4 Prototips d'equips

Els prototips d'equips són com els plànols dels equips que es creen amb una regla de descoberta de baix nivell. Els prototips, abans de ser descoberts, no poden tindre els seus propis elements i triggers, excepte els de les plantilles enllaçades.

Configuració dels prototipus d'equips

Els prototips d'equips es configuren a regles de descoberta.

Per crear un prototip d'equip:

  1. Aneu a Recull de dadesEquips.

  2. Feu clic a Discovery per a l'equip necessari per navegar a la llista de regles de descoberta de baix nivell configurades per a l'equip.

  3. Feu clic a Prototips d'equips per obtindre la regla de descoberta necessària.

  4. Feu clic al botó Crear un prototip d'equip a l'extrem superior dret.

Els prototips d'equip tenen els mateixos paràmetres que els equips normals; tanmateix, els paràmetres següents admeten configuracions diferents o addicionals:

Parameter Description
Nom d'equip Ha de contindre almenys una macro de descoberta de baix nivell per garantir que els equips creats a partir del prototip tinguin noms d'equip únics.
Nom visible Admet macros de descoberta de baix nivell.
Prototips de grup Permeten especificar prototips de grups d'equip mitjançant macros de descoberta de baix nivell.
Els prototips de grup especificats es creen com a grups d'equips i s'assignen als equips creats.
Interfícies Defineix si els equips descoberts han d'heretar la IP d'un equip al qual pertany la regla de descoberta (per defecte) o obtindre interfícies personalitzades.
Admet macros de descoberta de baix nivell.
Crear activat Estableix l'estat dels equips descoberts, si la casella de selecció és desmarcada, es crearan els equips, però es desactivaran.
Descoberta Si la casella de selecció és desmarcada, els equips no es crearan a partir del prototip de l'equip, tret que aquesta configuració sigui substituida a la regla de descoberta.

Les macros de descoberta de baix nivell també s'admeten per valors d'etiqueta i valors de macro d'usuari de prototipus d'equips.
Els mapes de valors no són compatibles amb els prototips d'equip.

Com a exemple de com configurar un prototip d'equip, veieu Monitoratge de màquines virtuals.

Interfícies d'equips

Per afegir interfícies personalitzades, canvieu el selector "Interfície" del mode "Heretar" al mode "Personalitzat". A continuació, premeu add_link.png i trieu el tipus d'interfície - agent Zabbix, SNMP, JMX, IPMI.

Si es tria Personalitzar, però no s'ha especificat cap interfície, els equips es crearan sense interfícies. Si es tria Heretar per a un prototip d'equip que pertany a una plantilla, els equips descoberts heretaran la interfície d'un equip al que és enllaçada la plantilla.

Si s'especifiquen diverses interfícies personalitzades, empreu la columna Predeterminada per especificar la interfície principal.

No es crearà un equip si una interfície d'equip conté dades incorrectes.

Equips descoberts

Al llistat d'equips, els equips descoberts tenen el prefix amb el nom de la regla de descoberta que els ha creat.

Els equips descoberts hereten molts paràmetres del prototipus d'equips en mode només lectura. Només els següents paràmetres d'equip descoberts es poden personalitzar:

  • Plantilles - és possible enllaçar plantilles addicionals a aquests equips o desenllaçar plantilles afegides manualment. Les plantilles heretades d'un prototip d'equip no es poden desenllaçar.
  • Estat - un equip es pot activar/desactivar manualment.
  • Etiquetes - les etiquetes d'equip es poden afegir manualment, juntament amb les etiquetes heretades del prototip d'equip. Ni les etiquetes manuals ni heretades es poden duplicar, és a dir, tindre el mateix nom i valor. Si una etiqueta heretada té el mateix nom i valor que una etiqueta manual, substituirà l'etiqueta manual durant la descoberta.
  • Macros - les macros de l'equip es poden afegir manualment, juntament amb les macros heretades del prototip de l'equip. Per a les macros heretades, és possible canviar el valor i tipus de macro al nivell de l'equip.
  • Descripció.

Els equips descoberts es poden esborrar manualment. Veieu també que es descobriran de nou si tenen la descoberta habilitada. Els equips que ja no es descobreixen s'esborraran automàticament en funció del valor de la regla de descoberta Conserva els recursos perduts (en dies).

Zabbix no admet prototips d'equip heretats, és a dir, els prototips d'equip no s'admeten als equips que es troben per regla de descoberta de baix nivell.