11 Verificacions externes

Vista general

La verificació externa és una verificació que executa el servidor Zabbix fent anar un script shell o un binari. Tanmateix, quan els equips són monitorats pel proxy Zabbix, les verificacions externes s'executen per el proxy.

Els controls externs no necessiten cap agent executant-se a l'equip monitorat.

La sintaxi de la clau d'element és:

script[<parameter1>,<parameter2>,...]

On:

ARGUMENT DEFINICIÓ
script Nom d'un script shell o d'un binari.
paràmetre(s) Paràmetres opcionals de línia de comandes.

Si no voleu pas passar paràmetres a l'script, podeu emprar:

script[] o
       script

El servidor Zabbix cerca a a llista definida d'ubicació d'scripts externs (paràmetre 'ExternalScripts' a l'arxiu de configuració del servidor Zabbix) i executa la comanda. La comanda s'executa com a usuari del servidor Zabbix, doncs tots els permisos d'accés o les variables d'entorn s'han de tractar en un script wrapper, si escau, i els permisos sota la comanda han de permetre que aquest usuari la pugui executar. Només es poden executar les comandes del directori especificat.

No feu abús dels controls externs! Com cada script necessita engegar els processos fork per el servidor Zabbix, l'execució de nombrosos scripts pot reduir considerablement el rendiment de Zabbix.

Exemple d'ús

Executar l'script check_oracle.sh amb els primers paràmetres '-h'. El segon paràmetre es substituirà per l'adreça IP o el nom DNS, segons la selecció dins les propietats de l'equip.

check_oracle.sh["-h","{HOST.CONN}"]

Suposant que l'equip s'ha configurat per emprar adreça IP, Zabbix executarà:

check_oracle.sh '-h' '192.168.1.4'

Resultat de verificació externa

El valor de retorn de la verificació externa és la sortida estàndard amb l'error estàndard producte de la verificació.

Un element de text (caràcter, registre o informació de tipus text) no s'admetrà en cas de sortida d'error estàndard.

El valor de retorn és limita a 16Mo (incloent els espais en blanc truncats al final); també s'apliquen Límits de la base de dades.

Si l'script demanat no es troba o si el servidor Zabbix no té permisos per executar-lo, l'element no s'admetrà i s'establirà el missatge d'error corresponent.

En cas de temps d'espera esgotat, l'element serà marcat com a no admès, i un missatge d'error corresponent serà mostrat, i el procés fork de l'script es tancarà.