1 Descoberta de sistemes d'arxius muntats

Vista general

És possible descobrir els sistemes de fitxers muntats i les seves propietats:

 • nom del punt de muntatge
 • tipus de sistema de fitxers
 • mida del sistema de fitxers
 • estadístiques d'inode
 • opcions de muntatge

Per fer-ho, podeu emprar una combinació de:

 • element agent vfs.fs.get com a element mestre
 • regles de descoberta de baix nivell i prototips d'elements dependents

Configuració

Element mestre

Creeu un element d'agent Zabbix amb la clau següent:

 vfs.fs.get

Estableix el tipus d'informació a "Text" per a dades JSON possiblement grans.

Les dades que retorna aquest element contindran alguna cosa com el següent per a un sistema de fitxers muntat:

[
    {
    "fsname": "/",
    "fstype": "ext4",
    "bytes": {
    "total": 249405239296,
    "free": 24069537792,
    "used": 212595294208,
    "pfree": 10.170306,
    "pused": 89.829694
    },
    "inodes": {
    "total": 15532032,
    "free": 12656665,
    "used": 2875367,
    "pfree": 81.487503,
    "pused": 18.512497
    },
    "options": "rw,noatime,errors=remount-ro"
    }
    ]
Regla LLD dependent

Creeu una regla de descoberta de baix nivell com a tipus "Element dependent":

Com a element principal, seleccioneu l'element vs.fs.get que hem creat.

A la pestanya "Macros LLD", definiu macros personalitzades amb el JSONPath corresponent:

A la pestanya "Filtres", heu d'afegir una expressió regular que filtri només sistemes d'arxius de lectura i escriptura:

Prototip d'element dependent

Creeu un prototip d'element amb el tipus "Article dependent" en aquesta regla de LLD. Com a element mestre d'aquest prototip, escolliu l'element vfs.fs.get que hem creat.

Tingueu en compte l'ús de macros personalitzades al nom i la clau del prototip de l'element:

 • Nom: Espai lliure al disc a {#FSNAME}, escriviu: {#FSTYPE}
 • Clau: Free[{#FSNAME}]

Com a tipus d'informació, empreu:

 • Numèric (sense signe) per a mètriques com ara "lliure", "total", "utilitzat"
 • Numèric (flotant) per a mètriques com "pfree", "pused" (percentatge)

A la pestanya "Preprocessament" del prototip d'element, trieu JSONPath i empreu l'expressió JSONPath següent com a paràmetre:

 $.[?(@.fsname=='{#FSNAME}')].bytes.free.first()

Quan comenci la descoberta, es crearà un element per punt de muntatge. Aquest element retornarà el nombre d'octets lliures per al punt de muntatge donat.