cadena 0 - NO (predeterminat)
1 - SÍ
Valida que el certificat de l'equip sigui autèntic.

Només l'empren els elements de l'agent HTTP.
parameters - Element arrel per als paràmetres definits per l'usuari.

Només l'empren els elements d'script.
name x cadena om del paràmetre.

Només l'empren els elements de l'script.
value - cadena Valor del paràmetre.

Només l'empren els elements de l'script.
value map - Mapa de valors.
name x cadena Nom del mapa de valors que s'emprarà per a l'element.
preprocessing - Element arrel per al preprocessament del valor de l'element.
step - Passa de preprocessament del valor de l'article individual.
type x cadena 1 - MULTIPLIER
2 - RTRIM
3 - LTRIM
4 - TRIM
5 - REGEX
6 - BOOL_TO_DECIMAL
7 - OCTAL_TO_DECIMAL
8 - HEX_TO_DECIMAL
9 - SIMPLE_CHANGE (calculat com a (valor rebut-valor anterior))
10 - CHANGE_PER_SECOND (calculat com a (rebut) valor-valor anterior)/(hora ara-hora de la darrera comprovació))
11 - XMLPATH
12 - JSONPATH
13 - IN_RANGE
14 - MATCHES_REGEX
15 - NOT_MATCHES_REGEX
16 - CHECK_JSON_ERROR
17 - CHECK_XML_ERROR
18 - CHECK_REGEX_ERROR
19 - DISCARD_UNCHANGED
20 - DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
21 - JAVASCRIPT
22 - PROMETHEUS_PATTERN
23 - PROMETHEUS_TO_JSON
24 - CSV_TO_JSON
25 - STR_REPLACE
26 - CHECK_NOT_SUPPORTED
Tipus de passa de preprocessament del valor de l'element.
parameters - Element arrel per als paràmetres de la passa de preprocessament del valor de l'element.
parameter x cadena Paràmetre individual de la passa de preprocessament del valor de l'element.
error_handler - cadena 0 - ORIGINAL_ERROR (default)
1 - DISCARD_VALUE
2 - CUSTOM_VALUE
3 - CUSTOM_ERROR
Tipus d'acció emprat en cas d'error de la passa de preprocessament.
error_handler_params - cadena Paràmetres del gestor d'errors emprats amb 'error_handler'.
master_item - Article principal d'article individual.

Requerit per elements dependents.
key x cadena Valor de clau de l'element principal de l'element dependent.

Es permet la recursivitat fins a 3 elements dependents i el recompte màxim d'elements dependents igual a 29999.
triggers - Element arrel per a triggers simples.
Per als valors de l'etiqueta de l'element trigger, veieu la plantilla etiquetes de triggers.
tags - Element arrel per a les etiquetes d'elements.
tag x cadena Nom de l'etiqueta.
value - cadena Valor de l'etiqueta.
Plantilla d'etiquetes de regla de descoberta de baix nivell
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Rang Descripció
discovery_rules - Element arrel per a regles de descoberta de baix nivell.
Per a la majoria dels valors de l'etiqueta d'element, consulteu els valors de l'etiqueta d'element per a un element normal. Tot seguit només es descriuen les etiquetes específiques de les regles de descoberta de baix nivell.
type - string 0 - ZABBIX_PASSIVE (per defecte)
2 - TRAP
3 - SIMPLE
5 - INTERN
7 - ZABBIX_ACTIVE
10 - EXTERN
11 - ODBC
12 - IPMI
13 - SSH
14 - TELNET
16 - JMX
18 - DEPENDENT
19 - HTTP_AGENT
20 - SNMP_AGENT
Tipus d'element.
lifetime - string Per defecte: 30d Període de temps després del qual s'esborraran els elements que ja no es descobreixen. Segons, unitat de temps amb sufix o macro d'usuari.
filter Filtre individual.
evaltype - string 0 - AND_OR (per defecte)
1 - AND
2 - O
3 - FÒRMULA
Lògica que s'empra per comprovar les condicions del filtre de regles de descoberta de baix nivell.
formula - cadena Fórmula de càlcul personalitzada per a condicions de filtre.
condicions - Element arrel per a condicions de filtre.
macro x cadena Nom de la macro de descoberta de baix nivell.
value - cadena Valor del filtre: expressió regular o expressió regular global.
operator - string 8 - MATCHES_REGEX (per defecte)
9 - NOT_MATCHES_REGEX
Operador de condició.
formula x caràcter ID únic arbitrari que s'empra per fer referència a una condició de l'expressió personalitzada. Només pot contindre lletres majúscules. L'identificador l'ha de definir l'usuari en modificar les condicions del filtre, però es generarà de nou en demanar-los després.
lld_macro_paths - Element arrel per a camins de macro LLD.
lld_macro x cadena Nom de la macro de descoberta de baix nivell.
path x cadena Tria de valor que s'assignarà a la macro corresponent.
preprocessing - Preprocessament del valor de la regla LLD.
step - Passa de preprocessament del valor de la regla LLD individual.
Per a la majoria dels valors de l'etiqueta d'element, consulteu els valors de l'etiqueta d'element per al preprocessament del valor d'un element de plantilla. Només les etiquetes específiques per al preprocessament de valors de descoberta de baix nivell de plantilles es descriuen a continuació.
type x string 5 - REGEX
11 - XMLPATH
12 - JSONPATH
15 - NOT_MATCHES_REGEX
16 - CHECK_JSON_ERROR
17 - CHECK_XML_ERROR
20 - DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
21 - JAVASCRIPT
23 - PROMETHEUS_TO_JSON
24 - CSV_TO_JSON
25 - STR_REPLACE
Tipus de passa de preprocessament del valor de l'element.
trigger_prototypes - Element arrel per a prototips de trigger.
Per als valors de l'etiqueta d'element del prototip de trigger, veieu les etiquetes habituals activador de plantilla.
graph_prototypes - Element arrel per a prototips de gràfics.
Per als valors d'etiquetes d'elements del prototip de gràfic, veieu les etiquetes habituals de gràfic de plantilla.
host_prototypes - Element arrel per a prototips d'equips.
Per als valors de l'etiqueta d'element del prototip d'equip, veieu les etiquetes regulars equip.
element_prototypes - Element arrel per a prototips d'elements.
Per als valors de l'etiqueta d'element del prototip d'element, veieu etiquetes regulars element de plantilla.
master_item - Dades de prototip d'element/prototip d'element individual.
key x cadena Valor de clau de l'element principal del prototip de l'element dependent/del prototip d'element.

Requerit per a un element dependent.
Etiquetes de trigger de plantilles
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Range1 Descripció
triggers - Element arrel per a triggers.
uuid x cadena Identificador únic per a aquest trigger.
expression x cadena Expressió del trigger.
recovery_mode - cadena 0 - EXPRESSIÓ (per defecte)
1 - RECOVERY_EXPRESSION
2 - NONE
Base per generar esdeveniments CORRECTES.
recovery_expression - cadena Activar l'expressió de recuperació.
correlation_mode - cadena 0 - DESACTIVAT (per defecte)
1 - TAG_VALUE
Mode de correlació (sense correlació d'esdeveniments o correlació d'esdeveniments per etiqueta).
correlation_tag - cadena El nom de l'etiqueta que s'emprarà per a la correlació d'esdeveniments.
name x cadena Nom del trigger.
event_name - cadena Nom de l'esdeveniment.
opdata - cadena Dades operatives.
url_name - cadena Etiqueta per a l'URL associat al trigger.
url - cadena URL associat al trigger.
status - cadena 0 - ACTIVAT (per defecte)
1 - DESACTIVAT
Estat del trigger.
priority - cadena 0 - NO_CLASSIFICAT (predeterminat)
1 - INFO
2 - ADVERTIMENT
3 - MITJANA
4 - ALTA
5 - DESASTRES
Gravetat del trigger.
description - text Descripció del trigger.
type - cadena 0 - SINGLE (per defecte)
1 - MULTIPLE
Tipus de generació d'esdeveniments (un sol esdeveniment problema o diversos esdeveniments problema).
manual_close - cadena 0 - NO (per defecte)
1 - YES
Tancament manual d'esdeveniments problemàtics.
dependences - Element arrel per a dependències.
name x cadena Nom del trigger de la dependència.
expression x cadena Expressió trigger de dependència.
recovery_expression - cadena Expressió de recuperació del trigger de dependència.
tags - Element arrel per a les etiquetes de trigger.
tag x cadena Nom de l'etiqueta.
value - cadena Valor de l'etiqueta.
Etiquetes de gràfics de plantilla
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Range1 Descripció
graphs - Element arrel per a gràfics.
uuid x cadena Identificador únic per a aquest gràfic.
name x cadena Nom del gràfic.
width - enter 20-65535 (per defecte: 900) amplada del gràfic, en píxels. S'empra per a la vista prèvia i per a gràfics de pastís/explotats.
height - enter 20-65535 (per defecte: 200) alçada del gràfic, en píxels. S'empra per a la vista prèvia i per a gràfics de pastís/explotats.
yaxismin - double Per defecte: 0 Valor mínim de l'eix Y.

S'empra si 'ymin_type_1' és FIXAT.
yaxismax - double Per defecte: 0 Valor màxim de l'eix Y.

S'empra si 'ymax_type_1' és FIXAT.
show_work_period - cadena 0 - NO
1 - YES (predeterminat)
Resalta les hores no laborals.

S'empren per gràfics normals i apilats.
show_triggers - cadena 0 - NO
1 - SÍ (predeterminat)
Mostra valors de triggers simples com a línia.

S'empren per gràfics normals i apilats.
type - cadena 0 - NORMAL (predeterminat)
1 - STACKED
2 - PIE
3 - EXPLOT
Tipus de gràfic.
show_legend - cadena 0 - NO
1 - SÍ (per defecte)
Mostra la llegenda del gràfic.
show_3d - cadena 0 - NO (predeterminat)
1 - SÍ
Activa l'estil 3D.

S'empren per gràfics circulars i de sectors explotats.
percent_left - doble Per defecte:0 Mostra la línia percentil de l'eix esquerre.

S'empra només per a gràfics normals.
percent_right - doble Per defecte:0 Mostra la línia percentil de l'eix dret.

S'empra només per a gràfics normals.
ymin_type_1 - cadena 0 - CALCULAT (predeterminat)
1 - FIXAT
2 - ARTICLE
Valor mínim de l'eix Y.

Emprat per normal i apilat gràfics.
ymax_type_1 - cadena 0 - CALCULAT (predeterminat)
1 - FIXAT
2 - ARTICLE
Valor màxim de l'eix Y.

Emprat per normal i apilat gràfics.
ymin_item_1 - Detalls de l'element individual.

Obligatori si "ymin_type_1" és ITEM.
host x cadena Equip de l'element.
key x cadena Clau d'element.
ymax_item_1 - Detalls de l'element individual.

Obligatori si "ymax_type_1" és ITEM.
host x cadena Equip de l'element.
key x cadena Clau d'element.
graph_items x Element arrel per als elements del gràfic.
sortorder - enter Ordre de dibuix. Primer es dibuixa el valor més petit. Es pot emprar per dibuixar línies o regions darrere (o davant) d'una altra.
drawtype - cadena 0 - SINGLE_LINE (predeterminat)
1 - EMPLIT_REGION
2 - BOLD_LINE
3 - PUNTEjat_LINE
4 - GUIODONAT_LINE
5 - GRADIENT_LINE
Estil de dibuix de l'element del gràfic.

Només s'empren els gràfics normals.
color - cadena Color de l'element (6 símbols, hexadecimal).
yaxisside - cadena 0 - ESQUERRA (per defecte)
1 - DRET
Lateral del gràfic on es dibuixarà l'escala Y de l'element del gràfic.

S'empren per gràfics normals i apilats.
calc_fnc - cadena 1 - MIN
2 - AVG (predeterminat)
4 - MAX
7 - TOT (mínim, mitjà i màxim; emprat només per gràfics simples)< br>9 - ÚLTIM (emprat només per gràfics de sectors i de sectors explotats)
Dades per dibuixar si hi ha més d'un valor per a un element.
type - cadena 0 - SIMPLE (per defecte)
2 - GRÀF_SUMA (el valor de l'element representa tot el pastís; emprat només per gràfics de sectors i de sectors explotats)
Tipus d'element de gràfic.
item x Article individual.
host x cadena Equip de l'element.
key x cadena Clau d'element.
Plantilla d'etiquetes d'escenari web
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Range1 Descripció
httptests - Element arrel per a escenaris web.
uuid x cadena Identificador únic per a aquest escenari web.
name x cadena Nom de l'escenari web.
delay - cadena Per defecte: 1m Freqüència d'execució de l'escenari web. Segons, unitat de temps amb sufix o macro d'usuari.
attempts - enter 1-10 (per defecte: 1) El nombre d'intents per executar passes d'escenari web.
agent - cadena Per defecte: Zabbix Agent client. Zabbix simularà ser el navegador seleccionat. Això és útil quan un lloc web retorna contingut diferent per a diferents navegadors.
http_proxy - cadena Especifiqueu un proxy HTTP per emprar, emprant el format: http://[nom d'usuari[:mot de pas]@]proxy.example.com[:port]
variables - Element arrel per a variables a nivell d'escenari (macros) que es poden emprar a les passes de l'escenari.
name x cadena Nom de la variable.
value x text Valor variable.
headers - Element arrel per a les capçaleres HTTP que s'enviaran en realitzar una petició. Les capçaleres s'han de llistar emprant la mateixa sintaxi que apareixeria al protocol HTTP.
name x cadena Nom de la capçalera.
value x text Valor de la capçalera.
status - cadena 0 - ACTIVAT (per defecte)
1 - DESACTIVAT
Estat de l'escenari web.
authentication - cadena 0 - CAP (per defecte)
1 - BÀSICA
2 - NTLM
Mètode d'autenticació.
http_user - cadena Nom d'usuari emprat per a l'autenticació bàsica, HTTP o NTLM.
http_password - cadena Mot de pas emprat per a l'autenticació bàsica, HTTP o NTLM.
verify_peer - cadena 0 - NO (per defecte)
1 - SÍ
Valida que el certificat de l'equip sigui autèntic.
verify_host - cadena 0 - NO (per defecte)
1 - SÍ
Valida que el nom de l'equip de la connexió coincideixi amb el del certificat de l'equip.
ssl_cert_file - cadena Nom del fitxer de certificat SSL emprat per a l'autenticació del client (ha d'estar en format PEM).
ssl_key_file - cadena Nom del fitxer de clau privada SSL emprat per a l'autenticació del client (ha d'estar en format PEM).
ssl_key_password - cadena Mot de pas del fitxer de clau privada SSL.
steps x Element arrel per a les passes de l'escenari web.
name x cadena Nom de la passa de l'escenari web.
url x cadena URL per al seguiment.
consulta_camps - Element arrel per als camps de consulta: una matriu de camps HTTP que s'afegiran a l'URL quan es fai una petició.
name x cadena Nom del camp de consulta.
value - cadena Valor del camp de consulta.
publicacions - Variables HTTP POST com a cadena (dades de publicació en brut) o com a matriu de camps HTTP (dades de camp de formulari).
name x cadena Nom del camp de publicació.
value x cadena Valor del camp de publicació.
variables - Element arrel de les variables de nivell de passa (macros) que s'haurien d'aplicar després d'aquesta passa.

Si el valor de la variable té un prefix "regex:", aleshores el seu valor s'extreu de les dades que retorna aquesta passa segons al patró d'expressió regular que segueix el prefix 'regex:'
name x cadena Nom de la variable.
value x text Valor variable.
headers - Element arrel per a les capçaleres HTTP que s'enviaran en fer una petició. Les capçaleres s'han de llistar emprant la mateixa sintaxi que apareixeria al protocol HTTP.
name x cadena Nom de la capçalera.
value x text Valor de la capçalera.
follow_redirects - cadena 0 - NO
1 - SÍ (per defecte)
Seguiu les redireccions HTTP.
retrieve_mode - cadena 0 - BODY (per defecte)
1 - HEADERS
2 - BOTH
Mode de recuperació de la resposta HTTP.
timeout - cadena Per defecte: 15s Temps d'espera de l'execució de la passa. Segons, unitat de temps amb sufix o macro d'usuari.
required - cadena Text que ha d'estar present a la resposta. S'ignora si és buit.
status_codes - cadena Una llista delimitada per comes de codis d'estat HTTP acceptats. S'ignora si és buit. Per exemple: 200-201,210-299
tags - Element arrel per a les etiquetes d'escenari web.
tag x cadena Nom de l'etiqueta.
value - cadena Valor de l'etiqueta.
Etiquetes de tauler de plantilles
Element Propietat de l'element Obligatori Tipus Range1 Descripció
dashboards - Element arrel per als quadres de comandament de plantilles.
uuid x cadena Identificador únic per a aquest tauler.
name x cadena Nom del tauler de control de la plantilla.
display period - enter Període de visualització de les pàgines del tauler.
auto_start - cadena 0 - no
1 - sí
Inici automàtic de la presentació de diapositives.
pages - Element arrel per a pàgines de tauler de plantilla.
name - cadena Nom de la pàgina.
display period - enter Període de visualització de la pàgina.
sortorder - enter Ordre d'ordenació de pàgines.
widgets - Element arrel per als ginys del tauler de control de plantilla.
type x cadena Tipus de giny.
name - cadena Nom del giny.
x - enter 0-23 Posició horitzontal des del costat esquerre del tauler de plantilla.
y - enter 0-62 Posició vertical des de la part superior del tauler de plantilla.
width - enter 1-24 amplada del giny.
height - enter 2-32 alçada del giny.
hide_header - cadena 0 - no
1 - sí
Amaga la capçalera del giny.
camps - Element arrel per als camps del giny de la plantilla del tauler.
type x cadena 0 - INTEGER
1 - STRING
3 - HOST
4 - ITEM
5 - ITEM_PROTOTYPE
6 - GRAPH
7 - GRAPH_PROTOTYPE
Tipus de camp de giny.
name x cadena Nom del camp del giny.
value x mixt Valor del camp del giny, segons el tipus de camp.
Notes de peu de pàgina

1 Per als valors de tipus de cadena de caràcters, només s'exportarà la cadena (per exemple, "ZABBIX_ACTIVE") sense la numeració emprada en aquesta taula. S'empren nombres per als valors d'interval (corresponents als valors de l'API) en aquesta matriu només a petició.