event.get

Descripció

integer/array event.get(object parameters)

El mètode permet recuperar esdeveniments segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode retorna esdeveniments d'una entitat esborrada si aquests esdeveniments no han estat esborrat per el procés de neteja.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
eventids string/array Retorna només esdeveniments amb els identificadors donats.
groupids string/array Retorna només esdeveniments creats per objectes que pertanyen als grups d'equips donats.
hostids string/array Retorna només els esdeveniments creats per objectes que pertanyen als equips donats.
objectids string/array Retorna només els esdeveniments creats pels objectes donats.
source integer Retorna només esdeveniments amb el tipus donat.

Consulteu la pàgina d'objectes d'esdeveniment per obtindre una llista dels tipus d'esdeveniments compatibles .

Per defecte: 0 - desencadena esdeveniments.
object integer Retorna només els esdeveniments creats per objectes del tipus donat.

Consulteu a Pàgina d'objectes d'esdeveniment per obtindre una llista dels admesos. tipus d'esdeveniment.

Per defecte: 0 - trigger.
acknowledged boolean Si es defineix com a true, només retorna els esdeveniments reconeguts.
suppressed boolean true - Retorna només esdeveniments suprimits;
false - Retorna només esdeveniments suprimits amb un estat normal.
symptom boolean cert - retorna només els esdeveniments simptomàtics;
fals - retorna només els esdeveniments causa.
severities integer/array Retorna només esdeveniments amb gravetats donades. S'aplica només si l'objecte és un trigger.
evaltype integer Regles per a la cerca d'etiquetes.

Valors possibles:
0 - (per defecte) i/o;
2 - o.
tags array of object Retorna només esdeveniments amb etiquetes donades. Concordança exacta per etiqueta i cerca sense distinció entre majúscules i minúscules per valor i operador.
Format: [{"tag": "<tag>", "value": "<value>", "operator": "<operator>"}, ...].
Una matriu buida retorna tots els esdeveniments.

Tipus d'operadors possibles:
0 - (per defecte) Com;
1 - Igual;
2 - No és com;
3 - No és igual
4 - Existeix;
5 - No existeix.
eventid_from string Retorna només esdeveniments l'identificador dels quals és superior o igual a l'identificador donat.
eventid_till string Retorna només esdeveniments l'identificador dels quals és menor o igual que l'identificador donat.
time_from timestamp Retorna només els esdeveniments creats després o a l'hora especificada.
time_till timestamp Retorna només els esdeveniments creats abans o a l'hora especificada.
problem_time_from timestamp Retorna només els esdeveniments que eren en estat de problema des de problem_time_from. S'aplica només si la font és un esdeveniment trigger i l'objecte és un trigger. Obligatori si s'especifica problem_time_till.
problem_time_till timestamp Retorna només els esdeveniments que eren en estat de problema fins a problem_time_till. S'aplica només si la font és un esdeveniment trigger i l'objecte és un trigger. Obligatori si s'especifica problem_time_from.
value integer/array Retorna només esdeveniments amb els valors donats.
selectHosts query Retorna una propietat hosts amb els equips que contenen l'objecte que va crear l'esdeveniment. Només s'admet per a esdeveniments generats per triggers, elements o regles de descobriment de baix nivell.
selectRelatedObject query Retorna una propietat relatedObject amb l'objecte que va crear l'esdeveniment a la propietat. El tipus d'objecte retornat depèn del tipus d'esdeveniment.
select_alerts query Retorna una propietat alerts amb alertes generades per l'esdeveniment. Les alertes s'ordenen en ordre cronològic invers.
select_acknowledges query Retorna una propietat acknowledges de les actualitzacions d'esdeveniments. Les actualitzacions d'esdeveniments s'ordenen en ordre cronològic invers.

L'objecte d'actualització d'esdeveniments té les propietats següents:
acknowledgeid - (string) ID del reconeixement;
identificador d'usuari - (string) ID de l'usuari que va actualitzar l'esdeveniment ;
eventid - (string) ID del dia actualitzat de l'esdeveniment;
clock - (timestamp) hora d'actualització de l'esdeveniment;
missatge - (string) text del missatge;
acció - (integer) acció d'actualització realitzada, vegeu event.acknowledge;< br>old_severity - (integer) gravetat de l'esdeveniment abans d'aquesta acció d'actualització;
new_severity - (integer) gravetat de l'esdeveniment després d'aquesta acció d'actualització;
username - (string) nom d'usuari de l'usuari que ha actualitzat l'esdeveniment ;
nom - (string) nom de l'usuari qui ha actualitzat l'esdeveniment ;
cognom - (string) cognom de l'usuari qui ha actualitzat l'esdeveniment.

Admet count.
selectTags query Retorna una propietat etiquetes amb etiquetes d'esdeveniment.
selectSuppressionData query Retorna una propietat suppression_data amb la llista de manteniments:
maintenanceid - (string) ID de manteniment;
suppress_until - (integer) temps abans que s'esborri l'esdeveniment de manteniment.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: eventid, objectid i clock.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes "get", es descriuen a reference comments.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar esdeveniments de triggers

Recuperar els darrers esdeveniments del trigger "13926."

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "event.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "select_acknowledges": "extend",
        "selectTags": "extend",
        "selectSuppressionData": "extend",
        "objectids": "13926",
        "sortfield": ["clock", "eventid"],
        "sortorder": "DESC"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "eventid": "9695",
          "source": "0",
          "object": "0",
          "objectid": "13926",
          "clock": "1347970410",
          "value": "1",
          "acknowledged": "1",
          "ns": "413316245",
          "name": "MySQL is down",
          "severity": "5",
          "r_eventid": "0",
          "c_eventid": "0",
          "correlationid": "0",
          "userid": "0",
          "opdata": "",
          "acknowledges": [
            {
              "acknowledgeid": "1",
              "userid": "1",
              "eventid": "9695",
              "clock": "1350640590",
              "message": "Problem resolved.\n\r----[BULK ACKNOWLEDGE]----",
              "action": "6",
              "old_severity": "0",
              "new_severity": "0",
              "username": "Admin",
              "name": "Zabbix",
              "surname": "Administrator"
            }
          ],
          "suppression_data": [
            {
              "maintenanceid": "15",
              "suppress_until": "1472511600"
            }
          ],
          "suppressed": "1",
          "tags": [
            {
              "tag": "service",
              "value": "mysqld"
            },
            {
              "tag": "error",
              "value": ""
            }
          ]
        },
        {
          "eventid": "9671",
          "source": "0",
          "object": "0",
          "objectid": "13926",
          "clock": "1347970347",
          "value": "0",
          "acknowledged": "0",
          "ns": "0",
          "name": "Unavailable by ICMP ping",
          "severity": "4",
          "r_eventid": "0",
          "c_eventid": "0",
          "correlationid": "0",
          "userid": "0",
          "opdata": "",
          "acknowledges": [],
          "suppression_data": [],
          "suppressed": "0",
          "tags": []
        }
      ],
      "id": 1
    }

Recuperar esdeveniments per un període de temps definit

Recuperar tots els esdeveniments que s'han creat entre el 9 i 10 d'Octubre de 2012, en ordre cronològic invers.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "event.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "time_from": "1349797228",
        "time_till": "1350661228",
        "sortfield": ["clock", "eventid"],
        "sortorder": "desc"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "result": [
    {
    "eventid": "20616",
    "source": "0",
    "object": "0",
    "objectid": "14282",
    "clock": "1350477814",
    "value": "1",
    "acknowledged": "0",
    "ns": "0",
    "name": "Less than 25% free in the history cache",
    "severity": "3",
    "r_eventid": "0",
    "c_eventid": "0",
    "correlationid": "0",
    "userid": "0",
    "cause_eventid": "0",
    "opdata": "",
    "suppressed": "0"
    },
    {
    "eventid": "20617",
    "source": "0",
    "object": "0",
    "objectid": "14283",
    "clock": "1350477814",
    "value": "0",
    "acknowledged": "0",
    "ns": "0",
    "name": "Zabbix trapper processes more than 75% busy",
    "severity": "3",
    "r_eventid": "0",
    "c_eventid": "0",
    "correlationid": "0",
    "userid": "0",
    "cause_eventid": "0",
    "opdata": "",
    "suppressed": "0"
    },
    {
    "eventid": "20618",
    "source": "0",
    "object": "0",
    "objectid": "14284",
    "clock": "1350477815",
    "value": "1",
    "acknowledged": "0",
    "ns": "0",
    "name": "High ICMP ping loss",
    "severity": "3",
    "r_eventid": "0",
    "c_eventid": "0",
    "correlationid": "0",
    "userid": "0",
    "cause_eventid": "0",
    "opdata": "",
    "suppressed": "0"
    }
    ],
    "id": 1
    }

Veieu també

Font

CEvent::get() in ui/include/classes/api/services/CEvent.php.