7 Notes específiques de la distribució sobre la configuració d'Nginx per a Zabbix

RHEL

Nginx només és disponible en EPEL:

# dnf -y install epel-release

SLES 12

Amb SUSE Linux Enterprise Server 12, cal afegir el repositori d'Nginx abans d'instal·lar Nginx:

zypper addrepo -G -t yum -c 'http://nginx.org/packages/sles/12' nginx

També cal configurar php-fpm (el camí al fitxer de configuració pot variar lleugerament segons el paquet de servei):

cp /etc/php7/fpm/php-fpm.conf{.default,}
       sed -i 's/user = nobody/user = wwwrun/; s/group = nobody/group = www/' /etc/php7/fpm/php-fpm.conf

SLES 15

Amb SUSE Linux Enterprise Server 15, heu de configurar php-fpm (el camí cap a l'arxiu de configuració ha de variar lleugerament depenent del service pack):

cp /etc/php7/fpm/php-fpm.conf{.default,}
       cp /etc/php7/fpm/php-fpm.d/www.conf{.default,}
       sed -i 's/user = nobody/user = wwwrun/; s/group = nobody/group = www/' /etc/php7/fpm/php-fpm.d/www.conf