6. Aplicació Zabbix

Vista general

En lloc de configurar manualment o reutilitzar un servidor existent per Zabbix, els usuaris poden descarregar una aplicació Zabbix o una imatge de CD d'instal·lació de l'aplicació Zabbix.

Les versions de l'aplicació Zabbix i el CD d'instal·lació es basen en AlmaLinux 8 (x86_64).

El CD d'instal·lació de l'aplicació Zabbix es pot emprar per fer un desplegament instantani del servidor Zabbix (MySQL).

Podeu emprar aquesta aplicació per avaluar Zabbix. L'aplicació no és pas destinada a producció.

Requeriments:
 • RAM : 1.5 Go
 • Disc : com a mínim 8 Go on s'hi allotjarà a la màquina virtual.
 • CPU: mínim 2 nuclis

Menú d'engegada del CD/DVD d'instal·lació de Zabbix :

L'aplicació Zabbix conté un servidor Zabbix (configurar i executat sota MySQL), i una interfície Web.

L'aplicació virtual Zabbix és disponible en els formats següents:

 • VMWare (.vmx)
 • Open virtualization format (.ovf)
 • Microsoft Hyper-V 2012 (.vhdx)
 • Microsoft Hyper-V 2008 (.vhd)
 • KVM, Parallels, QEMU, USB stick, VirtualBox, Xen (.raw)
 • KVM, QEMU (.qcow2)

Per començar, engegueu l'aplicació i poseu al navegador l'adreça IP que l'aplicació ha rebut via DHCP.

S'ha d'activar DHCP a l'equip.

Per sapiguer l'adreça IP de la màquina virtual:

· ip addr show

Per accedir a la interfície Zabbix, aneu a http://<host_ip> (per l'accés des del navegador de l'equip, heu d'activar el mode pont dins els paràmetres de xarxa de la màquina virtual).

Si l'aplicació no engega pas a Hyper-V, podeu prémer Ctrl+Alt+F2 per canviar de sessió tty.

1 Canvis de configuració d'AlmaLinux 8

L'aplicació es basa en AlmaLinux 8. algunes modificacions s'han aplicat a la configuració base d'AlmaLinux.

1.1 Repositoris

El repositori oficial de Zabbix s'ha afegit a /etc/yum.repos.d :

[zabbix]
    name=Zabbix Official Repository - $basearch
    baseurl=http://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/rhel/8/$basearch/
    enabled=1
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX-A14FE591
1.2 Configuració del tallafocs

L'aplicació empra un tallafocs iptables amb les següents regles per defecte:

 • Permès SSH (port 22 TCP);
 • Permeses les traces d'agent Zabbix (port 10050 TCP) i Zabbix (port 10051 TCP);
 • Permesos els ports HTTP (80 TCP) i HTTPS (443 TCP);
 • Permès el port de traces SNMP (162 UDP);
 • Permesa la connexió de sortida cap a NTP (port 53 UDP);
 • Paquets ICMP limitats a 5 paquets per segon;
 • La resta de connexions entrants són ignorades.
1.3 Emprar una adreça IP estàtica

Per defecte, s'empra DHCP per obtindre l'adreça IP. Per especificar-ne una de fixa:

 • Connecteu com a usuari root;
 • Obriu l'arxiu /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ;
 • Substituïu BOOTPROTO=dhcp per BOOTPROTO=none
 • Afegiu-hi les següents línies:
  • IPADDR=<Adreça IP>
  • PREFIX=<prefix CIDR>
  • GATEWAY=<adreça IP de la passarel·la>
  • DNS1=<Adreça IP del servidor DNS>
 • Executeu la comanda systemctl restart network.

Si fos necessari, consulteu la documentació oficial de Red Hat.

1.4 Canvi del fus horari

Per defecte, l'appliance empra UTC per al rellotge del sistema. Per modificar el fus horari, copieu l'arxiu pertinent des de /usr/share/zoneinfo cap a /etc/localtime, per exemple:

cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Riga /etc/localtime

2 Configuració Zabbix

La configuració de l'aplicació Zabbix comporta els mots de pas i modificacions de configuracions següents:

2.1 Credencials (login:password)

Sistema:

 • root:zabbix

Interfície Web Zabbix:

 • Admin:zabbix

Base de dades:

 • root:<random>
 • zabbix:<random>

Els mots de pas de la base de dades es generen de manera aleatòria durant el procés d'instal·lació.
El mot de pas root s'emmagatzema a l'arxiu /root/.my.cnf. No al pas inserir u mot de pas al compte "root".

Per modificar el mot de pas de l'usuari de la base de dades, heu de modificar-ho als següents llocs:

 • MySQL;
 • /etc/zabbix/zabbix_server.conf;
 • /etc/zabbix/web/zabbix.conf.php.

Els usuaris zabbix_srv i zabbix_web són per al servidor i la interfície Web, respectivament.

2.2 Ubicació dels arxius
 • Els arxius de configuració són a /etc/zabbix.
 • Els arxius de registre del servidor, del proxy i de l'agent Zabbix són a /var/log/zabbix.
 • La interfície Web Zabbix és a /usr/share/zabbix.
 • La carpeta personal de l'usuari zabbix és a /var/lib/zabbix.
2.3 Modificacions de la configuració de Zabbix
 • El fus horari de la interfície Web és definida a Europe/Riga (pot modificar-se a /etc/php-fpm.d/zabbix.conf) ;

3 Accés a la interfície Web

Per defecte, l'accés a la interfície Web es permet des de qualsevol lloc.

La interfície Web és accessible a l'adreça http://<host>.

Es pot personalitzar a /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf. Nginx s'ha de reiniciar després d'haver modificat l'arxiu. Per fer-ho, connecteu-vos amb SSH i usuari root i executeu:

systemctl restart nginx

4 Tallafocs

Per defecte, només són oberts els ports enumerats a canvis de configuració. Per obrir ports addicionals, editeu el fitxer "/etc/sysconfig/iptables" i torneu a carregar les regles del tallafoc:

systemctl reload iptables

5 Actualització

Els paquets de l'aplicació Zabbix es poden actualizar. Per fer-ho, executeu:

dnf update zabbix*

6 Serveis de sistema

Els serveis Systemd són disponibles:

systemctl list-units zabbix*

7 Notes específiques de format

7.1 VMware

Les imatges en format vmdk es poden emprar directament als productes VMware Player, Server i Workstation. Per emprar-los a ESX, ESXi i vSphere, s'han de convertir mitjançant el VMware converter.

Si empreu VMWare Converter, podeu trobar problemes amb l'adaptador de xarxa híbrid. En aquest cas, podeu provar especificant l'adaptador E1000 mentre feu el procés de conversió. Alternativament, quan la conversió hagi acabat, podeu esborrar l'adaptador existent i afegir l'adaptador E1000.

7.2 Imatge HDD/flash (en brut)
dd if=./zabbix_appliance_6.4.0.raw of=/dev/sdc bs=4k conv=fdatasync

Substituïu /dev/sdc per el vostre perifèric de disc Flash/HDD.