configuration.importcompare

Descripció

array configuration.importcompare(object parameters)

Aquest mètode permet comparar l'arxiu importat amb els elements de sistema actuals, i mostra quins canvis hi haurà en cas d'importar l'arxiu.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol tipus. Els permisos per fer la crida al mètode es poden revocar a la configuració de rol d'usuaris. Per tindre més informació, veieu els rols d'usuaris.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen les dades possibles a importar i les regles de tractament de les dades.

Paràmetre Tipus Descripció
format
(obligatori)
string Format de la cadena serialitzada.

Valors possibles:
yaml - YAML;
xml - XML;
json - JSON.
source
(obligatori)
string Cadena serialitzada continguent la informació de configuració.
rules
(obligatori)
object regles sobre com s'han d'importar els nous i existents objectes.

El paràmetre rules es descriu en detall a la taula de sota.

Si no es donen regles, no hi haurà pas res a actualitzar; i el resultat serà buit.

La comparació es farà només per a grups d'equips i plantilles. Els triggers i gràfics es compararan només per a les plantilles importades; qualsevol altra es considerarà com a nova.

L'objecte rules admet els paràmetres següents:

Paràmetre Tipus Descripció
discoveryRules object Regles sobre com importar les regles LLD.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan noves regles LLD; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, les regles LLD existents s'actualitzaran; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, les regles LLD que no són pas presents a la informació importada s'esborrarà de la base de dades; per defecte: false.
graphs object Regles sobre importació de gràfics.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan nous gràfics; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, els gràfics existents s'actualitzaran; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, els gràfics que no són pas presents a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
groups object Regles sobre importació de grups d'equips.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, els nous grups d'equips es crearan; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, els grups d'equips existents s'actualitzaran; per defecte: false.
hosts object Regles sobre importació d'equips.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, els nous equips es crearan; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, els equips existents s'actualitzaran; per defecte: false.

Aquest paràmetre no modificarà pas la sortida. És disponible només per consistència amb configuration.import.
httptests object Regles sobre importació d'escenaris web.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, els nous escenaris web es crearan; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, els escenaris web existents s'actualitzaran; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, els escenaris web no presents a la informació importada seran esborrats de la base de dades; per defecte: false.
images object Regles sobre importació d'imatges.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan les noves imatges; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, les imatges existents s'actualitzaran; per defecte: false.

Aquest paràmetre no modificarà pas la sortida. Només és habilitat per consistència amb configuration.import.
items object Regles sobre importació de nous elements.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan els nous elements; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, s'actualitzaran els elements existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, els elements que no són presents a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
maps object Regles sobre importació de mapes.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan els nous mapes; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, s'actualitzaran els mapes existents; per defecte: false.

Aquest paràmetre no modificarà pas la sortida. Només és habilitat per consistència amb configuration.import.
mediaTypes object regles sobre importació de tipus de suport.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan els nous tipus de suport; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, s'actualitzaran els tipus de suport existents; per defecte: false.

Aquest paràmetre no modificarà pas la sortida. Només és habilitat per consistència amb configuration.import.
templateLinkage object Regles sobre importació de plantilles d'enllaços.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan els nous enllaços entre plantilles; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, els enllaços entre plantilles que no siguin presents a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
templates object Regles sobre importació de plantilles.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan les noves plantilles; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, les plantilles existents s'actualitzaran; per defecte: false.
templateDashboards object Regles sobre importació dels taulers de plantilles.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan els nous taulers de plantilles; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, s'actualitzaran els taulers de plantilles existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, els taulers de plantilles no existents a la informació importada s'esborraran de la base de dades; per defecte: false.
triggers object Regles sobre importació de triggers.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan els nous triggers; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, s'actualitzaran els triggers existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, els triggers no existents a la informació importada s'esborrarà de la base de dades; per defecte: false.
valueMaps object Regles sobre importació d'equips o plantilles de correspondència.

Paràmetres admesos:
createMissing - (boolean) si s'estableix a true, es crearan les noves plantilles de correspondència; per defecte: false;
updateExisting - (boolean) si s'estableix a true, s'actualitzaran les plantilles de correspondència existents; per defecte: false;
deleteMissing - (boolean) si s'estableix a true, les plantilles de correspondència que no són pas presents a la informació importada s'esborrarà de la base de dades; per defecte: false.

Valors de retorn

(array) Retorna una taula amb els canvis de configuració que es duran a terme.

Exemples

Comparar la importació d'un model

Compara el model contingut a la cadena XML dels elements de sistema actuals, i ensenya el que canviarà si s'importa aquest model.

Petició:

{
    · "jsonrpc": "2.0",
    · "method": "configuration.importcompare",
    · "params": {
    · "format": "xml",
    · "rules": {
    · "discoveryRules": {
    · "createMissing": true,
    · "updateExisting": true,
    · "deleteMissing": true
    · },
    · "graphs": {
    · "createMissing": true,
    · "updateExisting": true,
    · "deleteMissing": true
    · },
    · "groups": {
    · "createMissing": true,
    · "updateExisting": true
    · },
    · "httptests": {
    · "createMissing": true,
    · "updateExisting": true,
    · "deleteMissing": true
    · },
    · "items": {
    · "createMissing": true,
    · "updateExisting": true,
    · "deleteMissing": true
    · },
    · "templateLinkage": {
    · "createMissing": true,
    · "deleteMissing": true
    · },
    · "templates": {
    · "createMissing": true,
    · "updateExisting": true
    · },
    · "templateDashboards": {
    · "createMissing": true,
    · "updateExisting": true,
    · "deleteMissing": true
    · },
    · "triggers": {
    · "createMissing": true,
    · "updateExisting": true,
    · "deleteMissing": true
    · },
    · "valueMaps": {
    · "createMissing": true,
    · "updateExisting": true,
    · "deleteMissing": true
    · }
    · },
    · "source": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<zabbix_export><version>6.0</version><date>2023-01-01T12:30:00Z</date><groups><group><uuid>7df96b18c230490a9a0a9e2307226338</uuid><name>Templates</name></group></groups><templates><template><uuid>5aef0444a82a4d8cb7a95dc4c0c85330</uuid><template>New template</template><name>New template</name><groups><group><name>Templates</name></group></groups><items><item><uuid>7f1e6f1e48aa4a128e5b6a958a5d11c3</uuid><name>Zabbix agent ping</name><key>agent.ping</key><delay>3m</delay></item><item><uuid>77ba228662be4570830aa3c503fcdc03</uuid><name>Apache server uptime</name><type>DEPENDENT</type><key>apache.server.uptime</key><delay>0</delay><trends>0</trends><value_type>TEXT</value_type><preprocessing><step><type>REGEX</type><parameters><parameter><dt>Server uptime: (.*)</dt></parameter><parameter>\\1</parameter></parameters></step></preprocessing><master_item><key>web.page.get[127.0.0.1/server-status]</key></master_item></item><item><uuid>648006da5971424ead0c47ddbbf1ea2e</uuid><name>CPU utilization</name><key>system.cpu.util</key><value_type>FLOAT</value_type><units>%</units><triggers><trigger><uuid>736225012c534ec480c2a66a91322ce0</uuid><expression>avg(/New template/system.cpu.util,3m)>70</expression><name>CPU utilization too high on 'New host' for 3 minutes</name><priority>WARNING</priority></trigger></triggers></item><item><uuid>590efe5731254f089265c76ff9320726</uuid><name>Apache server status</name><key>web.page.get[127.0.0.1/server-status]</key><trends>0</trends><value_type>TEXT</value_type></item></items><valuemaps><valuemap><uuid>8fd5814c45d44a00a15ac6eaae1f3946</uuid><name>Zabbix agent ping</name><mappings><mapping><value>1</value><newvalue>Available</newvalue></mapping><mapping><value>0</value><newvalue>Not available</newvalue></mapping></mappings></valuemap></valuemaps></template></templates></zabbix_export>\n"
    · },
    · "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
    · "id": 1
    }

Resposta:

{
    · "jsonrpc": "2.0",
    · "result": {
    · "templates": {
    · "updated": [
    · {
    · "before": {
    · "uuid": "5aef0444a82a4d8cb7a95dc4c0c85330",
    · "template": "New template",
    · "name": "New template"
    · },
    · "after": {
    · "uuid": "5aef0444a82a4d8cb7a95dc4c0c85330",
    · "template": "New template",
    · "name": "New template"
    · },
    · "items": {
    · "added": [
    · {
    · "after": {
    · "uuid": "648006da5971424ead0c47ddbbf1ea2e",
    · "name": "CPU utilization",
    · "key": "system.cpu.util",
    · "value_type": "FLOAT",
    · "units": "%"
    · },
    · "triggers": {
    · "added": [
    · {
    · "after": {
    · "uuid": "736225012c534ec480c2a66a91322ce0",
    · "expression": "avg(/New template/system.cpu.util,3m)>70",
    · "name": "CPU utilization too high on 'New host' for 3 minutes",
    · "priority": "WARNING"
    · }
    · }
    · ]
    · }
    · }
    · ],
    · "removed": [
    · {
    · "before": {
    · "uuid": "6805d4c39a624a8bab2cc8ab63df1ab3",
    · "name": "CPU load",
    · "key": "system.cpu.load",
    · "value_type": "FLOAT"
    · },
    · "triggers": {
    · "removed": [
    · {
    · "before": {
    · "uuid": "ab4c2526c2bc42e48a633082255ebcb3",
    · "expression": "avg(/New template/system.cpu.load,3m)>2",
    · "name": "CPU load too high on 'New host' for 3 minutes",
    · "priority": "WARNING"
    · }
    · }
    · ]
    · }
    · }
    · ],
    · "updated": [
    · {
    · "before": {
    · "uuid": "7f1e6f1e48aa4a128e5b6a958a5d11c3",
    · "name": "Zabbix agent ping",
    · "key": "agent.ping"
    · },
    · "after": {
    · "uuid": "7f1e6f1e48aa4a128e5b6a958a5d11c3",
    · "name": "Zabbix agent ping",
    · "key": "agent.ping",
    · "delay": "3m"
    · }
    · }
    · ]
    · }
    · }
    · ]
    · }
    · },
    · "id": 1
    }

Font

CConfiguration::importcompare() in ui/include/classes/api/services/CConfiguration.php.