4 Descoberta de OIDs SNMP

Vista general

En aquesta secció farem un descoberta SNMP en un commutador.

Aquest mètode de descoberta d'OID SNMP és compatible des del servidor/proxy Zabbix 6.4.

Clau d'element

Creeu un element SNMP, emprant la clau d'element següent al camp SNMP OID:

 walk[1.3.6.1.2.1.2.2.1.2,1.3.6.1.2.1.2.2.1.3]

Aquest element realitzarà un snmpwalk per als OID especificats als paràmetres (1.3.6.1.2.1.2.2.1.2, 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3), retornant una llista concatenada de valors, per exemple:

 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: "lo"
    .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: "ens33"
    .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 = STRING: "ens37"
    .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 = INTEGER: 24
    .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.2 = INTEGER: 6
    .1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3 = INTEGER: 6

Regla de descoberta dependent

Aneu a les regles de descoberta de la vostra plantilla/equip. Feu clic a Crear una regla de descoberta a la cantonada superior dreta de la pantalla.

Ompliu els detalls requerits a la pestanya Regla de descoberta:

 • Trieu Element dependent com a tipus d'element
 • Trieu l'element de walk SNMP creat abans com a element mestre
 • Ompliu el nom i la clau amb valors significatius

A la pestanya Preprocessament, trieu la passa de preprocessament SNMP walk to JSON.

Al nom del camp, especifiqueu un nom de macro LLD vàlid. Trieu la ruta d'OID corresponent per descobrir els valors.

Aquesta regla descobrirà entitats i establirà:

 • {#IFDESCR} macros a lo, ens33 i ens37;
 • Macros {#IFTYPE} establertes a 24, 6 i 6.

Una macro incorporada {#SNMPINDEX} que conté l'índex del fitxer OID descoberts s'apliquen a les entitats descobertes. Lles entitats descobertes s'agrupen per {#SNMPINDEX} valor de macro: 1, 2 i 3:

[
      {
        "{#SNMPINDEX}": "1",
        "{#IFDESCR}": "lo",
        "{#IFTYPE}": "24"
      },
      {
        "{#SNMPINDEX}": "2",
        "{#IFDESCR}": "ens33",
        "{#IFTYPE}": "6"
      },
      {
        "{#SNMPINDEX}": "3",
        "{#IFDESCR}": "ens37",
        "{#IFTYPE}": "6"
      }
    ]

Si una entitat no té l'OID especificat, llavors la macro corresponent s'ometrà per a aquesta entitat.

Prototips d'elements, triggers, gràfics

Els prototips d'elements s'han de crear com a prototips d'elements dependents, emprant macros de la regla de descoberta.

Els elements dependents obtindran els seus valors de l'element principal walk[]. Per tant, no caldrà que cada element descobert consulti el dispositiu SNMP de manera independent.

També es poden crear prototips de trigger i gràfic emprant macros de la regla de descoberta.

Entitats descobertes

Quan el servidor s'executi, crearà elements reals dependents, triggers i gràfics basats en els valors que retorna la regla de descoberta SNMP.