2 Plugin de Docker

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres suportats dins l'arxiu de configuració del plugin Docker Zabbix agent 2 (docker.conf). Mireu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els valor dels processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració lliurats;
  • Zabbix admet els arxius de configuració només codificats en UTF-8 sense BOM;
  • Els comentaris, començats amb "#", només s'admeten a principi de línia.

Paràmetres

Paràmetre Obligatori Rang Per defecte Descripció
Plugins.Docker.Endpoint no unix:///var/run/docker.sock Ubicació del socket unix del dimoni Docker.
Ha de contindre un esquema (només s'admet unix://).
Plugins.Docker.Timeout no 1-30 global timeout Espera d'execució de la petició (quan de temps ha d'esperar que una petició acabi abans de tancar).

Veieu també: