> Objecte connector

Els següents objectes són relacionats amb l'API connector.

Connector

L'objecte connector té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
connectorid cadena ID del connector.

Comportament de la propietat:
- només lectura
- obligatori per operacions d'actualització
name cadena Nom del connector.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
url cadena URL del punt final, és a dir, URL del receptor.
S'admeten macros d'usuari.

Comportament de la propietat:
- obligatori per a operacions de creació
protocol enter Protocol de comunicació.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Zabbix Streaming Protocol v1.0.
data_type enter Tipus de dades.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Valors d'element;
1 - Esdeveniments.
max_records enter Nombre màxim d'esdeveniments o elements que es poden enviar dins d'un missatge.

Valors possibles: 0-2147483647 (valor màxim d'enter signat de 32 bits).

Per defecte: 0 - Il·limitat.
max_senders enter Nombre de processos del remitent que s'han d'executar per a aquest connector.

Valors possibles: 1-100.

Per defecte: 1.
max_attempts enter Nombre d'intents.

Valors possibles: 1-5.

Per defecte: 1.
timeout cadena Temps d'espera.
S'admeten sufixos de temps (p. ex., 30s, 1m).
S'admeten macros d'usuari.

Valors possibles: 1s-60s.

Per defecte. : 5s.
http_proxy cadena Cadena de connexió de proxy HTTP(S) donada com a
[protocol]://[nom d'usuari[:mot de pas]@]proxy.exemple.com[:port].

S'admeten macros d'usuari.
authtype enter Mètode d'autenticació HTTP.

Valors possibles:
0 - (per defecte) Cap;
1 - Bàsic;
2 - NTLM;
3 - Kerberos ;
4 - Digest;
5 - Bearer.
username cadena Nom d'usuari.
S'admeten macros d'usuari.

Comportament de la propietat:
- supported if authtype s'estableix a "Basic", "NTLM", "Kerberos" o "Digest"
password cadena Mot de pas.
S'admeten macros d'usuari.

Comportament de la propietat:
- suportat si authtype s'estableix a "Basic", "NTLM", "Kerberos" o "Digest"
token cadena Token de portador.
S'admeten macros d'usuari.

Comportament de la propietat:
- obligatori si authtype és establert a "Bearer"
verify_peer enter Valida que el certificat de l'equip sigui autèntic.

Valors possibles:
0 - No validar;
1 - (per defecte) Validar.
verify_host enter Valida que el nom de l'equip de la connexió coincideixi amb el del certificat de l'equip.

Valors possibles:
0 - No validar;
1 - (per defecte) Validar.
ssl_cert_file cadena Camí del fitxer de la clau SSL pública.
S'admeten macros d'usuari.
ssl_key_file cadena Camí del fitxer de la clau SSL privada.
S'admeten macros d'usuari.
ssl_key_password cadena Mot de pas del fitxer de clau SSL.
S'admeten macros d'usuari.
description text Descripció del connector.
status enter Si el connector és habilitat.

Valors possibles:
0 - Inhabilitat;
1 - (per defecte) Habilitat.
tags_evaltype enter Mètode d'avaluació de l'etiqueta.

Valors possibles:
0 - (per defecte) I/O;
2 - O.

Filtre d'etiqueta

El filtre d'etiqueta permet exportar només els valors o esdeveniments d'elements coincidents. Si no s'estableix, tot s'exportarà. L'objecte de filtre d'etiquetes té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
tag cadena Nom de l'etiqueta.

Comportament de la propietat:
- obligatori
operator enter Operador de condició.

Valors possibles:
0 - (per defecte) És igual;
1 - No és igual;
2 - Conté;
3 - No conté;
12 - Existeix;
1 - No existeix.
value cadena Valor de l'etiqueta.