6 Versions inestables

Vista general

Les instruccions següents activen els repositoris de versions inestables de Zabbix (desactivats per defecte) emprades per versions menors de Zabbix.

Primer, instal·leu o actualitzeu al darrer paquet zabbix-release. Per habilitar paquets rc al vostre sistema, seguiu aquestes passes:

Red Hat Enterprise Linux

Obriu l'arxiu /etc/yum.repos.d/zabbix.repo i definiu enabled=1 per al repositori zabbix-unstable.

[zabbix-unstable]
    name=Zabbix Official Repository (unstable) - $basearch
    baseurl=https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/rhel/8/$basearch/
    enabled=1
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX-A14FE591

Debian/Ubuntu

Obriu l'arxiu /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list i descomenteu la línia "Zabbix unstable repository".

# Zabbix unstable repository
    deb https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian bullseye main
    deb-src https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian bullseye main

SUSE

Obriu l'arxiu /etc/zypp/repos.d/zabbix.repo i definiu enable=1 per el repositori zabbix-unstable.

[zabbix-unstable]
    name=Zabbix Official Repository
    type=rpm-md
    baseurl=https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/sles/15/x86_64/
    gpgcheck=1
    gpgkey=https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/sles/15/x86_64/repodata/repomd.xml.key
    enabled=1
    update=1