userdirectory.delete

Descripció

object userdirectory.delete(array userDirectoryIds)

Aquest mètode permet esborrar directoris d'usuaris. El directori d'usuaris no es pot esborrar quan s'empra directament per almenys un grup d'usuaris.
El directori d'usuaris LDAP per defecte no es pot esborrar quan authentication.ldap_configured s'ha establert a 1 o quan queden més directoris d'usuaris.

Aquest mètode només és disponible per al tipus d'usuari Superadministrador.

Paràmetres

(array) IDs dels directoris d'usuaris que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels directoris d'usuari esborrats sota la propietat userdirectoryids.

Exemples

Esborrar diversos directoris d'usuaris

Esborra dos directoris d'usuaris.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "userdirectory.delete",
      "params": [
        "2",
        "12"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userdirectoryids": [
          "2",
          "12"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUserDirectory::delete() a ui/include/classes/api/services/CUserDirectory.php.