> Objecte de servei de descoberta

Els següents objectes són vinculats directament a l'API dservice.

Servei descobert

Els serveis descoberts són creats pel servidor de Zabbix i no poden pas ésser modificat via l'API.

L'objecte de servei descobert conté informació d'un servei descobert per una regla de descoberta de xarxa sobre un equip. Té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
dserviceid string ID del servei descobert.
dcheckid string ID del test de descoberta emprat per detectar el servei.
dhostid string ID de l'equip descobert que fa anar el servei.
dns string DNS de l'equip que fa anar el servei.
ip string Adreça IP de l'equip que fa anar el servei.
lastdown timestamp Hora en que el servei descobert es va tancar.
lastup timestamp Hora en que el servei descobert va engegar.
port integer Nombre del port de servei.
status integer Estat del servei.

Valors possibles:
0 - servei actiu;
1 - servei caigut.
value string Valor retornat pel servei quan es fa un test de descoberta dels agents SNMPv1, SNMPv2 or SNMPv3 de Zabbix.