> Objecte de registre d'auditoria

Els objectes següents tenen relació directa amb l'API auditlog.

Registre d'auditoria

El registre d'auditoria conté informació sobre les accions d'usuaris, i té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
auditid string ID de l'entrada de registre d'auditoria. Es genera amb un algoritme CUID.
userid string ID d'usuari de l'autor de l'entrada del registre d'auditoria.
username string Nom d'usuari de l'autor de l'entrada del registre d'auditoria.
clock timestamp hora de la creació del registre d'auditoria.
ip string IP de l'autor de l'entrada del registre d'auditoria.
action integer Acció d'entrada al registre d'auditoria.

Valors possibles:
0 - Afegir;
1 - Actualizar;
2 - esborrar;
4 - Sortir;
7 - Executar;
8 - Entrar;
9 - Entrada fallida;
10 - Netejar historial;
11 - Recarregar configuració.
resourcetype integer Tipus de recurs de l'entrada del registre d'auditoria.

Valors possibles:
0 - Usuari;
3 - Tipus de mitjà;
4 - Equip;
5 - Acció;
6 - Gràfic;
11 - Grup d'usuaris;
13 - Trigger;
14 - Grup d'equips;
15 - Element;
16 - Imatge;
17 - Mapa de valors;
18 - Servei;
19 - Mapa;
22 - Escenari Web;
23 - Regla de descobriment;
25 - Script;
26 - Proxy;
27 - Manteniment;
28 - Expressió regular;
29 - Macro;
30 - Plantilla;
31 - Prototip de trigger;
32 - Mapatge d'icones;
33 - Tauler;
34 - Correlació d'events;
35 - Prototip de gràfic;
36 - Prototip d'element;
37 - Prototip d'equip;
38 - Autoregistre;
39 - Mòdul;
40 - Configuració;
41 - Manteniment;
42 - Autenticació;
43 - Tauler de plantilla;
44 - Rol d'usuari;
45 - Token d'autenticació;
46 - Informe programat;
47 - Mode d'alta disponibilitat;
48 - SLA;
49 - Directori d'usuari LDAP.
50 - Grup de plantilles;
51 - Connector.
resourceid string Identificador del recurs d'entrada del registre d'auditoria.
resourcename string Nom (llegible per humans) del recurs d'entrada del registre d'auditoria.
recordsetid string ID de l'entrada de registres d'auditoria. Els registre d'auditoria creats durant la mateixa operació han de tindre el mateix ID de registre. Es generen amb l'algoritme CUID.
details text Detalls de l'entrada de registre d'auditoria. Els detalls s'emmagatzemen en un objecte JSON on cada nom de propietat és el camí cap a la propietat o l'objecte niuat on ha de succeir el canvi, i cada valor conté la informació del canvi d'aquesta propietat (en format matriu).

Els formats de valor possibles són:
["add"] - Objectes niuats afegits;
["add", "<valor>"] - La propietat dels objectes afegits contenen <valor>;
["update"] - L'objecte fill s'ha actualitzat;
["update", "<valor nou>", "<valor antic>"] - El valor de la propietat de l'objecte actualitzat s'ha canviat, de <valor antic> a <valor nou>;
["delete"] - L'objecte niuat s'ha esborrat.