3 Agent 2

Vista general

L'agent Zabbix 2 és una nova generació d'agent Zabbix i es pot emprar en lloc de l'agent Zabbix. Zabbix agent 2 s'ha desenvolupat per:

 • reduir el nombre de connexions TCP
 • proporcionar una concurrència millorada de les validacions
 • ser fàcilment extensible amb complements. Un connector hauria d'esser capaç de:
  • proporcionar comprovacions trivials que consisteixen només en unes poques línies de codi senzilles
  • proporcionar comprovacions complexes que consisteixen en scripts de llarga durada i recollida de dades autònoma amb enviament periòdic de les dades
 • ésser un substitut directe de l'agent Zabbix (ja que la funcionalitat anterior és és compatible)

L'Agent 2 s'ha escrit en llenguatge de programació Go (amb algun codi C de l'agent Zabbix reutilitzat). Es requereix un entorn Go configurat amb una [versió de Go] (https://go.dev/doc/devel/release#policy) compatible per crear l'agent Zabbix 2.

L'agent 2 no té suport integrat per a la demonització a Linux; es pot executar com a servei de Windows.

Comprovacions actives i passives

Les comprovacions passives funcionen de manera similar a l'agent Zabbix. Les comprovacions actives admeten intervals programats/flexibles i comproven la concurrència dins d'un servidor actiu.

Per defecte, l'agent Zabbix 2 programarà la primera recollida de dades per a comprovacions actives en un moment condicionalment aleatori dins de l'interval d'actualització de l'element per evitar pics en l'ús dels recursos. Per realitzar comprovacions actives que no tinguin Scheduling intervals d'actualització programats, immediatament després de reiniciar l'agent, configureu el paràmetre ForceActiveChecksOnStart (nivell global) o Plugins .<Nom del connector>.System.ForceActiveChecksOnStart (afecta només comprovacions específiques del connector) al fitxer de configuració. El paràmetre de nivell de connector, si s'estableix, anul·larà el paràmetre global. Forçar comprovacions actives a l'inici és compatible des de Zabbix 6.0.2.

Comprovar concurrència

Les comprovacions de diferents connectors es poden executar simultàniament. El nombre de comprovacions simultànies dins d'un connector és limitat per la configuració de capacitat del connector. Cada connector pot tindre una configuració de capacitat codificada (100 per defecte) que es pot reduir mitjançant la configuració Plugins.<PluginName>.System.Capacity=N a la configuració de Plugins paràmetre. El nom anterior d'aquest paràmetre Plugins.<PluginName>.Capacity encara és compatible, però ha quedat obsolet a Zabbix 6.0.

Plataformes admeses

L'agent Zabbix 2 s'admet a les plataformes següents:

Instal·lació

Per instal·lar l'agent Zabbix 2, hi ha disponibles les opcions següents:

Windows:

Linux:

 • des dels paquets de distribució: seguiu les instruccions del lloc dels paquets Zabbix, disponible escollint la vostra distribució i el component d'agent 2
 • des de les fonts - veieu Instal·lació des de les fonts; tingueu en compte que heu de configurar les fonts especificant l'opció de configuració --enable-agent2

Les capacitats de monitoratge de l'agent 2 de Zabbix es poden ampliar amb plugins. Tot i que els plugins integrats són disponibles per defecte, els plugins carregables s'han d'instal·lar per separat. Per obtindre més informació, veieu Plugins.

Opcions

Els paràmetres de línia de comandes següents es poden emprar amb l'agent Zabbix 2:

Paràmetre Descripció
-c --config <config-file> Camí al fitxer de configuració.
Podeu emprar aquesta opció per especificar un fitxer de configuració no predeterminat.
A UNIX, per defecte és /usr/local/etc/zabbix _agent2.conf o tal com defineixen les variables temps de compilació --sysconfdir o --prefix
-f --foreground Executar l'agent Zabbix en primer pla (per defecte: cert).
-p --print Mostra els elements coneguts i surt.
Nota: Per retornar també els resultats dels paràmetres d'usuari, heu d'especificar el fitxer de configuració (si no es troba a la ubicació predeterminada).
-t --test <clau d'element> Prova l'element especificat i surt.
Nota: Per retornar també els resultats dels paràmetres d'usuari, heu d'especificar el fitxer de configuració (si no es troba a la ubicació predeterminada).
-h --help Mostra informació d'ajuda i surt.
-v --verbose Mostra la informació de depuració. Empreu aquesta opció amb els paràmetres -p i -t.
-V --version Mostra la versió de l'agent i la informació de la llicència.
-R --runtime-control <opció> Realitzar funcions administratives. Veieu control d'execució.

Exemples específics d'ús de paràmetres de línia d'ordres:

 • Mostra tots els elements de l'agent integrat amb els seus valors
 • Prova un paràmetre d'usuari amb la clau "mysql.ping" definida al fitxer de configuració especificat
shell> zabbix_agent2 --print
    shell> zabbix_agent2 -t "mysql.ping" -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Control d'execució

El control d'execució ofereix algunes opcions per al control remot.

Opció Descripció
log_level_increase Augmenta el nivell de registre.
log_level_decrease Disminueix el nivell de registre.
metrics Llista les mètriques disponibles.
version Mostra la versió de l'agent.
userparameter_reload Torneu a carregar els valors de les opcions UserParameter i Include des del fitxer de configuració actual
help Mostra informació d'ajuda del control d'execució.

Exemples:

 • Augmentar del nivell de registre per a l'agent 2
 • Visualitzar opcions de control d'execució
shell> zabbix_agent2 -R log_level_increase
    shell> zabbix_agent2 -R help

Arxiu de configuració

La configuració de l'agent 2 és majoritàriament compatible amb l'agent Zabbix, però amb algunes excepcions.

Nova configuració Descripció
ControlSocket La ruta al socket de control d'execució. L'agent 2 empra un sòcol de control per a ordres d'execució.
EnablePersistentBuffer,
PersistentBufferFile,
PersistentBufferPeriod
Aquests paràmetres s'empren per configurar l'emmagatzematge persistent a l'agent 2 per als elements actius.
ForceActiveChecksOnStart Determina si l'agent ha de fer comprovacions actives immediatament després del reinici o si es distribueixen uniformement al llarg del temps.
Plugins Els plugins poden tindre els seus propis paràmetres, en format Plugins.<Plugin name>.<Parameter>=<value>. Un paràmetre de plugin comú és System.Capacity, que estableix el límit de comprovacions que es poden executar al mateix temps.
StatusPort Port Agent 2 escoltarà la petició d'estat HTTP i mostrarà una llista de connectors configurats i alguns paràmetres interns
Dropped paràmeters Description
AllowRoot,User No s'admet perquè la demonització no és compatible.
LoadModule,LoadModulePath No s'admeten els mòduls carregables.
StartAgents Aquest paràmetre es va emprar a l'agent Zabbix per augmentar la concurrència de comprovacions passives o per desactivar-les. A l'Agent 2, la concurrència es configura a nivell de connector i es pot limitar per una configuració de capacitat, tot i que la desactivació de comprovacions passives actualment no és compatible.
HostInterface,HostInterfaceItem Encara no és compatible.

Per obtindre més informació, veieu les opcions del fitxer de configuració per a zabbix_agent2.

Codis de sortida

A partir de la versió 4.4.8, l'agent Zabbix 2 es pot compilar amb les versions antigues d'OpenSSL (1.0.1, 1.0.2).

En aquest cas, Zabbix proveeix mutexes per blocar, a OpenSSL. Si un mutex blocat o desblocat falla, s'escriurà un missatge d'error al flux d'errors estàndard (STDERR) i l'agent 2 surt amb el codi d'error 2 o 3, respectivament.