dhost.get

Descripció

integer/array dhost.get(object parameters)

El mètode permet recuperar equips descoberts segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objecte) Paràmetres que defineixen la sortida desitjada.

El mètode admet els paràmetres següents.

|Paràmetre|Tipus|Descripció| |---------|---------------------------------------- ------------|-----------| |dhostids|string/array|Retorna només els equips descoberts amb els ID donats.| |druleids|string/array|Retorna només els equips descoberts creats per les regles de descobriment donades.| |dserviceids|string/array|Retorna només els equips descoberts que executen els serveis donats.| |selectDRules|query|Retorna una propietat drules que conté una matriu de regles de descobriment que van detectar l'equip.| |selectDServices|query|Retorna una propietat dservices que conté els serveis descoberts que s'executen a l'equip.

Admet count.| |limitSelects|enteger|Limita el nombre de registres retornats per les subconsultes.

S'aplica a les subseleccions següents:
selectDServices: els resultats s'ordenaran per dserviceid.| |sortfield|string/array|Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: dhostid i druleid.| |countOutput|boolean|Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.| |editable|boolean|^| |excludeSearch|boolean|^| |filter|object|^| |limit|integer|^| |output|query|^| |preservekeys|boolean|^| |search|object|^| |searchByAny|boolean|^| |searchWildcardsEnabled|boolean|^| |sortorder|string/array|^| |startSearch|boolean|^|

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar equips descoberts per la regla de descoberta

Recuperar tots els equips i els serveis actius descoberts que s'han detectat amb la regla de descobriment nombre "4".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "dhost.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectDServices": "extend",
        "druleids": "4"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "dservices": [
            {
              "dserviceid": "1",
              "dhostid": "1",
              "type": "4",
              "key_": "",
              "value": "",
              "port": "80",
              "status": "0",
              "lastup": "1337697227",
              "lastdown": "0",
              "dcheckid": "5",
              "ip": "192.168.1.1",
              "dns": "station.company.lan"
            }
          ],
          "dhostid": "1",
          "druleid": "4",
          "status": "0",
          "lastup": "1337697227",
          "lastdown": "0"
        },
        {
          "dservices": [
            {
              "dserviceid": "2",
              "dhostid": "2",
              "type": "4",
              "key_": "",
              "value": "",
              "port": "80",
              "status": "0",
              "lastup": "1337697234",
              "lastdown": "0",
              "dcheckid": "5",
              "ip": "192.168.1.4",
              "dns": "john.company.lan"
            }
          ],
          "dhostid": "2",
          "druleid": "4",
          "status": "0",
          "lastup": "1337697234",
          "lastdown": "0"
        },
        {
          "dservices": [
            {
              "dserviceid": "3",
              "dhostid": "3",
              "type": "4",
              "key_": "",
              "value": "",
              "port": "80",
              "status": "0",
              "lastup": "1337697234",
              "lastdown": "0",
              "dcheckid": "5",
              "ip": "192.168.1.26",
              "dns": "printer.company.lan"
            }
          ],
          "dhostid": "3",
          "druleid": "4",
          "status": "0",
          "lastup": "1337697234",
          "lastdown": "0"
        },
        {
          "dservices": [
            {
              "dserviceid": "4",
              "dhostid": "4",
              "type": "4",
              "key_": "",
              "value": "",
              "port": "80",
              "status": "0",
              "lastup": "1337697234",
              "lastdown": "0",
              "dcheckid": "5",
              "ip": "192.168.1.7",
              "dns": "mail.company.lan"
            }
          ],
          "dhostid": "4",
          "druleid": "4",
          "status": "0",
          "lastup": "1337697234",
          "lastdown": "0"
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CDHost::get() in ui/include/classes/api/services/CDHost.php.