Table of Contents

8 Usuaris

Vista general

Aquest menú mostra les seccions relatives a la configuració d'usuaris a Zabbix. Aquest menú es reserva només per a usuaris del tipus SuperAdmin.