history.clear

Descripció

object history.clear(array itemids)

Aquest mètode permet netejar l'històric d'elements.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) ID dels elements a netejar.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels elements netejats sota la propietat itemids.

Exemples

Netejar l'historial

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "history.clear",
      "params": [
        "10325",
        "13205"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "itemids": [
          "10325",
          "13205"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CHistory::clear() in ui/include/classes/api/services/CHistory.php.