Table of Contents

Node d'alta disponibilitat

Aquesta classe és pensada per treballar amb servidors nodes que són part d'un cluster d'alta disponibilitat, o amb una instància de servidor autònom.

Referències dels objectes:

Mètodes disponibles: