18 Problemes per gravetat

Vista general

En aquest giny, podeu veure els recomptes de problemes per gravetat. Podeu limitar els equips i triggers que es mostren al giny i establir com es veuen el nombre de problemes.

El recompte de problemes es veu només per causa de problemes.

Configuració

Per configurar, trieu Problemes per gravetat com a tipus:

A més dels paràmetres comuns a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Grups d'equips Introduïu els grups d'equips per veure-los al giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'un grup oferirà un menú desplegable de grups coincidents.
Especificar un grup d'equips principal selecciona implícitament tots els grups d'equips heretats.
Es veuran les dades de l'equip d'aquests grups d'equips al giny. Si no s'introdueix cap grup d'equips, es veuran tots els grups d'equips.
Exclou els grups d'equips Introduïu els grups d'equips per amagar-los del giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'un grup oferirà un menú desplegable de grups coincidents.
Si especifiqueu un grup d'equips principal, es triaran implícitament tots els grups d'equips heretats.
Les dades d'equip d'aquests grups d'equips no seran es mostra al giny. Per exemple, els equips 001, 002, 003 poden estar al grup A i els equips 002, 003 també al grup B. Si seleccionem veure el grup A i excloure el grup B al mateix temps, només es veuran les dades de l'equip 001 al tauler.
Equips Introduïu els equips per veure'ls al giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'un equip oferirà un menú desplegable d'equips coincidents.
Si no s'introdueix cap equip, es veuran tots els equips.
Problema Podeu limitar el nombre d'equips amb problemes que es mostren pel nom del problema. Si introduïu una cadena aquí, només es veuran aquells equips amb problemes el nom dels quals conté la cadena introduïda. Les macros no s'amplien.
Gravetat Marqueu la gravetat dels problemes per filtrar els problemes que voleu veure al gràfic.
Si no se'n marca cap, el giny les ensenyarà totes.
Etiquetes Especifiqueu etiquetes de problemes per limitar el nombre de problemes que es mostren al giny. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden establir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Exista - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms d'etiquetes especificats i valors (distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
No existeix - exclou l'especificat noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions que tinguin el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O
O - prou si es compleix una condició
Mostra Seleccioneu l'opció de veure:
Grups d'equip - mostra problemes per grup d'equips
Totals - mostra un total del problema per a tots els grups d'equips triats en blocs de colors corresponents al problema gravetat.
Disposició Seleccioneu l'opció de disseny:
Horizontal - els blocs de colors dels totals es veuran horitzontalment
Vertical - els blocs de colors dels totals es veuran verticalment
Aquest camp és disponible per editar si es tria 'Totals' com a opció Mostra.
Mostra els problemes suprimits Marqueu la casella de selecció per veure problemes que d'altra manera es suprimirien (no es mostren) a causa del manteniment de l'equip.
Amaga grups sense problemes Marqueu l'opció Amaga grups sense problemes per amagar les dades dels grups d'equips sense problemes al giny.
Mostra les dades operatives Marqueu la casella de selecció per veure les dades operatives (vegeu la descripció de Dades operacionals a SupervisióProblemes).
Visualització de problemes Mostra el recompte de problemes com a:
Tots - es veurà el recompte complet de problemes
Separat - el recompte de problemes no reconeguts es veurà separat com a nombre del recompte total de problemes
Només no reconegut - només es veurà el nombre de problemes no reconeguts.
Mostra la línia de temps Marqueu la casella de selecció per veure una línia de temps visual.