> Objecte equip

Els següents objectes són relacionats amb l'API d'equip.

Equip

L'objecte equip té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
hostid string ID de l'equip.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
host string Nom tècnic de l'equip.

Comportament de la propietat:
- obligatori per operacions de creació
description text Descripció de l'equip.
flags integer Origen de l'equip.

Valors possibles:
0 - un equip normal;
4 - un equip descobert.

Comportament de la propietat:
- només lectura
inventory_mode integer Mode de població d'inventari de l'equip.

Valors possibles:
-1 - (per defecte) desactivat;
0 - manual;
1 - automàtic.
ipmi_authtype integer Algorisme d'autenticació IPMI.

Valors possibles:
-1 - (per defecte) per defecte;
0 - cap;
1 - MD2;
2 - MD5
4 - recte;
5 - OEM;
6 - RMCP+.
ipmi_password string mot de pas IPMI.
ipmi_privilege integer Nivell de privilegis IPMI.

Valors possibles:
1 - devolució de trucada;
2 - (per defecte) usuari;
3 - operador;<br >4 - admin;
5 - OEM.
ipmi_username string Nom d'usuari IPMI.
maintenance_from timestamp Hora d'inici del manteniment efectiu.

Comportament de la propietat:
- només lectura
maintenance_status integer Estat efectiu del manteniment.

Valors possibles:
0 - (per defecte) sense manteniment;
1 - manteniment efectiu.

Comportament de la propietat:
- només lectura
maintenance_type integer Tipus de manteniment efectiu

Valors possibles:
0 - (per defecte) manteniment amb recollida de dades;
1 - manteniment sense recollida de dades.

Comportament de la propietat:
- només lectura
maintenanceid string ID del manteniment vigent actualment a l'equip.

Comportament de la propietat:
- només lectura
name string Nom de l'equip visible.

Per defecte: valor de la propietat equip.
proxy_hostid string ID de proxy emprat per supervisar l'equip.
status integer Estat i funció de l'equip.

Valors possibles:
0 - (per defecte) equip supervisat;
1 - equip no supervisat.
tls_connect integer Connexions a l'equip.

Valors possibles:
1 - (per defecte) Sense xifrat;
2 - PSK;
4 - certificat.
tls_accept integer Connexions de l'equip.

Els valors de mapa de bits possibles són:
1 - (per defecte) Sense xifratge;
2 - PSK;
4 - certificat.
tls_issuer string Emissor del certificat.
tls_subject string Assumpte del certificat.
tls_psk_identity string Identitat PSK.
No hi poseu pas informació sensible a la identitat PSK, doncs es transmet sense xifrat per la xarxa per informar al receptor quina PSK emprar.

Comportament de la propietat:
- només escriptura
- obligatori si tls_connect és "PSK", o tls_accept té PSK habilitat.
tls_psk string La clau prèviament compartida, com a mínim 32 dígits hexadecimals.

Comportament de la propietat:
- només escriptura
- obligatori si tls_connect o tls_accept tenen PSK habilitat.
active_available integer Estat de disponibilitat de la interfície activa .

Valors possibles:
0 - estat de la interfície desconegut;
1 - la interfície és disponible;
2 - la interfície no és pas disponible.

Comportament de la propietat:
- només lectura

Inventari d'equip

L'objecte d'inventari d'equip té les propietats següents.

Cada propietat té el seu propi nombre d'identificació únic, que s'empra per associar camps d'inventari de l'equip amb articles.

ID Propietat Tipus Descripció
4 alias string Àlies. 128 caràcters
11 asset_tag string Etiqueta característica. 64 caràcters
28 chassis string Xassís. 64 caràcters
23 contact string Persona de contacte. Depèn de la base de dades emprada:
- 65535 caràcters per a bases de dades SQL
- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle
32 contract_number string Nombre de contracte. 64 caràcters
47 date_hw_decomm string Material - Data de retirada. 64 caràcters
46 data_hw_expiry string Maquinari - Data de finalització del manteniment 64 caràcters
45 date_hw_install string Maquinari - Data d'instal·lació. 64 caràcters
44 data_hw_purchase string Material - Data de compra. 64 caràcters
34 desplegament_estat string Estat del desplegament. 64 caràcters
14 hardware string Maquinari. 255 caràcters
15 hardware_full string Detalls complets del maquinari. Depèn de la base de dades emprada:
- 65535 caràcters per a bases de dades SQL
- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle
39 host_netmask string Màscara de subxarxa de l'equip. 39 caràcters
38 host_networks string Xarxes d'equip. Depèn de la base de dades emprada:
- 65535 caràcters per a bases de dades SQL
- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle
40 host_router string Equip - Encaminador. 39 caràcters
30 hw_arch string Arquitectura del material. 32 caràcters
33 installer_name string Nom de l'instal·lador. 64 caràcters
24 location string Ubicació. Depèn de la base de dades emprada:
- 65535 caràcters per a bases de dades SQL
- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle
25 location_lat string Latitud de la ubicació. 16 caràcters
26 location_lon string Longitud de la ubicació. 16 caràcters
12 macaddress_a string adreça MAC A. 64 caràcters
13 macaddress_b string adreça MAC B. 64 caràcters
29 model string Model. 64 caràcters
3 name string Nom. 128 caràcters
27 notes string Notes. Depèn de la base de dades emprada:
- 65535 caràcters per a bases de dades SQL
- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle
41 oob_ip string Adreça IP OOB. 39 caràcters
42 oob_netmask string Màscara de subxarxa OOB. 39 caràcters
43 oob_router string OOB de l'encaminador. 39 caràcters
5 os string OS. 128 caràcters
6 os_full string Nom complet del sistema operatiu. 255 caràcters
7 os_short string Nom curt del SO. 128 caràcters
61 poc_1_cell string Contacte principal - mòbil. 64 caràcters
58 poc_1_email string Contacte principal - Correu electrònic. 128 caràcters
57 poc_1_name string Contacte principal - Nom. 128 caràcters
63 poc_1_notes string Contacte principal - Notes. Depèn de la base de dades emprada:
- 65535 caràcters per a bases de dades SQL
- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle
59 poc_1_phone_a string Contacte principal - Telèfon 1. 64 caràcters
60 poc_1_phone_b string Contacte principal - Telèfon 2. 64 caràcters
62 poc_1_screen string Contacte principal - Nom d'usuari. 64 caràcters
68 poc_2_cell string Contacte secundari - Mòbil. 64 caràcters
65 poc_2_email string Contacte secundari - Correu electrònic. 128 caràcters
64 poc_2_name string Contacte secundari - Nom. 128 caràcters
70 poc_2_notes string Contacte secundari - Notes. Depèn de la base de dades emprada:
- 65535 caràcters per a bases de dades SQL
- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle
66 poc_2_phone_a string Contacte secundari - Telèfon 1. 64 caràcters
67 poc_2_phone_b string Contacte secundari - Telèfon 2. 64 caràcters
69 poc_2_screen string Contacte secundari - ID. 64 caràcters
8 serialno_a string Nombre de sèrie A. 64 caràcters
9 serialno_b string Nombre de sèrie B. 64 caràcters
48 site_address_a string Lloc - Adreça 1. 128 caràcters
49 site_address_b string Lloc - Adreça 2. 128 caràcters
50 site_address_c string Lloc - Adreça 3. 128 caràcters
51 site_city string Lloc - Ciutat. 128 caràcters
53 lloc_country string Lloc - País. 64 caràcters
56 lloc_notes string Lloc - Notes. Depèn de la base de dades emprada:
- 65535 caràcters per a bases de dades SQL
- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle
55 site_rack string Lloc - Ubicació del bastidor. 128 caràcters
52 lloc_state string Lloc - estat/província. 64 caràcters
54 site_zip string Lloc - codi postal. 64 caràcters
16 software string Programari. 255 caràcters
18 software_app_a string Aplicació de programari A. 64 caràcters
19 software_app_b string Aplicació de programari B. 64 caràcters
20 software_app_c string Aplicació de programari C. 64 caràcters
21 software_app_d string Aplicació de programari D. 64 caràcters
22 software_app_e string Aplicació de programari E. 64 caràcters
17 software_full string Detalls del programari. Depèn de la base de dades emprada:
- 65535 caràcters per a bases de dades SQL
- 2048 caràcters per a bases de dades Oracle
10 tag string Etiqueta. 64 caràcters
1 type string Tipus. 64 caràcters
2 type_full string Detalls del tipus. 64 caràcters
35 url_a string URL A. 255 caràcters
36 url_b string URL B. 255 caràcters
37 url_c string URL C. 255 caràcters
31 vendor string Proveïdor. 64 caràcters

Etiqueta d'equip

L'objecte d'etiqueta d'equip té les propietats següents:

Propietat Tipus Descripció
tag cadena Nom de l'etiqueta d'equip.

Comportament de la propietat:
- obligatori
value cadena Valor de l'etiqueta d'equip.
automatic enter Tipus d'etiqueta d'equip.

Valors possibles:
0 - (per defecte) manual (etiqueta creada per l'usuari);
1 - automàtic (etiqueta creada per una descoberta de baix nivell)